Page 60 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 60

 คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
  ตอนที่ 2
 10TIPS
สิบวิธีหนีภัย
 TEMCA Mag. ฉบับนี้ เป็นตอนที่ 2 ของการรวบรวมวิธีการป้องกัน และแก้ไขภัยพิบัติที่มีสถิติการเกิดบ่อย ครั้งที่สุด 10 ประการ ซึ่งฉบับที่แล้วเรานําาเสนอถึงข้อ 2 ต่อไปเป็นข้อ 3 มาติดตามได้เลยครับ...
ความรู้เบื้องต้นเพื่อพ้นอัคคีภัย
(Fire Safety Tips)
 ไม้ขีดห้ามเล่น
Matches and lighters are tools not toy.
เด็กๆ ท้ังหลายจงจําาไว้ว่าไม้ขีด และไฟแช็ก เป็นเครื่องมือสําาหรับผู้ใหญ่ เด็กๆ ไม่มีหน้าที่ใช้ ถ้าพบเห็นเพื่อนๆ กําาลังนําามาเล่น ให้รีบบอกผู้ใหญ่
 ใช้เป็นเคร่ืองไฟฟ้า
Use electricity safety
ถ้าเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้ามีควันลอยออกมา หรือมีกลิ่นไหม้ ให้รีบถอดปล๊ัก แล้วบอกผู้ใหญ่ “ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้... เตือนผู้ใหญ่ด้วยนะจ๊ะ!”
 เตรียมท่าไว้หนี
Know at least two ways out of every room.
ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ไปท่ีใด ให้เตรียมทางหนีไว้ อย่างน้อย 2 ทาง (ในทิศทางตรงกันข้าม) ดูให้ แน่ใจว่าทางหนี ใช้ได้ปลอดภัย...จริงๆ
 ฝึกดีจึงปลอดภัย
Practice your escape plan with an exit drill every six months.
ต้องมีแผน เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้ ในทุกที่ แล้วฝึกซ้อมทุก 6 เดือน ในแผนควรมีขั้นตอน พบ เหตุ แจ้งเหตุ ระงับเหตุ หนีเหตุ
3
                19
 ISSUE2.VOLUME25.AUGUST-OCTOBER2018
   58   59   60   61   62