Page 71 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 71

  ข้อเท็จจริงในเร่ืองการใช้เครื่องดับเพลิง แบบส้ันๆ ก็คือ
เคร่ืองดับเพลิงมี 6 ชนิด คือ
1. กรดโซดา (Soda Acid) ใช้ดับไฟ ประเภท A คือ เชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ ฯลฯ ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีใช้แล้ว
2. โฟมหรือน้ําาผสมสารเคมี(Foam+Wet chemical) ใช้ดับไฟประเภท A-B-K คือ เช้ือเพลิงประเภทของเหลวติดไฟ เช่น น้ําามัน ผลิตภัณฑ์น้ําามัน น้ําามันปรุงอาหาร
3. นํา้า ในถังอัดแรงดัน (Water Pressure หรือ Water Mist) ใช้ดับไฟประเภท A คือเชื้อเพลิงธรรมดา
4. ซีโอทู (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ใช้ ดับเพลิงประเภท C คืออุปกรณ์ไฟฟ้า และประเภท B, K ของเหลวติดไฟ
ก็คือไฟกระจายตัวออกเป็นวงกว้างข้ึน ควนั ทล่ี กุ ไหม้เชอ้ื เพลงิ ทม่ี อี ยแู่ ลว้ ระดบั หนง่ึ ผสมกบั ฝนุ่ ผงเคมอี กี มากมาย สายตาก็มอง ไมเ่ หน็ หายใจกไ็ มอ่ อก ความรอ้ นกส็ งู ขน้ึ ... ใครก็อยู่ไม่ได้หรอกครับ!... เผ่นสิครับ! พอจินตนาการภาพต่อๆ ไปออกไหมครับ! ทผ่ี มจว่ั หวั ไวว้ า่ ...“เรอ่ื งเลก็ อาจกลายเปน็
เรื่องใหญ่!”
ก็ถ้าเพลิงเร่ิมต้น เกิดจากการลุกลามของ ก้นบุหรี่...มันจะค่อยๆ คุ และถ้ามีเปลวไฟเริ่ม ต้นคงไม่มาก...ถ้าเราใช้เคร่ืองดับเพลิงชนิดนํา้า หรือหานํา้ามาซักกระป๋อง รดราดลงไปที่กองไฟ ...แม้ไม่ดับ ก็ไม่น่าลุกลามหรอกครับ
6. น้ําายาเหลวระเหย ปัจจุบันนิยมใช้ HALOTRON
ใช้ดับไฟ C เครื่องไฟฟ้าและประเภท B, K ของเหลวติดไฟ
2536 ที่ทําาให้มีผู้เสียชีวิต 188 ศพ มีผู้สูญหาย อกี 200 กวา่ คน บาดเจบ็ และพกิ ารกวา่ 400 คน คงจะเป็นอุทาหรณ์ให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองดับเพลิงให้มากข้ึน
“อย่าเพียงสักแต่ว่ามี” ควรจะต้องนึกถึง
1. มเีครอ่ืงดบัเพลงิชนดิใดดบัไฟประเภท
อะไร
2. มีจําานวนเท่าไหร่ ติดที่ไหน
3. ใช้อย่างไร ใช้ให้เป็น ใช้เป็นทีม
4. ตรวจสอบบาํารงุรกัษาอยา่งไรใครทาํา
5. มีแผนป้องกัน ระงับ ฟื้นฟู
ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความปลอดภัย ขอ สวัสดีปีใหม่ไทย ในวันสงกรานต์ 2562...
คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
    5. ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Powder)
เคร่ืองดับเพลิงชนิดน้ีแหละครับที่โรงงาน เคเดอร์ ใช้ดับไฟท่ีเกิดจากการลุกไหม้ผ้า ผ้าขน ผ้ากําามะหย่ี ผ้ายืด ท่ีใช้ทําาตุ๊กตา เมื่อ ฉีดด้วยแรงดัน 195 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว PSI นําาผงเคมีละเอียดพุ่งเข้าหาไฟท่ีกําาลัง ลุกไหม้เชื้อเพลิงท่ีเป็นผ้า...ลองนึกภาพดู
ครับว่า มันจะกระจายตัวออกไปแค่ไหน
ดับไฟประเภท A ได้แต่อาจยากกว่าการ ใช้นํา้า “ผมขอยํา้าเพ่ือเป็นบทเรียนแก่ท่านผู้อ่าน
อย่าเพียงคิดว่ามีเคร่ืองดับเพลิงอะไรก็ได้ แล้วจะรอดพ้นจาก “อัคคีภัย”
ตวั อยา่ งเหตกุ ารณเ์ พลงิ ไหมท้ โ่ี รงงานตกุ๊ ตา เคเดอร์อินดัสเตรียล เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม
ขอปิดท้ายด้วยตาราง บันทึกการอบรม หลักสูตรดับเพลิงเบื้องต้น (A02) การดับ เพลิงเชิงคุณภาพ ตามมาตรฐาน Aisa SHE ให้ท่านผู้อ่านไว้ศึกษาดูกันครับ...
 ว่า”
         23
 ISSUE4.VOLUME25.FEBRUARY-APRIL2019
   69   70   71   72   73