Page 74 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 74

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
  ในฐานะที่ผมเป็นคนไทย เป็นคนเอเซีย เสน่ห์ของงาน SECUTECH ท่ีผมจับต้องได้ คือ ความคิดอ่าน ที่มองปัญหาอย่างคนเอเซีย ท่ีร่างกาย ไม่สูงใหญ่ มีความเป็นอยู่แบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ชุมชนที่อยู่อาศัย ก็มีต้ังแต่ตามริมป่าเขาในชนบท จนถึงตึกรามบ้านช่องในเมือง ที่อาศัย กนั อยหู่ นาแนน่ และประชากรกม็ ฐี านะสว่ นใหญเ่ ปน็ ชนชน้ั กลาง ทจ่ี าํา กดั ขอบเขตการใช้จ่ายอยู่ในสินค้าราคาไม่แพง แต่ต้องคุ้มค่ามากๆ
ผมจึงมองผลิตภัณท์ด้าน Fire & Safety ที่นําามาแสดงในงานนี้ไม่กี่ อย่าง ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้จ่ายในบ้านเรา อาทิ
1. สายฉดี นาํา้ ดบั เพลงิ ในอาคารทใ่ี ชว้ สั ดเุ บา และทนทาน ของบรษิ ทั SO CHIAO INDUSTRY CORPORATION ประเทศ TAIWAN ในฐานะที่ ผู้เขียนได้ร่วมงานด้านการจัดทําาแผนฉุกเฉินในโรงพยาบาลของประเทศ ไทย 115 โรง ได้แลเห็นปัญหาสําาคัญอย่างหน่ึงคือ เจ้าหน้าท่ี ส่วนใหญ่ ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะในหอผู้ป่วย เป็นผู้หญิง แถมตัวเล็กๆ แทบ
 สายฉีดนํ้าดับเพลิงน้ําหนักเบามาก 1 ม้วน ความยาว 30 เมตร ใช้นิ้วเดียวยกได้
ท้ังนั้น เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ แม้จะได้รับการฝึกการใช้ถังดับเพลิงมา แล้ว แต่เมื่อเจอถังดับเพลิงที่ขนาดใหญ่ มีนํา้าหนักมาก ก็ยากที่จะใช้ให้ เกิดประสิทธิภาพตามใจหวัง ....ซ้ําาร้าย ! เมื่อไฟลุกลามเกินจาก 4 นาที ซึ่งเครื่องดับเพลิงเบ้ืองต้น “เอาไม่อยู่” แล้ว....หันไปลากสายฉีดนํา้าดับ เพลิง เช่น Fire Hose Reel ที่เป็นสายยางม้วนอยู่ในตู้ มาดับไฟ...ก็ทําา ไม่ได้ถนัด เพราะสายนั้นมีน้ําาหนักมาก...ลากไม่ไหว !
...ผู้ผลิตรายน้ี เข้าใจ และเข้าถึงเป็นอย่างดี จึงออกแบบสายฉีดที่ “เบาหวิว” ขนาดม้วนที่มีความยาว 30 เมตร น้ําาหนักแค่ 6 กิโลกรัม ...ลองดูภาพผู้เขียนใช้น้ิวมือ นิ้วเดียว ยกทั้งม้วน.....ได้อย่างสบาย
ลองตดิ ตอ่ สอบถามกนั ดนู ะครบั ผมวา่ โรงพยาบาล อาคารสาํา นกั งาน หรือโรงเรียน น่าจะใช้นะครับ ที่ Email : sochiao@ms14.hmet.net และ Website : www.sochiao.com.tw
2. เครอ่ื งตรวจจบั ควนั (Smoke Detector) เครอ่ื งตรวจจบั ความรอ้ น (Fixed Heat Detector) และเคร่ืองตรวจจับควันรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Photoelectric Smoke Detector) แบบไรส้ าย (Wireless Stand-Alone)
ท่านผู้อ่านคงคิดในใจว่า...หู้ย ! ไอ้เคร่ืองพวกนี้น่ะ ผมรู้จักกันมา นานแล้ว มีมาตั้งแต่ปีมะโว้แล้ว ไม่เห็นจะแปลกใหม่เลย....
  ก็ลองมาฟังคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TYY นี้ดูนะครับ
โรงงานผู้ผลิตอยู่ในประเทศไต้หวัน เขาออกแบบอุปกรณ์เตือนภัย เหล่าน้ีโดยคําานึงถึงการติดตั้งท่ีสะดวก ง่ายดาย และประหยัดพลังงาน พรอ้ มตอบสนองความตอ้ งการควบคมุ หรอื รบั รไู้ ดร้ ะยะไกล ดงั คณุ สมบตั ิ ต่อไปนี้
2.1 อุปกรณ์ขนาดกระทัดรัด ติดต้ังง่าย ไร้สาย ใช้แบตเตอร่ี ซ่ึงมีอายุ 5 ปี หรือ 10 ปี
2.2 เครอื่ งทต่ี รวจจบั ได้สามารถสง่ สญั ญาณไปใหเ้ ราไดร้ บั รไู้ ด้ หลายวิธี อาทิ เครื่องแบบเดียวกันที่อยู่ห้องอื่นๆ (ได้ถึง 5 เคร่ือง) ส่งสัญญาณเข้ามือถือของเรา และสัญญาณไฟ กระพริบ
2.3 มีทั้งเสียงสัญญาณ และเสียงพูด (FIRE...FIRE...)
2.4 ระบบตรวจสอบพลังงานท่ีเหลืออยู่โดยอัตโนมัติ
 16
         ISSUE1.VOLUME26.MAY-JULY2019

   72   73   74   75   76