Page 65 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 65

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
 พายุ น้ําท่วม และโคลนถล่ม
7
 (Storm - Flood - Mudflow)
ก่อนอุทกภัย
1. ประเมนิ ความปลอดภยั ของบา้ นและทรพั ยส์ นิ ในกรณที เ่ี กดิ อทุ กภยั หรือโคลนถล่ม
• คุณอยู่ใกล้ลําาธารหรือไม่?
• คุณอาศัยอยู่ด้านบนหรือด้านล่างของเขาที่ลาดชันหรือเปล่า?
• คุณต้องขับรถข้ามลําาธาร หรือสะพานเพ่ือไปยังถนนสายหลัก
หรือไม่?
2. ทาํา ความสะอาดทอ่ ระบายนา้ํา และรางนา้ํา รอบบา้ น รวมทง้ั ตรวจสอบ ท่อระบายน้ําาถนนใกล้เคียง หากท่ออุดตัน ต้องแจ้งหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง
3. หากจําาเป็นต้องเปล่ียนเส้นทางนํา้าหรือโคลน วางแผนบรรจุกระสอบ ทรายก่อนฝนเร่ิมตก และเรียนรู้วิธีวางตําาแหน่งกระสอบทรายที่ เหมาะสม
4. หากอาศัยอยู่ในบริเวณเขา ควรดูแลทางลาดชันและช่องระบายน้ําา ให้อยู่ในสภาพเหมาะสมและปลอดภัย
วางแผนก่อนมีคําาส่ังให้อพยพ แผนท่ีปลอดภัยท่ีสุด คือการพัก อยู่ด้วยกันกับครอบครัวหรือเพื่อน ระหว่างเกิดพายุฝน ที่มีการประกาศ ให้เฝ้าระวัง หรือเตือนเก่ียวกับน้ําาป่า ในบริเวณนั้นๆ สอนสมาชิกทุกคนในครอบครัว ให้อยู่ห่างจากแม่นํา้าลําาธารหุบ เขาแคบๆ ร่องควบคุมการระบายน้ําาและสายนํา้า ที่ไหลมาอย่างรุนแรง ท้ังหมด และสอนให้รู้เก่ียวกับระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย ติดตามข้อมูลข่าวสารจากระบบเตือนเหตุฉุกเฉิน และวิธี การอื่นๆ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลล่าสุดเก่ียวกับพายุ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับเพ่ือนบ้าน โดยส่งเสริมให้ทุกบ้าน มีแผนการอพยพฯ ทั้งก่อนเกิดฯ ขณะเกิดฯ และหลังเกิดฯ และในกรณี มีเหตุฯ ทุกคนต้องรีบอพยพโดยเร็ว
ระหว่างเกิดเหตุ
• อย่าข้ามกระแสนํา้าท่ีไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็ว ให้อยู่ด้านใดด้าน หน่ึงจนกว่าน้ําาจะลด กระแสน้ําาส่วนใหญ่จะลดลงในเวลาไม่ก่ี ช่ัวโมงหลังจากท่ีฝนหยุด
• ระหว่างที่เกิดพายุ ก็ต้องตรวจสอบระบบระบายน้ําาท่ีบ้านและ ถนนหนทางเพ่ือรักษาสถานภาพให้ปลอดภัย และไม่ให้เกิด ความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน
• ต้องคอยปรับระบบการระบายน้ําา เพื่อลดความเสี่ยงโคลนถล่ม • หากสังเกตเห็นโคลนเล่ือนไหลจาํา นวนมาก ไม่ว่าจะด้านบนหรือ ดา้ นลา่ งของบา้ น ใหร้ บี ยา้ ยครอบครวั ออกไปยงั สถานทป่ี ลอดภยั
และบอกให้เพื่อนบ้านรับรู้ด้วย
ภายหลังอุทกภัย
• อย่ากลับไปบ้านที่เสียหายจากอุทกภัย ก่อนท่ีหน่วยงานราชการ ท่ีรับผิดชอบจะประกาศว่าบริเวณดังกล่าวปลอดภัยแล้ว
• ประเมินความเสียหายของบ้าน ทางลาดชัน ร่องระบายนํา้า ฯลฯ เพื่อหาการเคลื่อนตัวของทางลาดชัน
• หลงั เหตพุ ายุ ควรขบั รถอยา่ งชา้ ๆ และระมดั ระวงั เนอ่ื งจากถนน หลายสายยังมีโคลน ซากปรักหักพัง หลุม และพื้นท่ีท่ีถูกนํา้าซัด
• ตรวจสอบกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเช็คถนนที่เสียหาย
• โคลนถล่ม มักจะเกิดข้ึนเมื่อดินท่ีชุ่มน้ําานานๆ หลายวันเร่ิมแห้ง ดงั นน้ั โคลนถลม่ จงึ อาจเกดิ ขน้ึ หลงั จากฝนหยดุ หลายวนั ไดเ้ ชน่ กนั • ฤดูหนาว มักเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดที่จะปลูกต้นไม้บนทาง ลาดชัน ดังน้ัน ต้องวางแผนและแก้ไขบริเวณท่ีมีปัญหาก่อนท่ี
ฤดูฝนจะเริ่มต้นข้ึน
กระสอบทรายและสิ่งกีดขวางอื่นๆ อาจช่วยเปล่ียนทิศทางโคลน ไหลได้บ้าง อย่างไรก็ตาม หากมีซากปรักหักพังกองใหญ่ไหลมา กระสอบทรายก็พังทลายลงได้ ลาดเขาจะค่อยๆ อยู่ตัวระหว่าง 3-7 วัน ถัดไป
     18
          ISSUE3.VOLUME25.NOVEMBER2018-JANUARY2019


   63   64   65   66   67