Page 96 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 96

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
  แต่ถ้าลงทางบันไดไม่ได้ ให้ลงทาง หน้าต่าง โดยใช้เชือก หรือ รอกหนี ไฟ ส่วนการกระโดดลงจากอาคารท่ี ไม่สูงมาก ควรมีเบาะหรือฟูกที่นอน รองรับ
• หา้มใชล้ฟิต์เพราะขณะเกดิเพลงิไหม้ ไฟฟ้าจะดับทําาให้ลิฟต์ค้าง จะทําาให้ ด้านในของตวั ลฟิ ตไ์ มม่ อี ากาศ และมี กลมุ่ ควนั กระจายตัวเข้าไป
• หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วยกลุ่ม ควันให้ใช้ผ้าชุบน้ําามาคลุมตัว และ ปิดจมูกป้องกันการสําาลักควัน แล้ว หมอบคลานเน่ืองจากอากาศบริสุทธิ์ จะอยู่ด้านล่าง (เหนือพื้น)
• ไม่ควรหนีไฟเข้าไปหลบในห้องต่างๆ ที่เป็นจุดอับภายในอาคาร เช่น ห้อง น้ําา ที่แม้ในช่วงแรกจะปลอดภัย แต่ เมื่อไฟลุกลาม นํา้าท่ีอยู่ในห้องอาจไม่ เพียงพอสําาหรับดับไฟ และความร้อน ของไฟจะส่งผลให้นํา้ามีความร้อนสูง ขึ้นจนสามารถลวกให้เสียชีวิตได้
• กรณีติดอยู่ในห้องท่ีไม่สามารถหลบ หนีออกมาได้ ให้ปิดประตูหน้าต่าง ใช้ผ้าชุบน้ําาอุดตามช่องว่างทั้งหมด ป้องกันควันลอยเข้าไป และรีบส่ง
•
สัญญาณขอความช่วยเหลือ เช่น โทรศัพท์ โบกผ้า หรือเป่านกหวีด หากถูกไฟไหม้ติดตามตัว อย่าใช้มือ ตบไฟ เพราะจะทําาให้ไฟลุกลามมาก ข้ึน ให้หยุดถอดเส้ือผ้าออกทันที แล้ว ทรดุ ตวั ลงทพ่ี น้ื กลง้ิ ตวั ไปมาเพอ่ื ดบั ไฟ (Stop Drop & Roll) กรณีที่ไฟไหม้ รา่ งกายผอู้ น่ื ใหใ้ ชผ้ า้ หม่ คลมุ ตจั นกวา่ ไฟจะดับ แล้วใช้น้ําาราดตัว แล้วห่ม ด้วยผ้าแห้ง ถ้าจําาเป็นต้องวิ่งฝ่าเปลวไฟให้ใช้ผ้า ชุบน้ําาจนเปียกคลุมตัวก่อนวิ่งฝ่าออก ไป (จงจําาไว้ว่าการสูดอากาศร้อนเข้า ไปในปอดก็จะมีอันตรายสูงมากด้วย)
กรหยใจทงปกเพระจะทําให้ควันเข้ไป ในปอดได้ง่ยและเร็วขึ้น
2. อย่หวงสมบัติ เมื่อเกิดไฟไหม้ข้ึนแล้ว อย่ลนลนและมัวแต่ห่วงสมบัติ เพระรู้สึก เสียดย เพระจะเป็นโอกสที่ทําให้คุณมอด ไหม้ไปพร้อมกับส่ิงของเหล่น้ัน เวลทุกวินที มีค่มกๆ อย่ลืมว่ไฟน้ันมันลุกลมเร็ว ใช้ ทุกวินทีเพื่อกรหนีเอตัวรอดไว้ก่อนดีกว่
3. อย่หนีเข้ที่อับ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ บง คนจะกลัวจนสติแตก และไม่กล้ใช้ถังดับ เพลิงดับไฟ หลยคนมักวิ่งเข้ไปหลบในห้อง โดยเฉพะห้องนํา้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องเพระ นั่นเท่กับคุณปิดประตูขังตัวเองให้ตยไปใน กองเพลิงอย่งง่ยๆ เลย เพระไฟท่ีไหม้เข้ มเรื่อยๆ จะทําให้คุณหนีไปไหนไม่ได้
4. อย่ ใชล้ ฟิ ต์ ควมคดิ ทจ่ี ะใชล้ ฟิ ตล์ งจก อครสูง ซึ่งเร็วกว่บันไดหนีไฟ เป็นควมคิด ท่ีผิด เพระลิฟต์จะใช้ไม่ได้เม่ือไฟฟ้ถูกตัดไป และควันจะเข้ไปในช่องลิฟต์ ซ่ึงท่นไม่อจ จะรอดไปได้เลย
5. อย่เปิดประตูไม่ระวัง ในสถนกรณ์ คับขันของเหตุเพลิงไหม้ ทุกอย่งต้องรวดเร็ว แต่มีสติ โดยเตือนตัวเองเสมอว่ไฟไหม้ต้อง ปฏิบัติตัวยังไง และอย่เปิดประตูพรวดพลด เพื่อจะรีบออกไป เพระเรไม่รู้ว่ด้นหลัง ประตูมีอะไรท่ีไหม้อยู่แล้วรอโหมใส่เรเมื่อเปิด ประตูอย่งกระทันหัน
“ป้องกันมิให้เกิด คือสิ่งประเสริฐสุด”
แต่เกิดแล้ว รู้วิธีกรจัดกร ย่อมอยู่ได้อีก นน...นะครับ!
ขอขอบพระคุณกรมป้องกันบรรเท สธรณภัย ไว้ ณ ที่น้ีด้วยครับ
 ทั้งน้ี จงอย่ลืมว่ ส่ิงสําคัญท่ีสุดของกร หนีรอดจกเหตุอัคคีภัย คือ กรมีสติเป็น อันดับแรก เพระจะทําให้คุณสมรถหนีเอ ตัวรอด และช่วยเหลือผู้ร่วมชะตกรรมให้ออก มจกบริเวณดังกล่วได้อย่งปลอดภัย
“5 อย่า” ถ้าติดในกองไฟ (ขอย้ําาคิด...ย้ําาทําา...)
1. อย่หยใจทงปก วิธีกรหยใจที่ถูก ต้องเม่ืออยู่ท่มกลงเพลิงไหม้และกําลังมีควัน คือ ให้หยใจทงจมูกเข้ไว้แบบส้ันๆ เลี่ยง
 ส่วนตัวผู้เขียน
  นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน APFA & FARA Group of ASIA E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
 18
         ISSUE2.VOLUME27.AUGUST-OCTOBER2020   94   95   96   97   98