Page 93 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 93

 คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
  ตึกสูงไฟไหม้
ใช้ “เฮลิคอปเตอร์” ดับไฟได้จริงหรือ?
 ก็เมื่อพื้นที่เมืองขยายให้กว้างออกไปไม่ได้แล้ว ...
ก็มีทางเดียวครับ... ขยายแนวตั้ง.... แข่งกัน “สูง” อย่างไม่มีทางเลือก... วันนี้เมืองใหญ่ๆ ที่เป็นแหล่งแห่งความเจริญจึงพราวพรั่งไปด้วยสิ่งก่อสร้าง ที่สูงเสียดฟ้า อย่างที่เห็นโดยทั่วกันไปทั้งโลก ถามว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตึกสูง รู้ไหมว่า “ยิ่งสูง ยิ่งเสียว”... ตอบได้เลยว่า “รู้” แต่ “ไม่มีทางเลือก” ... ภาระจึงมาตกอยู่กับผู้มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ที่ต้องตอบโจทย์ว่า ตึกสูงไฟไหม้ จะป้องกันอย่างไร? จะระงับอย่างไร? จะหนีกันอย่างไร?
ย้อนหลังกลับไปหลายสิบปี...
สิ่งท่ีผู้เก่ียวข้องคิดที่จะช่วยเหลือเม่ือเกิด เหตุเพลิงไหม้ก็คือ รถบันไดสูง หรือ รถหอนํา้ ที่สมรถฉีดน้ําจกภยนอกอครได้ 15-16 ชั้น แต่ถ้อครสูงกว่นั้นล่ะครับ....?
ควมคดิ ลํา ดบั ตอ่ มจงึ “เพง่ ” มทอ่ี กศ ยนที่สมรถดับไฟและช่วยชีวิตได้...ซึ่งนี่ล่ะ ครับ...เป็นที่มของเรื่องในฉบับน้ี
ข้อจํากัดในกรใช้อกศยน (เฮลิคอป เตอร)์ เข้ ทํา กรดบั เพลงิ หรอื ชว่ ยชวี ติ ในอคร
สูง ก็คือในบริเวณท่ีมีไฟไหม้จะมีทั้งกลุ่มควัน และควมร้อนสูงมกๆ ซึ่ง “เฮลิคอปเตอร์” ไม่สมรถเข้ไปใกล้ได้เลย โดยเฉพะกร ลอยตัวอยู่เหนืออคร (Hover over)
ดงั นน้ั ....ในปจั จบุ นั จงึ มกี รออกแบบ "เฮลิ คอปเตอร์” ให้สมรถแก้ไขข้อจํากัดต่งๆ ลง ไปไดบ้้ง...จะไดแ้คไ่หนและครบทกุปญัหจน สมรถเป็น “พระเอกข่ีม้าขาว” มช่วยนง เอกที่ติดไฟในตึกสูงได้ทุกกรณี หรือไม่นั้น... กระผมและท่นผู้อ่น ต้องมคอยเฝ้ดูกันนะ
ครับ!
ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556
ผม คณทัต จันทร์ศิริ ได้รับเชิญไปร่วมใน พิธีเปิด “โครงการเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอาคารสูง” ของกรงุ เทพมหนคร ดว้ ยควมรว่ มมอื กบั "กอง อําานวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพ มหานคร”(กอ.รมน.กทม.)โดยมีผู้ว่รชกร กรงุเทพมหนครในเวลนน้ัคอืม.ร.ว.สขุมุพนัธ์ บรพิ ตั ร เปน็ ประธนในพธิ ี ซง่ึ ในงนนถ้ี อื ว่ เปน็ จุดเริ่มต้นท่ีดี ที่คณะผู้บริหรกรุงเทพมหนคร
  15
         ISSUE2.VOLUME27.AUGUST-OCTOBER2020


   91   92   93   94   95