Page 56 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 56

  คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
 ตอนที่ 1
 10TIPS
สิบวิธีหนีภัย
 TEMCA MAG. ฉบับนี้ ขอรวบรวมวิธีการป้องกัน และแก้ไขภัยพิบัติท่ีมีสถิติการเกิดบ่อยครั้งท่ีสุด 10 ประการ มา รวบรวมไว้ให้ท่านผู้อ่านได้ช่วยกันเผยแพร่วิธีการ ให้ประชาชนท่ัวไป ได้รู้ ได้ระวังกันอย่างทั่วถึง ผมอยากเห็นความรู้เหล่าน้ี ได้ถูกนําาไปติดไว้ในท่ีสาธารณะ ให้คนผ่านไปผ่านมา ได้อ่าน ได้รู้
และจดจําาไปใช้ในวันท่ีเขา...โชคร้าย ต้องประสบเหตุ.... แต่โชคดี ที่รู้วิธีเอาตัวรอดได้ ช่วยกันเผยแพร่นะครับ “10 TIPS สิบวิธีหนีภัย”
1. ขั้นตอนทั้ง 4 เม่ือมีไฟไหม้
2. บัญญัติ 10 ประการในอาคารสูง
3. ความรู้เบื้องต้น เพื่อพ้นอัคคีภัย
4. วิธีใช้เครื่องดับเพลิง
5. 5 ข้อควรจําาไว้ เมื่อไฟไหม้ในรถยนต์
6. วัตถุอันตราย และสารเคมี
7. พายุ นํา้าท่วม และโคลนถล่ม
8. แผ่นดินไหว
9. ภัยจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
   

   ISSUE1.VOLUME25.MAY-JULY2018
17
10. คน และ รถ ตกนํา้า จมนํา้า
         ี
ภ
ม
ั
ร
์
อ
ค
ั
ค
ค
ี
ภ
ั
ย

   54   55   56   57   58