Page 70 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 70

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
   ท่ีน่าเศร้าคือ โศกนาฏกรรมครั้งน้ี ได้คร่า ชวี ติ ผคู้ นมากถงึ 188 ราย ขณะทม่ี ผี บู้ าดเจบ็ ถงึ 469 ราย ซึ่งหลายรายได้รับบาดเจ็บสาหัส บาง รายต้องกลายเป็นคนพิการ หรือเป็นอัมพาต ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีเด็กๆ อีกกว่า 50-60 คน ตอ้ งกลายเปน็ เดก็ กาํา พรา้ ซง่ึ กอ่ ใหเ้ กดิ ปญั หา อื่นๆ ตามมาในสังคม
สุดท้ายแล้ว เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสาเหตุ ของเพลิงมรณะคร้ังน้ี และพบว่า
1. เกิดจากความประมาทของพนักงาน ที่ลักลอบสูบบุหรี่ในโรงงาน ทําาให้เกิดไฟลุก ไหม้วัสดุที่ใช้ผลิตตุ๊กตา
2. การระงับเหตุเบ้ืองต้น ใช้เคร่ืองดับ เพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ฉีดดับผ้าท่ีติดไฟ จน กระจายไปติดลุกกับ ทินเนอร์ ทําาให้เพลิง ลุกลามรวดเร็วมาก
ดังนั้น TEMCA MAG. ฉบับนี้ผู้เขียนจึงขอ นําาประเด็น “เคร่ืองดับเพลิง” มาเล่าสู่กันฟังใน แนว “เจาะลึก” เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เพิ่มเติม ความระมัดระวังในการวางแผนติดตั้งเคร่ือง ดับเพลิง และการใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย
เจาะลึกอันดับแรก คือการใช้เคร่ืองดับ เพลิง เพื่อดับเพลิงแต่เพลิงไม่ดับ... แถม กระจายตัวออกไป ลุกลามจนเกิดความเสีย หายท้ังชีวิต และทรัพย์สินอย่างมหาศาล ท่ี โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2536
เหตุการณ์ในครั้งนั้นถูกขุดคุ้ย ค้นหากัน อยา่ งละเอยี ดถย่ี บิ โดยองคก์ รทเ่ี กย่ี วขอ้ ง เพราะ ความเสียหายนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อภาพ ลักษณ์ของประเทศเรา ที่นักลงทุนและคู่แข่ง ทางธุรกิจต่างชาติจ้องกันตาเป็นมัน
สร้างความปลอดภัยให้คนไทย หรือต่างชาติท่ี อยใู่ นภาคแรงงานและการทอ่ งเทย่ี ว “ไวใ้ จ-เชอ่ื ม่นั ” จนไม่หนีไปประเทศอื่นๆ อย่างกระเจิด กระเจิง
ประเด็นที่จะเจาะลึก ก็คือ “เคร่ืองดับ เพลิง” ครับ
ท่านผู้อ่านลองคิดตามให้ดีนะครับ...
มีเหตุเพลิงไหม้-มีคนรู้เห็นทันเวลา-มี คนหลายคนมาช่วยกัน-มีเคร่ืองดับเพลิงเยอะ แยะ-คนนําาเคร่ืองดับเพลิงมาช่วยกันดับ ...ผล ที่ได้รับควรจะเป็นอย่างไรครับ ?
"ไฟก็น่าจะดับ"... ใช่มั้ยครับ?
แต่ไม่ดับ กลับกระจายตัวออกไป จน กลายเป็นโรงงานนรก
   3. นอกจากนั้น เมื่อตรวจสอบในเชิงลึก พบว่า โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ ไม่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยหลายประการ ทั้งไม่มีบันไดหนี ไฟ ประตูทางออกฉุกเฉินกว้างไม่ได้มาตรฐาน และยังมีจําานวนน้อยเกินไปเม่ือเทียบกับ จําานวนของพนักงาน รวมทั้งโรงงานไม่เคยซัก ซ้อมการหนีไฟอย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน
4. ขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์กันด้วย ว่า สาเหตุที่อาคารพังถล่มลงมาอย่างรวดเร็ว หลังเกิดเพลิงไหม้เพียง 15 นาที เป็นเพราะ โครงสร้างของอาคารไม่ได้มาตรฐาน
*จ้องดูว่าประเทศเรามีมาตรการดูแล ชีวิตและทรัพย์สิน อย่างมีมาตรฐานท่ีเขา ยอมรับได้หรือเปล่า?* จ้องดูว่า จะโจมตีจุด อ่อนของวงการอุตสาหกรรม ท้ังผลิตภัณฑ์และ การท่องเที่ยว เพ่ือแย่งลูกค้าไปประเทศของเขา ไดเ้ ทา่ ไหร?่ ประเทศทปี่ ลอ่ ยใหค้ นทาํา งานอยดู่ ๆี ในโรงงาน ที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีเจ้าของ เป็นนักลงทุนระดับสากล “ปล่อยให้แรงงาน เหล่าน้ัน ถูกเผาดําาเป็นตอตะโก เป็นร้อยๆ คน หน้าตาเฉย” ประเทศท่ีมีกฎระเบียบ มาตรการ และกฎหมายที่เข้มข้น เข้มแข็งระดับใดในการ
คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการดับเพลิง และไม่ได้ผ่านการอบรมเร่ืองการดับเพลิงจาก หน่วยงานมาตรฐาน ก็คงไม่รู้หรอกครับว่า ข้อ ผิดพลาดอยู่ท่ีเครื่องดับเพลิงที่เขาใช้
ผู้บริหาร ซ่ึงมีอําานาจตัดสินใจซ้ือเคร่ือง ดับเพลิง ไม่มีความรู้จริง แต่เกิดเหตุแล้ว “โทษลูกน้อง” โยนความผิดข้อหา “ประมาท ทําาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บ” ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
 22
         ISSUE4.VOLUME25.FEBRUARY-APRIL2019

   68   69   70   71   72