Page 55 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 55

  ทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ มีหน้าท่ี
❍ จัดระบบตรวจสอบจําานวนคน และตรวจสอบภาวะอันตราย
❍ ประกาศส่งสัญญาณเตือนภัย (จาก บก.แผน)
❍ แจ้งเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามคําาสั่ง IC, ประชาสัมพันธ์ (Public
Information)
❍ ดูแลคน, ผู้ป่วย ให้ครบถ้วนปลอดภัยเสมอ
❍ ดูแลการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล
❍ สังคมสงเคราะห์ (Welfare)
 ทีมช่างฉุกเฉิน มีหน้าที่
❍ ควบคุมระบบไฟฟ้าและน้ําาดับเพลิง(Water&ElectricitySupply)
❍ ควบคุมก๊าซและสารอันตราย (Hazmat and gas Control)
❍ รื้อถอน ทําาลายส่ิงกีดขวาง
❍ เตรียมพร้อมเครื่องช่วยชีวิต (Rescue Tool) ❍
 ทีมรักษาความสงบ-จราจร มีหน้าท่ี
❍ ใช้เคร่ืองก้ัน จัดการจราจรท้ังคนทั้งรถ (Access Control )
❍ เช็คผู้เข้าช่วยเหลือให้หยอดบัตรลงใน ERT Box
❍ ป้องกันเหตุร้าย-ลักทรัพย์ บุกรุก (Crime Scenes)
❍ อําานวยความสะดวกให้หน่วยช่วยเหลือ
❍ ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีตําารวจ (Police Liaison) ...เม่ือกําาหนดหน้าที่ตามนี้แล้ว
...กําาหนดเหตุการณ์สมมติ ที่สอดคล้องกับสถานที่ แล้วก็ดําาเนินการ
ข้ันตอนท่ี 2 คือ Functional ฝึกการปฏิบัติ อาทิ
❍ การดับไฟ ท้ังใช้เครื่องดับเพลิงเบ้ืองต้น จนถึงสายดับเพลิง
❍ การยก-เคล่ือนย้ายและตรวจเช็คจําานวนคน
❍ การใช้ รอกหนีไฟ ลงจากอาคารสูง
❍ การติดต่อส่ือสาร
เสร็จแล้วก็เข้าสู่ข้ันตอนท่ี 3 Table Top “ซ้อมบนโต๊ะ” เหมือนกับ
การซ้อมละครเวที มีการแสดงทั้งการพูด สื่อสาร สั่งการในห้องเล็กๆ คําาว่า “โต๊ะ” สําาหรับการซ้อมแผนฉุกเฉิน คือ ห้องหรือเวทีการแสดง ที่กําาหนดจุดต่างๆ ตามเหตุการณ์สมมุติ อยู่ในห้องหรือเวที เพื่อให้ผู้ ควบคุมการซ้อมสามารถตรวจดูความเข้าใจในบทบาท ขั้นตอนตาม ความเป็นจริงได้ครบถ้วน ซึ่งจะได้นําามาประเมินหลังการซ้อม
การซ้อมแผนฉุกเฉินของสมาคมฯ FARA ที่ผู้เขียนได้ร่วมทําางานกับ หน่วยงานต่างๆ มาเป็นเวลานาน เราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การ แสดงแสง-เสียง-สี เพื่อหนีไฟ”
เพราะเราจะพยายามจัดการซ้อมให้คล้ายจริง มากที่สุด มีการใช้ ควันเทียม มีการใช้เสียงบรรยายต่างๆ อย่างน่าตื่นเต้น มีการแต่งแผล แต่งหน้าตา และแต่งตัวผู้แสดงให้สมจริง เหมือนฉากหนังที่ดุเดือด ตื่น เต้นเร่ืองหนึ่งทีเดียว
เมื่อเราซ้อม “บนโต๊ะ” จนเข้าอกเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และช่วง เวลาของการแสดงดิบดีแล้ว
ขั้นตอนที่ 4 คือ Field Exercise ก็จะได้เร่ิมข้ึน ในสถานที่จริง มี ผู้ท่ีเก่ียวข้องมาร่วมชมการแสดงเพื่อช่วยการแสดงความเห็นที่เรียกว่า “ประเมิน” และมาให้กําาลังใจในการซ้อมของเจ้าหน้าที่ทุกคน
หากท่านได้ดําาเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินตามข้ันตอนที่ได้นําาเสนอมา น้ีแล้ว
ผมเชื่อว่า เมื่อเกิดเหตุ “หนักจะเป็นเบา” ความเศร้าจะหมดไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่พักอาศัยในอาคารสูง มาซ้อมแผนฉุกเฉินกันเถอะ ! แล้วท่านจะปลอดภัย !!...
สนับสนุนทีมอ่ืนๆ
   ทีมเผชิญเหตุ-ดับเพลิง-กู้ภัย มีหน้าท่ี
❍ ดบั เพลงิ ขน้ั ตน้ และควบคมุ เพลงิ ปานกลางถงึ รนุ แรงโดยไมเ่ สยี่ ง
❍ ในกรณไี มใ่ ชเ่ หตเุ พลงิ ไหม้ คอื ทมี เผชญิ เหตใุ นพน้ื ทอ่ี นั ตราย (Hot
Zone)
❍ ประสานงานกับหน่วยดับเพลิง-กู้ภัยภายนอก และหน่วยเชี่ยว
ชาญพิเศษ
❍ ตรวจสอบและปฏบิ ตั กิ ารควบคมุ สารอนั ตราย (Hazmat Team)
❍ เข้ากู้ภัยในพ้ืนท่ีอันตรายเม่ือได้รับคําาส่ัง (สวม SCBA) และใช้
รอกหนีไฟ นําาคนลงจากอาคารสูง  ทีมเคล่ือนย้ายทรัพย์สิน-กู้ชีพ มีหน้าท่ี
  20
ISSUE4.VOLUME24.FEBRUARY-APRIL2018
ควบคุมเคล่ือนย้ายทรัพย์สินสําาคัญที่ได้รับมอบหมาย และสนับ
สนุนกําาลังบําารุงและการคลัง (Logistics & Financial)
❍ จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและกู้ชีพ
❍ ปฐมพยาบาลและส่งต่อผู้ประสบภัย
❍ ชําาระล้างสารอันตรา (Decontamination)
❍ ดูแลผู้ปฏิบัติงาน (Rehabilitation)
 ❍
 นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และ สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัยแห่งเอเซีย E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
         ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ
   53   54   55   56   57