Page 64 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 64

 คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
 ตอน จบ
 คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
10TIPS
 สิบวิธีหนีภัย
 ก็มาถึงตอนจบของการรวบรวมวิธีการป้องกัน และแก้ไขภัยพิบัติที่มีสถิติการเกิดบ่อยคร้ังที่สุด 10 ประการ เรามาดูกันอีก 5 ข้อที่เหลือของ "10 TIPS สิบวิธีหนีภัย" มีอะไรกันบ้าง ไปติดตามกันต่อเลยครับ...
วัตถุอันตราย และสารเคมี
(HAZ MAT) Hazardous Material
6
  ทุกวันนี้ เราสามารถพบสารเคมีได้ทั่วไปในบ้านเรา โดยมีการนําามาใช้ ในการทําาให้น้ําาบริสุทธิ์ ใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และนําามา ใช้เพื่อทําาให้งานในบ้านง่ายข้ึน แต่ขณะเดียวกัน สารเคมีก็เป็นอันตราย ต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม หากมีการใช้หรือถูกปล่อยออกมาอย่างไม่ เหมาะสม-อันตรายอาจเกิดขึ้น
ระหว่างการผลิต การขนส่ง การใช้ การจัดเก็บ หรือการกําาจัด วัตถุอันตรายอาจอยู่ในรูปลักษณะสารไวไฟท่ีติดไฟง่าย ระเบิด ยาพิษ และสารกัมมันตรังสี ฯลฯ สารเหล่านี้มักรั่วไหลออกมา เนื่องมาจาก การขนส่ง หรืออุบัติเหตุที่รั่วไหลในโรงงาน
ระยะปลอดภัยคืออะไร ?
ไม่มีคําาตอบสําาหรับคําาถามน้ีแบบแน่นอนในวัตถุแต่ละชนิด ให้ ปฏิบัติตาม “หลักการง่ายๆ” คือ หันหน้าไปทางจุดเกิดเหตุ ย่ืนแขน ออกไปจนสุด และชูนิ้วโป้งข้ึน หากยังมองเห็นส่ิงท่ีเกิดขึ้น (เช่น ถ้ารถ บรรทุกพลิกคว่ําา) จากน้ิวโป้งซ้ายหรือขวาก็ได้ หมายความว่าคุณอยู่ใกล้ เกินไป ควรออกห่างจากจุดท่ีรถบรรทุกพลิกควํา่า จนกว่าน้ิวโป้งของคุณ จะบังรถบรรทุกนั้นจนมิด
ควันจากไฟไหม้มีอนุภาคเล็กๆ และก๊าซที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผทู้ อ่ี อ่ นแอ ใชค้ วามระมดั ระวงั และหลกี เลย่ี งกจิ กรรมกลางแจง้ ทไ่ีมจ่าําเปน็ รวมถงึการออกแรงนานๆในบรเิวณทไ่ีดร้บัผลกระทบจากควนั
ผู้สูงวัยจะอ่อนแอมากขึ้นกับผลกระทบจากควันและฝุ่น ผู้ที่เป็น โรคหอบหืด ควรพกยาพ่น “ที่จําาเป็น” ติดตัวไปตลอดการอยู่ภายใน อาคาร อาจช่วยลดการสัมผัสควันและฝุ่นได้บางส่วน ปิดประตูและหน้า ต่าง และเปิดเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองกรองอากาศภายในอาคาร ท่ีมี ตัวกรอง HEPA ช่วยลดระดับอนุภาคที่ไหลเวียนอยู่ภายในอาคารได้
   หากคุณสงสัยว่ามีปัญหาจากวัตถุอันตราย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน สําาคัญเหล่านี้ : “ขั้นตอน R A I N”
R (Recognize) : ให้ตระหนักถึงอันตราย
 A(Avoid) I (Isolate) N(Notify)
: ออกห่างจากบริเวณดังกล่าวโดยทันที
: พาตวั เองและผอู้ น่ื ออกจากพื้นท่ีอันตราย
: แจ้งเจ้าหน้าที่....และประกาศให้ทุกคนทราบว่า
ควรอยเู่ หนอื ลม ตน้ นา้ํา เนนิ เขา จากวตั ถทุ ส่ี งสยั ว่าเป็นสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
         17
 ISSUE3.VOLUME25.NOVEMBER2018-JANUARY2019   62   63   64   65   66