Page 89 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 89

 คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
                ตั้งแต่ผมจําควมได้ คนเมืองอย่งพวกเร ไม่ค่อยเกรงกลัว... จนถึงไม่สนใจไฟป่มกนัก...
อจเป็นเพระว่อยู่ไกลตัว และไม่ค่อยมีข่ว !... แต่ปัจจุบันนี้ เนื่องด้วยผลกระทบที่พวกเรประชกรทั้งโลก ต้องประสบพบเจอบ่อยมกขึ้น รุนแรงมกขึ้น...
ผู้เขียนจึงขอเชิญผู้อ่นมดูรยงนข่วบงส่วนเกี่ยวกับ เหตุกรณ์ไฟป่ในรอบปีที่ผ่นม ดังต่อไปนี้...
 สถานการณ์การเกิดเหตุไฟป่า วิกฤตจากท่ัวโลก
 5 เมษายน 2562 เกิดไฟไหม้ป่าครั้งรุนแรง ปะทขุน้ึในเมอืงโกซองจงัหวดัหวดัคงัวอ็นประเทศ เกาหลีใต้ ภายในคืนเดียวไฟได้ลุกลามไปยัง อีก 5 เมือง ข้างเคียง สร้างความเสียหายเป็น วงกว้าง ประชาชนจําานวนกว่า 4,000 คนตอ้ ง รีบอพยพไปยังศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัย
ด้านรัฐบาลเกาหลีใต้ ประกาศให้เป็น สถานการณ์ภัยพิบัติแห่งชาติ ส่ังระดมกําาลัง เจ้าหน้าท่ี และทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเข้า จัดการกับปัญหาไฟป่าคร้ังน้ี โดยเจ้าหน้าที่ คาดว่าต้นเพลิงมาจากหม้อแปลงไฟระเบิด ISSUE1.VOLUME27.MAY-JULY2020
ประกอบกับลมแรง ทําาให้เพลิงลุกลามไปอย่าง รวดเร็ว
 2 กรกฎาคม 2562 ในประเทศไทย เกิดไฟ ไหม้ในป่าพรุควนเคร็งพ้ืนท่ีหมู่6ตําาบลเคร็ง อําาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปลว เพลิงขยายออกไปเป็นวงกว้าง สร้างความเสีย หายในพ้ืนท่ีจําานวนหลายร้อยไร่ และลุกลาม เข้าไปในสวนปาล์มของชาวบ้านกว่า 1,200 ไร่ ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศให้ อําาเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําาเภอเชียรใหญ่ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านหมอกควันและ ไฟป่า โดยไฟป่าครั้งน้ีกินเวลากว่า 1 เดือน กว่าเจ้าหน้าที่จะระงับเพลิงให้สงบลงได้
 4 กรกฎาคม 2562 เกิดเพลิงไหม้ป่าขนาด ใหญ่ บนเกาะเอเวีย ประเทศกรีซ ถือเป็นไฟป่า คร้ังรุนแรงที่สุดของปี 2019 ทางการสั่งระดม เจ้าหน้าที่ 330 คน รถ 100 คัน เฮลิคอปเตอร์ 40 ลําา และเครื่องบินปล่อยมวลน้ําา 8 ลําา เข้า ระงบั เหตุ โดยสาเหตมุ าจากชว่ งกลางปขี องกรซี เปน็ ชว่ งฤดรู อ้ น จงึ ทาํา ใหเ้ กดิ ไฟไหมป้ า่ บอ่ ยครง้ั
           15
 


   87   88   89   90   91