Page 79 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 79

  ใกล้เรา ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร พนักงานดับเพลิง หรือหน่วยกู้ภัย ทุก คนพึงรู้ไว้ว่า ผู้ท่ีพบเหตุคนแรก ถ้าสามารถระงับเหตุได้จะลดโอกาสเกิด อันตรายได้ดีท่ีสุด ก่อนที่มืออาชีพจะมาถึง
แต่อย่างไรก็ตาม... ใครจะรู้ว่าเม่ือเกิดเหตุแล้ว เราจะระงับเหตุได้ด่ังใจ หวัง หรือไม่...องค์กรเครือข่ายที่เป็นมืออาชีพจึงมีความสําาคัญมาก จึง ควรใส่ใจและให้ความสําาคัญกับ “เครือข่าย” ให้มากๆ ไว้ด้วย
 "หนี" คือการอพยพหลบภัย เมื่อสู้ไม่ได้ สู้ไม่ไหวหรือสู้ไม่เป็น ก็ ต้องรีบ "หนี"
การหนีก็ใช้ “สูตร 5 ค. คุณภาพ” เหมือนเดิมครับ ! 1. ค.คน•ใครบ้างที่ต้องอพยพและมีจําานวนเท่าไหร่เช่นเป็น
ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก เด็กอ่อน คนชรา คนพิการ หญิงมีครรภ์ ฯลฯ
2. ค.ความรู้•ต้องรู้วิธียก•เคล่ือนย้ายรูปแบบต่างๆทั้งการ
ใช้มือเปล่า หรือ ใช้อุปกรณ์
ต้องรู้ว่าจะอพยพหลบหนีไปท่ีไหน (ท่ีเรียกว่าจุดรวมพลหรือจุด
ปลอดภัย)
พอเคล่ือนย้ายไปแล้วต้องทําายังไงต่อ ปฐมพยาบาล CPR-AED หรือ
ส่งต่อไปโรงพยาบาล...โดยวิธีใด?
3. ค. เคร่ืองมือ • ใช้เครื่องมืออะไรในการเคลื่อนย้ายบ้าง เช่น
เปลหามแบบไหนให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย เช่น เปลผ้าใบฉุกเฉิน Soft Stretcher หรือใช้กระดานรองหลัง Spinal Board สําาหรับผู้ป่วยที่มี
โจรกรรม คนติดในลิฟท์ ฯลฯ
5. ค. เครือข่าย • สําาคัญมากครับ เครือข่ายการอพยพ เคลื่อน
ย้ายท่ีต้องเป็นมืออาชีพ มีความชําานาญ มีกําาลังคน และมีอุปกรณ์ท่ี ทันสมัย ราคาแพงๆ ซึ่งปกติเราๆ ท่านๆ ท่ีไม่มีวิชาชีพด้านการดับไฟ กู้ภัย ไม่มีทางมีอุปกรณ์เหล่านี้ได้ เช่น ระบบการหายใจ โดยมีหน้ากาก กันควันพิษแบบมีถังอัดอากาศ SCBA ชุดผจญเพลิงที่สามารถเข้าไปใน บริเวณที่มีความร้อนสูงได้ การใช้เชือกช่วยชีวิต Rope Rescue จนถึง การใช้รถบันได รถกระเช้า ช่วยชีวิตในอาคารสูง
หากไม่มีมืออาชีพเหล่านี้เป็นเครือข่ายที่สามารถมาช่วยเราได้อย่าง ทันท่วงที โอกาสรอดชีวิตก็มีน้อยเหลือเกิน !
ท่านผู้อ่านครับ...แค่บอกว่า "สู้" กับ "หนี" สั้นๆ แค่นี้แต่ถ้าไม่มี การวางแผนการฝึกซ้อมที่ดี ไม่มีสูตร 5 ค. คุณภาพ สภาพเราจะ เป็นอย่างไร....
ขอให้โชคดีมีสุขและปลอดภัยนะครับ...สวัสดี
คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
   เครื่องมือ  รู้จักเคร่ืองมือแล้ว แต่ไม่รู้จักเลือกของดีๆ ที่สมราคา ซื้อแต่ของถูก ของเทียบเท่า โดยเฉพาะเครื่องดับเพลิง ซึ่งถ้ามี ประสิทธิภาพสูงจะสามารถป้องกันชีวิตและทรัพย์สินท่านและ ครอบครัวได้อย่างมหาศาล ให้ดูที่บริษัทที่จัดจําาหน่ายว่าเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือม้ัย
ดูท่ีเรตติ้ง (Rating) ประสิทธิภาพของเคร่ืองดับเพลิง ที่มีตัวเลขสูง ดีกว่า ตัวเลขต่ําาๆ เช่น 10A 20B ดีกว่า 2A 2B เป็นต้น
จําาเอาไว้ว่า “ของดีราคาถูก ไม่มี มีแต่ของดี ราคาเหมาะสม”
 คุ้นเคย  เมื่อมีคนท่ีเหมาะสม มีความรู้ดีแล้ว เคร่ืองมือก็ชั้นเลิศ แต่ไม่ฝึกปรือ ทบทวน หม่ันซ้อมและดูแลรักษา อย่างสม่ําาเสมอ เป็น นิจศีล จนช่ําาชองและ “คุ้นเคย” ก็แทบจะเปล่าประโยชน์ นานๆ เข้าจะ หยิบมาใช้ มือไม้ส่ัน ลืมโน่น ลืมน่ี เพราะตื่นเต้นตกใจ บอกได้เลยว่า... กลับจะมีอันตรายมากกว่าคนที่ไม่รู้เสียอีก เพราะคนที่ไม่รู้ ไม่เคยใช้มา ก่อน คง “เผ่นแน็บ” ไปแล้ว....
อาการบาดเจ็บในแนวกระดูกสันหลัง ฯลฯ
จะต้องใช้ “รอกหนีไฟ” Fire Escape Device ลงจากอาคารสูงมั้ย?
 ซึ่งถ้าจําาเป็นต้องใช้ก็จัดซ้ือจัดหา แล้วก็อย่าลืมฝึกการใช้ด้วย!
4. ค. คุ้นเคย • ก็คือการฝึก • อบรมและซักซ้อมให้รู้ และ สามารถปฏบิ ตั ไิ ดอ้ ยา่ งคลอ่ งตวั ไมใ่ ชส่ กั แตว่ า่ “หน”ี อยา่ งไมเ่ ปน็ กระบวน ควรซ้อมบ่อยๆ หลายๆ ครั้ง ซ้อมแล้วประเมิน แล้วก็ซ้อม โดยสมมุติ  เครือข่าย  หมายถึงผู้ที่จะมาช่วยเรานั่นเอง... คือ มืออาชีพท่ีอยู่ เหตุฉุกเฉิน ที่มีสถานการณ์ต่างๆ กัน ตามความเป็นจริง ปรับเปล่ียนให้ เหมาะสมกับความเสียงของสถานท่ีเราไปเรื่อยๆ เช่น สมมุติมีเหตุเพลิง ไหม้ สมมุติเหตุแผ่นดินไหว น้ําาท่วม พายุถล่ม ตึกถล่ม หรือแม้แต่การ
ฝึกปรือผู้ใช้ให้ชําานาญจน “คุ้นเคย” รับรอง... สู้ได้แน่นอน!
 ส่วนตัวผู้เขียน
  นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน APFA & FARA Group of ASIA E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
 19
   ISSUE2.VOLUME26.AUGUST-OCTOBER2019
      
   77   78   79   80   81