Page 62 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 62

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
 วิธีใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ
(How to use Portable Fire Extinguisher)
เคร่ืองดับเพลิงโดยทั่วไปมีวิธีใช้คล้ายคลึงกันมาก จะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็เพียงระยะห่างในการฉีดและการจับหัวฉีด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (ซีโอทู) ซึ่งระยะห่างในการฉีดดับ ต้องเข้าใกล้กว่าเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นๆ กล่าวคือ เคร่ืองดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีปากกรวย ต้องอยู่ห่างประมาณ 1 เมตรครึ่ง ถึง 2 เมตร ส่วนเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นๆ อาทิ ผงเคมี นํา้า โฟม นํา้ายาเหลวระเหย ระยะห่างฉีด ดับประมาณ 3-4 เมตร โดยมีข้ันตอน ดังน้ี








4
     ขั้นตอน
ท่องจําเพ่ือนําไปสอน
ข้อแนะนําเพิ่มเติม
    การห้ิวถัง

สี่นิ้วเรียงชิดติดกัน จับใต้คันบีบด้านล่าง หันสายฉีดไปด้านหน้า
ห้ามยกหิ้วที่โคนสายฉีด เพราะอาจทําาให้หัก ขาด จนใช้งานไม่ได้
    การนําาพา

แล้วนําาพาไป
ควรนําาไปที่เกิดเหตุ 2 ถัง เพื่อสําารอง ถ้าระงับไม่อยู่ในถังเดียว
  พอเห็นแสงไฟ
ไม่เห็นจุดกําาเนิดไฟไม่ควรฉีด
    การเข้าดับ

ให้เข้าเหนือลม
หากเข้าใต้ลม ก๊าซพิษควันไฟจะถูกพัดเข้าหาตัว และไม่เข้าดับไฟคนเดียว
(Don’t fight fire alone)
  ระยะเหมาะสม
3 ถึง 4 ม. ถ้าชนิดซีโอทู 1 1⁄2 ม. ถึง 2 ม.
   การดึงสลัก

ดึงสลักออกมา
หมุนให้เส้นพลาสติกที่คล้องสลัก (lock Seal) ขาดก่อน บางชนิดใช้สลักล๊อค
   ยกสายฉีด

ยกสายฉีดตรงหน้า จับปลายให้มั่น
   บีบคันบีบ

บีบคันบีบฉับพลัน
ควรสังเกตให้แน่ใจว่า จะนําาสายฉีดออกใช้ได้อย่างไร
 บีบคันบีบอย่างแรง และต่อเนื่อง
    ส่ายหัวฉีด

ส่ายหัวฉีดไปมา
ส่ายหัวฉีดเพื่อให้สารดับไฟจากถัง ครอบคลุมฐาน ของไฟ
  เป้าหมายตรงหน้า
ตามองเป้าหมาย ก้มหรือย่อตัวเล็กน้อย เพื่อหลบควันและความร้อน
   ฉีดที่ฐานไฟ

ฉีดกลบฐานของไฟ ฉีดจากใกล้ไปไกล
เมื่อแรงดันในถังลดลง ควรก้าวเดิน เข้าสู่เป้าหมาย อย่างระวัง
    ดับให้สนิท

ดับได้แน่นอน
ต้องแน่ใจว่าไฟดับ ก่อนถอยออกจากที่เกิดเหตุ
  21
                   ISSUE2.VOLUME25.AUGUST-OCTOBER2018






































   60   61   62   63   64