Page 52 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 52

  การดับเพลิง (Fire Fighting)
บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาคารระบุว่า ในสหราช อาณาจักรนั้น ผู้พักอาศัยในอาคารสูงที่ห้องพักไม่ได้รับผลกระทบจาก เปลวไฟและควันไฟ มักได้รับคําาแนะนําาให้อยู่ภายในห้อง เพื่อไม่ให้เป็น อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานดับเพลิงท่ีต้องใช้บันไดหนีไฟ เดียวกัน
เกรแฮม ฟิลด์เฮาส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาคารบอกว่า มาตรฐานความปลอดภัยมีเป้าหมายเพื่อจําากัดไฟจากห้องพักหนึ่งไม่ให้ ลุกลามไปยังห้องอ่ืน และทําาให้ทางเดิน และบันใดข้ึนลงปลอดจากควัน ไฟได้ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปดับไฟและช่วยให้ อพยพคนออกจากอาคารได้
แต่ในกรณีของตึกเกรนเฟลล์ ทาวเวอร์ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตัวอาคารไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างที่ควรจะเป็น
คนไทยเลา่ นาทหี นตี ายตวั เปลา่ จากตกึ เกรนเฟลล์ ทาวเวอร์
นางแววตา ศุภฤกษานนท์ ชาวไทยซึ่งพักอาศัยบนชั้นท่ี 10 อาคาร เกรนเฟลล์ ทาวเวอร์ อาคารสูง 24 ช้ัน ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ต้ังแต่เวลา ประมาณ 01.00 น. เปิดเผยว่า ตนเอง ลูกชาย น้องสาว และหลาน รวม 5 คน อาศัยอยู่ในแฟลตซึ่งอยู่บนอาคารดังกล่าว โดยทั้งหมดได้ว่ิง หนีออกมาตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น. และไม่สามารถนําาสิ่งของใดๆ ติดตัวมาได้เลย
นางแววตา วัย 62 ปี บอกอีกว่า ขณะเกิดเหตุตนยังไม่หลับ และน่ัง ดูโทรทัศน์อยู่ พอได้ยินเสียงเอะอะภายนอก จึงเปิดประตู ออกไปดู และ พบว่ากําาลังเกิดเพลิงไหม้ จึงได้ให้น้องสาววัย 50 ปีเศษ โทรศัพท์ไปแจ้ง 999 และได้รับการบอกกล่าวจากเจ้าหน้าที่ว่าไม่ให้ออกไปจากห้องพัก
"พี่รอมาตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงตีสี่ซึ่งไฟโหมตัวอาคารเต็มทุกพ้ืนท่ีแล้ว
ตอนน้ันคิดว่าต้องปลงเสียแล้ว รอไม่ไหวแล้ว จึงตัดสินใจเปิดหน้าต่าง
ISSUE3.VOLUME24.NOVEMBER2017-JANUARY2018
21
ดับไฟได้ที่ความสูงประมาณ 32 เมตรเทา่ นน้ั ในขณะที่ ดูไบซึ่งมีอาคารสูงเสียดฟ้า หลายแห่งมีรถดับเพลิงท่ี ให้เจ้าหน้าที่ข้ึนไปปฏิบัติ งานได้สูงถึง 80 เมตร ซึ่ง นายอัลค็อกชี้ว่ารถดับเพลิง เช่นน้ีรวมถึงลิฟต์ชนิดพิเศษ (FiremanLift)ถือเป็นส่ิง สําาคัญอย่างย่ิงในการดับ เพลิง
ตะโกนรอ้ งขอความชว่ ยเหลอื พบ่ี อกวา่ ไอคา้ นทโ์ กเอาท์ ไอคา้ นทโ์ กเอาท์ และโบกผ้าเพื่อให้เขาเห็น หลังจากนั้นจึงมีเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงมาช่วย น่ี เป็นบทเรียนว่าต่อไปจะไม่เช่ือเจ้าหน้าท่ีที่บอกให้รอในห้องอีกแล้ว ถ้า เกิดเหตุแบบนี้ต้องหนีเอาตัวรอดก่อน"
นางแววตาเปิดเผยว่า เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงได้นําาทางตนและครอบครัว ออกมาจากตึก โดยว่ิงลงมาทางบันไดหนีไฟซึ่งมีสภาพมืดมิด เจ้าหน้าที่ จบั มอื ทกุ คนไมป่ ลอ่ ย จนกวา่ จะไดร้ บั ความชว่ ยเหลอื ออกมาอยา่ งปลอดภยั
ผเู้สยีชวีติจากเหตเุพลงิไหมอ้าคารเกรนเฟลล์ทาวเวอร์
"สภาพตอนนั้นเหมือนอยู่ในถ้ําา มันมืดมิดไปหมด เจ้าหน้าที่เขาใส่ หนา้กากกนัควนัไฟเราใชผ้า้ขนหนคูลมุปดิปากปดิจมกูออกมาควนัเขา้ จมูกหายใจไม่ออก และอาเจียน พ่ีโดนไฟลวกท่ีแขนนิดหน่อย เสื้อผ้า ทะลุเพราะสะเก็ดไฟ แต่รอดมาได้ก็บุญแล้ว"
นางแววตา กล่าวด้วยว่าอาคารแห่งนี้เพ่ิงปรับปรุงใหม่ ซึ่งตนไม่คิด ว่าอยู่ในสภาพท่ีน่าอันตรายแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้และรอดชีวิต มาได้ เห็นว่าแผ่นตกแต่งผนังอาคารด้านนอกน่าจะเป็นวัสดุท่ีเป็นเช้ือไฟ ทาํา ใหล้ กุ ลามไดเ้ รว็ ขน้ึ และชาวบา้ นไดแ้ สดงความเปน็ หว่ งวา่ อาคารอน่ื ๆ อาจตกอยู่ในสภาพสุ่มเสี่ยงหากเกิดเพลิงไหม้ เช่น อาคารเกรนเฟลล์น้ี
● ล่าสุดตําารวจยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 79 คน และได้รับบาดเจ็บ อีก 68 คน รวมท้ังมีผู้สูญหายบางส่วน
ผู้เขียนเองได้มีโอกาสไปเรียนและดูงานที่ LFCDA กรุงลอนดอน เมื่อ ปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ.2541) ได้รับความรู้มากมายมาบริหารสมาคมการ ดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และเผยแพร่สู่สาธารณชนมาจนทุกวันน้ี บอกตรงๆ คงต้องทบทวนมาตรการต่างๆ ที่กรุงลอนดอนทําาอยู่...น่าจะ มีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงข้อผิดพลาดต่างๆ
ซึ่งตรงนี้ คงจะต้องหารือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายท่ีเก่ียวข้องโดย เฉพาะ สมาชิก TEMCA
มาช่วยกันนะครับ “ล้อมคอกก่อนวัวหาย”
ขอบคุณข้อมูลจาก
: www.bbc.com
: www.thairath.co.th
: www.dailynews.co.th
: LFCDATheLondonFireandCivilDefenceAuthority
    นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และ สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัยแห่งเอเซีย E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
         ย
ค
ั
ั
ภ
ี
ค
ม
ค
ั
ภ
ี
ร
์
อ

   50   51   52   53   54