Page 78 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 78

  1. ค  2. ค  3. ค  4. ค  5. ค 
คน (Personnel) ความรู้ (Knowledge) เคร่ืองมือ (Equipment) คุ้นเคย (Familiar) เครือข่าย (Network)
ต้องรู้จักเคร่ืองดับเพลิงชนิดต่างๆ เช่น เครื่องดับเพลิงชนิดนํา้า ชนิดผงเคมี ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ชนิดสารเคมีเปียกหรือน้ําายา เหลวระเหย
เพราะไฟที่เกิดขึ้นจากเชื้อเพลิงต่างชนิดกัน การใช้เครื่องดับเพลิง ก็ควรใช้ต่างกันตามท่ีเขาออกแบบมา “ถ้าใช้ผิดชีวิตวอดวาย” เช่น เอาเครื่องดับเพลิงชนิดน้ําา ไปดับไฟที่เกิดจากน้ําามัน หรือไฟท่ีเกิดจาก กระแสไฟฟ้า...ตายนะครับ !
ต้องรู้วิธีใช้เครื่องดับเพลิง
“อ่าน - จําา - แล้วลองทําาดูนะครับ”
สี่นิ้วเรียงชิดติดกัน จับใต้คันบีบด้านล่าง หันสายฉีดไปด้านหน้า แล้วนําาพาไป พอเห็นแสงไฟ ให้เข้าเหนือลม ระยะเหมาะสม ดึงสลักออกมา ยกสายฉีดตรงหน้า จับปลายให้ม่ัน บีบคันบีบฉับพลัน สายหัวฉีดไปมา เป้าหมายตรงหน้า ฉีดกลบฐานของไฟ ฉีดจะใกล้ไปไกล ดับได้แน่นอน...
จะสู้ไฟให้มีคุณภาพ...ก็ต้อง
 คน  ต้องมีความเหมาะสม พอดี เช่น ไม่พิการ ร่างกายแข็งแรง
มีวัยวุฒิพอต่อการตัดสินใจในความเสี่ยง คือ ไม่เด็กเกินไปและใจ ต้องสู้
 ความรู้  ต้องมีความรู้เร่ืองการดับไฟนะครับ ต้องรู้ว่าภยันตราย ของไฟมี 4 ประการ คือ ความมืด แก๊สพิษควันไฟ ความร้อนสูง และมีเวลาน้อยมาก
ต้องรู้ว่าไฟมีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ ออกซิเจน เชื้อเพลิง ความ
ร้อน และปฏิกิริยาเคมีลูกโซ่
ไฟมันเกิดเพราะมีองค์ประกอบครบ ไฟมันจะดับก็จัดการองค์
ประกอบของไฟออกไป
คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
  นั่นหมายความว่า กระบวนการจัดการ ต้องเป็นท่ียอมรับได้อย่าง สากลจริงๆ
 ปี 2563 หรือ ค.ศ. 2020 คือปีท่ี 23 ของสมาคมการดับเพลิง และช่วยชีวิต FARA ที่ผมก่อตั้งข้ึนมา นานพอที่ผมจะพูดได้เต็มปากว่า “ไฟไหม้มีให้เลือก 2 ทาง...สู้ กับ หนี”
“สู้” คือคําาแนะนําาให้ทําากันทันทีในวินาทีแรก ต้องจัดการดับไฟให้ เด็ดขาดอย่างทันท่วงที ไม่มีเสี่ยง ถ้าดับไฟได้ ความยุ่งยากภยันตราย ต่างๆ ก็ลดลงทันที
ถ้าจะถามว่าแล้วจะสู้ยังไงให้มีคุณภาพ ?
ผมก็ขอให้ท่านพิจารณาจากสูตร 5 ค. (คอ) คุณภาพ ดังน้ี
ต้องรู้ว่า เขาแบ่งไฟออกเป็น 5 ประเภท A-B-C-D-K
ไฟ A ไฟ B
ไฟ C ไฟ D ไฟ K
คือ เชื้อเพลิงธรรมดา ฟืน ฟาง ยาง ไม้ ผ้า
คือ ไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงก๊าซและของเหลว นํา้ามันทั้ง หลายแหล่
คือ ไฟท่ีเกิดจากไฟฟ้า
คือ ไฟที่เกิดจากโลหะและสารเคมีติดไฟ และ
(Kitchen) คือ ไฟท่ีเกิดจากเชื้อเพลิงในครัว
  18
         ISSUE2.VOLUME26.AUGUST-OCTOBER2019
   76   77   78   79   80