Page 69 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 69

 คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
เคร่่ืืองดัับเพลิิง!
เรื่องเล็กอาจกลายเป็นเร่ืองใหญ่... ใช้เครื่องผิดเสียชีวิตได้เป็นร้อย!
   เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากที่สุดครั้งหนึ่งใน ประเทศไทย หลายคนคงนึกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ ที่เกิดขึ้น เมื่อ วันที่ 10 พฤษภาคม 2536 อัคคีภัยครั้งน้ันได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง เพราะเพลิงได้ย่างสดคน งานโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์จนเสียชีวิตถึง 188 คน และมีผู้บาดเจ็บเกือบ 500 คน นับเป็นตําานานไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่คนไม่เคยลืมเลือน
 ย้อนกลับไปเมื่อเวลา16.00น.วันท่ี10 พฤษภาคมพ.ศ.2536ณบริษัทเคเดอร์อิน ดัสเตรียลไทยแลนด์จําากัดซ่ึงเป็นโรงงาน ตุ๊กตาขนาดใหญ่ ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น จําานวน4อาคารตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตําาบลกระทุ่มล้ม อําาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ขณะที่คนงานกําาลังทําางานอยู่ภายใน อาคาร ได้เกิดเพลิงไหม้ชั้นล่างของอาคาร 1 ทําาให้คนงานกว่า 1,400 ชีวิต พยายามว่ิงหนี ตายออกจากอาคารอย่างอลหม่าน แต่ทว่า ไฟ
กลับลุกลามอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสถานที่เกิด
ISSUE4.VOLUME25.FEBRUARY-APRIL2019
เหตุเป็นโรงงานตุ๊กตาผ้าที่มีเศษ ผ้าและวัสดุไวไฟอยู่เป็นจําานวน
มาก ในขณะที่หลายร้อยชีวิตกําาลัง
หาทางเอาตัวรอดจากควันไฟที่ลุก โชนอยู่นั้น เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ เกิดข้ึนซํา้าสอง เมื่อเพลิงที่ลุกไหม้ ได้เพียง 15 นาที ได้ทําาให้
ตัวอาคารถล่มลงมาในพริบ
ตา ฝังคนงานท่ีกําาลังหนีตายไว้ใต้ซากปรักหัก ในที่สุด ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเร่งเข้าไปช่วย พังที่ถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงต้องใช้เวลา เหลือผู้ท่ีติดอยู่ในซากอาคาร พร้อมกับลําาเลียง นานหลายชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ ร่างของผู้เสียชีวิตออกมา
           21
    67   68   69   70   71