Page 53 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 53

 คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
ซ้อมแผนหนีไฟในอาคารสูง
                ใครที่อยู่อาคารสูง ไม่ว่าจะเป็นอาคารสําานักงาน อาคารที่พักอาศัย หรืออาคารโรงแรม มักบ่นเสมอว่า
“เอาอีกแล้ว...ซ้อมอีกแล้ว...ไม่รู้จะซ้อมหาอะไร?"
ว่าแล้วก็เดินเผ่นแพล็บ ซ้อมเมื่อไหร่ ก็ไปเมื่อนั้น ! ...ไม่ใช่ไปร่วมนะครับ....ไปที่อื่น !! ผู้เขียนจึงอยากเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารสูง อาคารสาธารณะ อาคารประกอบกิจการ โรงพยาบาล โรงแรม หรือแม้แต่อาคารพักอาศัย ได้ทราบไว้นะครับ...
การที่ผู้รับผิดชอบอาคารที่ท่านอยู่อาศัย หรือใช้บริการ จัดการอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉินนั้น “เป็นรางวัล อันล้ําาค่าที่เขามอบให้กับท่านแล้ว” จงดีใจ และร่วมมือกับเขาเถิดครับ.. เสียเวลาไม่มาก ได้ทั้งความรู้และความ รัก...รักชีวิตของท่าน...ชีวิตของคนที่ท่านรัก...
18
ISSUE4.VOLUME24.FEBRUARY-APRIL2018
         ี
ภ
ม
ั
ร
์
อ
ค
ั
ค
ค
ี
ภ
ั
ย
ซ้ อ ม ทํา ไ ม ?
   51   52   53   54   55