Page 80 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 80

 คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
ไฟไหม้!... เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา...มาดูกัน!
10 ประเทศเหตุเพลิงไหม้!
     TEMCA Mag. ฉบับนี้ ขอนําาเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นใน 10 ประเทศ จากหลากหลายสถานที่มาเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้มีมุมมองในเรื่อง อัคคีภัยได้กว้างขวางข้ึน อันจะสร้างความตระหนักถึงภัยที่เราควรจะเรียนรู้ และเตรียมพร้อมได้อย่างดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้เขียนอยากจะบอกท่านว่า
“ป้องกันไม่ให้เกิด คือสิ่งประเสริฐสุด”
 17
         ISSUE3.VOLUME26.NOVEMBER2019-JANUARY2020


   78   79   80   81   82