Page 88 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 88

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
   แต่ผมก็ไม่ได้เอาของเขามาทื่อๆ ทั้งหมด หรอกครับ!...เพราะฝร่ังกับคนไทย ยังไงก็ไม่ เหมือนกัน ผมคัดเลือกนําามาแต่ท่ีเหมาะกับ เดก็ ไทย พรอ้ มกบั เสรมิ เพม่ิ คณุ คา่ ดว้ ยจรยิ ธรรม และวัฒนธรรมแบบไทยๆเข้าไปด้วย กลายเป็น แนวคิดที่ว่า “เปิดโลกให้กว้างขวาง ด้วยหน ทางอย่างคนไทย” (Look Global Do Local)
โครงการ “เด็กดับไฟ” มีกิจกรรมสําาคัญคือ การปลูกฝังจิตสําานึกแห่งความปลอดภัยให้ เยาวชนภายใต้ปรัชญาที่ว่า“คุณธรรมนําา ปลอดภัย” โครงการหลักนั้น เพ่ือเป็นการปลูก จิตสําานึกแห่งความปลอดภัย ในเด็กชาย-หญิง อายุ 10-12 ปี และเตรียมความพร้อมในการ เป็นผู้ใหญ่ท่ีเห็นความปลอดภัยเป็นส่ิงสําาคัญ เช่นเดียวกับนานาอารยะประเทศ
“เด็กดับไฟ” ถูกฝึกอบรมให้เป็นผู้มีความ คิด และจิตสําานึกท่ีมีคุณธรรม มากกว่าความ รู้อื่นใด ภายใต้คําาปฏิญาณ ว่า
1. จะเป็นผู้เอ้ือเฟื้อ
2. จะเป็นผู้อดทนไม่ย่อท้อ
3. จะเป็นผู้ให้โดยไร้รางวัล
หน้าที่ คือ เป็นพลเมืองดี อันมีเกียรติและ
รสนิยม
“เดก็ ดบั ไฟ” ถกู สอนใหด้ บั ไฟภายใน กอ่ น คิดอ่านไปดับไฟภายนอก
“เด็กดับไฟ” ถูกเน้นยํา้า ให้บรรเทาภัยของ ตัวเองให้ได้ ก่อนบรรเทาภัยสาธารณะ
เราขอยืนยัน ณ ท่ีน้ีอีกครั้งหนึ่งว่า โครง การเด็กดับไฟ ไม่มีความประสงค์อย่างผิวเผิน ท่ีจะชักนําาเด็กๆ ไประงับเหตุเพลิงไหม้...แต่ เรากําาลังสร้างสรรกระบวนการพัฒนาเด็กไทย ไปสู่ผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม
ถ้าเด็กๆ มีความเอื้อเฟ้ือ จะนําาไปสู่ความ รัก สามัคคีกัน คนรักกัน รัก “คน” ด้วยกัน จะรู้สึกอยาก “ให้” ไม่อยาก “เอา” ซึ่งบรรเทา ความโลภ
ถ้าเด็กๆ มีความอดทนไม่ย่อท้อ ถูกฝึกให้ รู้จักการข่มใจ ไม่ฉุนเฉียว อิจฉาตามอารมณ์ จะเป็นผู้รู้เท่าทัน ความโกรธ ความเกลียด
และถ้าเด็กๆมีความเสียสละรู้จัก“ให้”โด ย ไม่หวังสิ่งตอบแทน รู้จัก “อาสาทําาประโยชน์ เพื่อผู้อื่น” ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เด็กๆ เหล่าน้ี จะเป็นผู้ไม่สับสน หลงทาง ระหว่างความดี และความเลว
และน่ีคือ จุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของ “เด็ก ดับไฟ”
“คุณธรรมนําาปลอดภัย เด็กดับไฟ ดับไฟ ในใจคน”
“เด็กดับไฟ” โครงการรักษาชีวิตเด็กไทย ให้ปลอดภัยและใจดี(โทร.081-6393529)
 ส่วนตัวผู้เขียน
  นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน APFA & FARA Group of ASIA E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
 20
         ISSUE4.VOLUME26.FEBRUARY-APRIL2020
   86   87   88   89   90