Page 76 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 76

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
  3.3 ชุดปั๊มดับเพลิงประสิทธิภาพสูง พร้อมถังเก็บนํา้าเคลื่อนที่
ประกอบด้วยถังน้ําาขนาดใหญ่ ผลิตจากวัสดุท่ีเบา เพ่ือบรรจุน้ําา โดยนําา มาจากหลายๆ แหล่ง เช่น จากประปา จากแหล่งน้ําาธรรมชาติ จาก รถน้ําาของหน่วยงานภายนอก ฯลฯ แล้วสูบไปดับไฟด้วยป๊ัมแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ดับไฟครบชุด อาจใช้ในการดับไฟป่า หรือไฟทุ่งได้เป็น อย่างดี
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.semat.com.tw
  4. ผลิตภัณฑ์สุดท้ายท่ีผู้เขียนสนใจมาก ทั้งๆ ที่ได้รับทราบแล้ว ว่ามีการจําาหน่ายในประเทศไทยมาหลายปี ก็คิอ “กําาแพงกันน้ําาฉุกเฉิน” Flood Fighting System ของ NOAQ
ภาพนํา้าท่วมหลายจังหวัดของประเทศไทยในปี พ.ศ.2554 ยังตรา ตรึงอย่างไม่รู้ลืม ในจิตสําานึกของผู้เขียน
ก่อนท่ีผมจะซื้อบ้านใหม่ ใน กทม. ผมถามแม่ว่า ควรซ้ือบ้านแถว ไหนดี ที่ไม่มีวันนํา้าท่วม เพราะตัวเองเบื่อเหลือเกินที่ต้องเผชิญกับนํา้า ท่วมในกรุงเทพฯ....
แม่ผมตอบทันทีอย่างมั่นใจ
“ดอนเมืองซิลูก” .....ผมเช่ือครับ....รีบไปซ้ือเลย เกิดมาไม่เคยคิดนะครับ จะเห็นสนามบินดอนเมือง “น้ําาท่วม” ผมอยถู่ นนสรงประภา ตรงขา้ มสนามบนิ ดอนเมอื ง...ชว่ั พรบิ ตาเดยี ว
ในปีน้ัน 2554 กลายเป็น “คลองสรงประภา” ผมมีศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยท่ีคลอง ๙ หนองเสือ ปทุมธานี...
เวลาเดียวกันน่ะแหละครับ
ศูนย์ฝึกผมก็น้ําาท่วมเข้าไปถึงหัวเข่า....เสียหายหลายแสนจริงๆ
พอเห็นผลิตภัณฑ์กันนํา้าที่เรียกว่า NOAQ BOXWALL ถูกใจขึ้นมา ทันที จึงนําามาฝากท่านผู้อ่าน TEMCA ทุกท่าน ให้เตรียมตัว เตรียม อุปกรณ์ไว้
ใครจะรู้ว่า...ปีนี้จะมีน้ําาท่วมอีกหรือเปล่าเอ่ย...?
สวัสดีไต้หวัน...แล้วพบกันเพ่ือดูของจริงกันในวันท่ี 28-31 ตุลาคม 2019 ในงาน SECUTECH THAILAND ณ BITEC บางนา นะ ครับ!...
  ส่วนตัวผู้เขียน
  นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน APFA & FARA Group of ASIA E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
 18
         ISSUE1.VOLUME26.MAY-JULY2019   74   75   76   77   78