Page 68 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 68

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
  10
 คน และรถตกน้ํา จมนํ้า
1. ตะโกน
แจ้งให้คนแถวนั้นรู้ พร้อมโยนอุปกรณ์ลอยนํา้าได้ ที่ไม่มีเชือกผูก เช่น ขวดนํา้าพลาสติกใหญ่ๆ ถังแกลลอน กล่องโฟม ฯลฯ โยนอุปกรณ์หลายๆ ชิ้นไปใกล้ตัวผู้ตกนํา้า ด้านหน้า
2. โยน
โยนอุปกรณ์ท่ีมีเชือกผูก เช่น แกลลอนผูกเชือก ถุงเชือก โยนอุปกรณ์ (อาจใส่นํา้าเล็กน้อยเพ่ือเพ่ิมนํา้าหนัก) ข้ามศีรษะผู้ประสบภัยเพ่ือให้เชือก ตกลงไปถูกตัวผู้ประสบภัย
  3. ยื่น
ยื่นอุปกรณ์ เช่น ไม้ยาว, เชือก ไปด้านข้างผู้ประสบภัย ระวังถูกดึงตกนํา้า
เมื่อรถจมนํา้า
(ทําาตามขั้นตอนนี้ให้ได้ภายใน 20 วินาที) https//:car.kapook.com
  1. ปลดเข็มขัดนิรภัยของตัวเองออก(ก่อนช่วยผู้อ่ืน)
2. เปิดกระจกลงให้ได้อย่างรวดเร็ว (อย่าพยายามเปิด ประตูเพราะยากกว่า) (หากเปิดไม่ได้ ใช้ก้านเหล็กท่ีพิง
ศรีษะงัดตรงมุมกระจก)
3. ช่วยนําาเด็กผู้อ่อนแอกว่าออกทางหน้าต่าง
ควรชมวิดีโอคลิปจาก https//:car.kapook.com
ขอขอบพระคุณไว้ ณ ท่ีน้ี ท่ีจะร่วมกันช่วยประชาชนให้
“ปลอดตาย”
ที่มา: ข้อมูลจากสําานักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรค และ https// car.kapook.com
"10 TIPS สิบวิธีหนีภัย" ได้นําาเสนออย่างครบถ้วน และขอให้ท่านผู้ อ่านคิดเสมอว่า ถ้า เกิดเหตุ เกิดภัย ให้ตั้งสติให้ดี และนําาส่ิงท่ีอ่านน้ีไป ปฏิบัติรับรองว่าท่านต้อง "ปลอดภัย" อย่างแน่นอนครับ...
    ส่วนตัวผู้เขียน
   ขอขอบคุณ
บทความจากหนังสือ คู่มืออยู่ให้ปลอดตาย(ภัย)...ทําาไงดี หน้า 79–94
(FARA 20 ปี)
นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และ สมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิง และกู้ภัยแห่งเอเซีย E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
21
    ISSUE3.VOLUME25.NOVEMBER2018-JANUARY2019
      


   66   67   68   69   70