Page 67 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 67

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
 9
 ภัยจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ทุกปีจะมีผู้ประสบอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดเป็นจําานวนมาก โดย เฉพาะจากไฟฟา้ ภายในอาคารบา้ นเรอื นทม่ี อี ปุ กรณ์ไฟฟา้ หรอื สายไฟฟา้ ชําารุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนท่ีฝนตกทําาให้บ้านเรือนเปียกชื้น และ นํา้าก็เป็นตัวนําากระแสไฟฟ้าที่ดี ซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจะมี ผิวหนังแห้งและมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าสูง กระแสไฟฟ้าจึงผ่าน เข้าไปได้น้อยมาก แต่ถ้า
หากร่างกายเปียกนํา้า ความ ต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าก็ จะตํา่าลง ฉะน้ันจึงทําาให้ถูก ไฟฟ้าดูดได้ง่าย และหากถูก ไฟฟ้าดูดก็จะได้รับอันตราย ค่อนข้างรุนแรง
ข้อแนะนําาวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
1. พยายามหลีกเลี่ยงการจับต้องอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าถ้าร่างกาย ของท่านเปียกชื้น หากมีความจําาเป็นจะต้องจับอุปกรณ์ไฟฟ้า ควร เช็ดมือและร่างกายให้แห้งสนิทเสียก่อน
2. ถ้าบริเวณที่ยืนปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าเปียกชื้นหรือมีนํา้าท่วมขัง ควรย้ายท่ีใหม่ หรือหาฉนวนมารองไว้ เช่น พ้ืนไม้แห้งๆ โต๊ะไม้ หรือแผ่นยางหนาๆ เป็นต้น
3. หากเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ําาควรเช็ดให้แห้งก่อนนําาไปใช้งาน
4. เครอ่ืงใชไ้ฟฟา้ทม่ีโีครงหรอืเปลอืกหมุ้ภายนอกเปน็โลหะเชน่ พดัลม มอเตอร์ ตู้เย็น ฯลฯ เมื่อจะจับต้อง ควรใช้ไขควงเช็คไฟตรวจสอบ ดูว่ามีไฟฟ้ารั่วลงที่โครงโลหะหรือไม่ และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ปลอดภัยยิ่งข้ึน ควรต่อสายดินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทท่ีต้ังอยู่ กบั ท่ี เชน่ ตเู้ ยน็ สว่ นเครอ่ื งใชไ้ ฟฟา้ ประเภททต่ี อ้ งเคลอ่ื นยา้ ยบอ่ ยๆ เช่น พัดลม เตารีด เมื่อจะจับต้อง ควรยืนบนพื้นฉนวน เช่น ยืนบน
แผ่นไม้ หรือแผ่นยางท่ีแห้ง
5. ควรปลดเตา้ เสยี บอปุ กรณไ์ ฟฟา้ ทไ่ี มใ่ ชง้ าน ถงึ แมอ้ ปุ กรณน์ น้ั มสี วติ ช์ ตัดตอนอยู่แล้วก็ตาม เพราะสายเต้าเสียบอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้า ลัดวงจรได้ รวมท้ังขณะฝนตกฟ้าคะนอง ถ้าฟ้าผ่าลงผ่านสายไฟ กระแสไฟซ่ึงมีปริมาณสูงมาก อาจเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทําาให้เกิดความ เสียหายหรือเกิดการลุกไหม้ได้
6. ปล๊ักไฟภายในบ้านที่ติดตั้งไว้ระดับตํา่า ต้องย้ายให้พ้นจากระดับที่ น้ําาอาจจะท่วมถึง
7. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งกลางแจ้ง เช่น สวิทช์กระดิ่งไฟฟ้า จะต้องใช้ แบบที่สามารถกันน้ําาฝนรั่วเข้าถึงข้ัวได้
8. หากพบเห็นผู้ถูกไฟฟ้าดูด โดยเฉพาะไฟฟ้าแรงสูงนอกอาคารบ้าน เรือน ไม่ควรเข้าไปจับต้องทันที เพราะผู้ถูกไฟฟ้าดูดอาจยังแตะอยู่ กับสายไฟ ควรหาไม้แห้งๆ เขี่ยสายไฟออกก่อน ถ้าเป็นกรณีถูก ไฟฟ้าในบ้านซ่ึงเป็นไฟฟ้าแรงตํา่าดูด อาจใช้ผ้าแห้งๆ คล้องดึงผู้ถูก ไฟฟ้าดูดออกก่อน หรือปิดสวิทช์หรือถอดปลั๊ก หรือปลดคัทเอาท์ อย่างใดอย่างหน่ึง ที่ทําาได้เร็วที่สุดเพื่อตัดตอนการไหลของกระแส ไฟฟ้าแล้วจึงเข้าไปช่วยปฐมพยาบาล และนําาส่งโรงพยาบาลทันที หากอาการยังไม่ดีข้ึน
   20
          ISSUE3.VOLUME25.NOVEMBER2018-JANUARY2019


   65   66   67   68   69