Page 66 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 66

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
 แผ่นดินไหว
(Earthquake)
ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหว ระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
8
    กําาหนดจุดปลอดภัยแต่ละห้องในบ้าน เช่น โต๊ะและผนังภายในแข็ง แรงมั่นคงข้างตู้เย็น
 จุดอันตรายในบ้าน เช่น หน้าต่าง กระจก สิ่งของท่ีแขวนอยู่ และ เฟอร์นิเจอร์สูงที่ไม่มั่นคง
 มีแผนฝึกซ้อมอพยพในครอบครัว และรู้ตําาแหน่งที่ปลอดภัยท่ีสุด ของบ้าน
 กําาหนดจุดนัดหมายท่ีจะพบกันนอกบ้าน ในกรณีท่ีเกิดเหตุแผ่นดิน ไหว แล้วพลัดหลงกัน
 เลอื กตดิ ตอ่ ญาติ หรอื เพอ่ื นทอ่ี ยอู่ าํา เภอหรอื จงั หวดั เพอ่ื ใหค้ รอบครวั และเพื่อนรับรู้สถานะของเรา
 เรียนรู้การปฐมพยาบาล CPR และ AED และเตรียมพร้อมกระเป๋า ฉุกเฉินไว้ด้วย
 ต้องรู้ตําาแหน่ง และวิธีการปิดแก๊ส น้ําา ไฟฟ้า ซ่ึงจําาเป็นระหว่าง แผ่นดินไหว
 ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรากฐานของบ้าน ผนังบ้าน และ หลังคา
 ยดึ ตรงึ เฟอรน์ เิ จอรท์ ต่ี ดิ ผนงั เครอ่ื งทาํา นา้ํา รอ้ น เครอ่ื งใชไ้ ฟฟา้ กระจก กรอบรูป ฯลฯ ให้แน่นหนา
 เก็บสิ่งของที่สามารถแตกหักง่าย ของหนัก วัตถุไวไฟของเหลว อันตราย เช่น สี ผลิตภัณฑ์ทําาความสะอาด ฯลฯ ไว้ในตู้ที่ปิดแน่น หนา หรือในชั้นที่อยู่ด้านล่าง
 เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเพื่อนบ้าน จัดต้ังกลุ่มท่ีสามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้หลังแผ่นดินไหวในชุมชน
 ถา้ อยใู่ นอาคาร ทแ่ี นใ่ จวา่ แขง็ แรง (ปอ้ งกนั ศรษี ะตลอดเวลา) ใหอ้ ยู่ ที่นั่นต่อไป อยู่ใต้โต๊ะท่ีแข็งแรง หรือสามเหลี่ยมปลอดภัย(ข้างสิ่ง ของแขง็ แรง) ใหอ้ ยหู่ า่ งจากหนา้ ตา่ ง กระจก ตหู้ นงั สอื ตเู้ กบ็ เอกสาร กระจกท่ีมีนํา้าหนัก ต้นไม้ท่ีแขวนอยู่ สิ่งของอ่ืนๆ ที่หนัก ระวังฝ้า เพดาน กระเบ้ือง ร่วงหล่นลงมา อยู่ใต้กําาบังจนกว่าจะหยุดไหว ถ้า อยู่ในสถานที่ไม่แข็งแรง ต้องรีบหนี
 หากอยู่กลางแจ้ง ให้อยู่ในพ้ืนท่ีโล่ง ไกลจากต้นไม้ อาคาร ผนัง และสายไฟ
 หากขับรถอยู่ ให้หาที่จอดข้างทาง หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสายไฟและ อยู่ในรถ หรือข้างรถ จนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหว
 ถ้าอยู่ในสถานที่สาธารณะท่ีมีผู้คนแออัด อย่ารีบร้อนว่ิงไปที่ประตู ต้องหมอบและใช้มือและแขนปิดป้องศีรษะและคอไว้
 ภายหลังแผ่นดินไหว
 อยู่ห่างจากสายไฟท่ีหลุดลงมา และเตือนให้ผู้อื่น อยู่ห่างด้วยเช่น กัน
 อย่าทําาให้เกิดประกายไฟ จนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีอันตราย
 เปิดวิทยุพกพา เพื่อรับฟังคําาแนะนําา และรายงานข่าว
 เตรียมพร้อมสําาหรับอาฟเตอร์ช็อค (ซึ่งจะตามมาในไม่นาน และ
อาจทําาให้อาคารถล่ม) มีสติ และคอยช่วยเหลือผู้อ่ืน
 หากคุณอพยพออกจากบ้าน ทิ้งข้อความไว้ที่บ้านเพ่ือบอกให้
สมาชิกครอบครัวและคนอ่ืนๆ ได้รู้ว่าจะสามารถหาคุณได้ท่ีไหน
         19
 ISSUE3.VOLUME25.NOVEMBER2018-JANUARY2019

   64   65   66   67   68