Page 81 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 81

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
 1. ประเทศไต้หวัน
ไฟไหม้โรงพยาบาลตาย-เจ็บอ้ือ
สําานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เกิดเหตุ โศกนาฏกรรมขึ้นในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน ประเทศแอลจีเรีย ไฟไหม้ในแผนกสูตินรีเวช เป็นเหตุทําาให้เพลิงมรณะคลอกเด็กทารกแรก เกิด เสียชีวิตในกองเพลิงถึง 8 ศพ โดยท่ีเจ้า หน้าที่พยายามเข้าไปช่วยเหลืออพยพออกมา แต่ก็ช่วยเหลือไม่ได้ครบทุกคน
เหตุดังกล่าวเกิดข้ึนเมื่อช่วงเช้ามืด ภายใน แผนกสูตินรีเวช ของโรงพยาบาลในเมืองอูดซุฟ จังหวัดเอลอูด ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ แอลจีเรีย เหตุดังกล่าวยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต 8 ศพ ท้ังหมดเป็นเด็กทารกแรกเกิดในแผนก
ทั้งนี้มีรายงานว่านางพยาบาลและเจ้า หน้าท่ีกู้ภัยได้ช่วยเหลือเด็กทารกแรกเกิดออก มาได้ 11 คน พร้อมกับคนไข้และเจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์อีกนับร้อยชีวิต ขณะท่ีสาเหตุ ของเพลงิ ไหมใ้ นครง้ั นย้ี งั อยรู่ ะหวา่ งการสบื สวน
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าแผนกสูตินรีเวช ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เคยเกิดเพลิงไหม้มา ก่อน เมื่อเดือนพฤษภาคมปีท่ีแล้ว แต่คร้ังนั้น ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต นับเป็น เหตุเพลิงไหม้ครั้งท่ี 2 ในรอบ 16 เดือนท่ีเกิด ขึ้นซํา้าอีกคร้ัง
3. ประเทศญี่ปุ่น
วนั ท่ี31 ตลุ าคม2562 สาํา นกั ขา่ วเอน็ เอชเค ประเทศญี่ปุ่น รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ ปราสาทชูริ(ShuriCastle)มรดกโลกแห่ง จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญ่ีปุ่น โดยทางเจ้า หน้าท่ีดับเพลิงเผยว่าได้รับการแจ้งเหตุใน เวลา02.40น.ก่อนจะเร่งระดมทีมเข้าระงับ เหตุ
ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่พบว่าตัว ตําาหนักหลักได้ถูกเพลิงเผาไหม้จนวอดทั้งหลัง
ขณะที่ตําาหนักอื่นๆ ก็ถูกไฟไหม้เกือบหมดเช่น
กัน
รายงานจากเว็บไซต์เจแปนไทม์ส ระบุว่า
หลังเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงทําางานต่อเนื่องเป็นเวลา นานหลายช่ัวโมง ก็ยังไม่สามารถระงับเพลิง ได้ท้ังหมด ยังมีควันคุกรุ่นลอยให้เห็น ตําาหนัก ฝ่ังเหนือและใต้ซ่ึงมีโครงสร้างที่ทําาจากไม้ ไฟ ไหม้ทั้ง 3 ตําาหนัก ความเสียหายกินพ้ืนที่ถึง 4,200 ตารางเมตร คาดว่าต้นเพลิงน่าจะมา จากตําาหนักหลัก
มกี ารอพยพชาวบา้ นทอ่ี าศยั อยลู่ ะแวกใกลๆ้ ปราสาทออกไป โฆษกตําารวจจังหวัดโอกินาว่า ยอมรับว่า ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทําาให้เกิด เพลงิ ไหมไ้ ด้ แตท่ างบรษิ ทั รกั ษาความปลอดภยั ได้รับการแจ้งเตือนเหตุในเวลา 02.30 น.
อนึ่ง ปราสาทชูริ ถูกสร้างข้ึนเมื่อราว 500 ปี กอ่ น ในยคุ สมยั รวิ กวิ โดยไดร้ บั การขน้ึ ทะเบยี น เป็นมรดกแห่งชาติของญ่ีปุ่นเม่ือปี 2476 ก่อน หน้าน้ีในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปราสาทแห่ง น้ีเคยถูกเพลิงเผาจนวอดมาแล้วครั้งหนึ่ง ก่อน ที่ตําาหนักหลักจะได้รับการบูรณะในปี 2535 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก พร้อมๆ กับซากปราสาทจาก ยุคริวกิวอื่นๆ ในโอกินาว่า
4. ประเทศฝรั่งเศส
คนฝรง่ั เศสราํา่ ให้ “มหาวหิ ารนอเทรอดาม” ไฟไหม้หลังคาถล่ม
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 18:50 น. เกิดเหตุไฟไหม้อาสนวิหารนอเทรอดามแห่ง ปารีส (Notre Dame Cathedral) ซึ่งตั้งอยู่ ใจกลางปารีส ติดแม่นํา้าแซน แม่น้ําาสายหลัก ที่ตัดผ่านใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว
และสัญลักษณ์สําาคัญแห่งหนึ่งของฝร่ังเศส ท่ีมี
  เกิดเหตุไฟไหม้ท่ีโรงพยาบาล “เว่ยฝู” ของ รัฐ ซ่ึงเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเมือง นิว-ไทเป ในไต้หวัน เมื่อ เวลา 04:36 น. ของ วันท่ี 13 สิงหาคม 2561 มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 คน บาดเจ็บอีก 16 คน หลายคนอาการ สาหัส ช่วงเกิดเหตุมีคนอยู่ในศูนย์ฯ 36 คน รวมท้ังเจ้าหน้าที่ 3 คน ต้นเพลิงอยู่ท่ีช้ัน 7 ของ ศูนย์ฯ 9 ชั้น
สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน แต่ส่ือฯ เผยว่าอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าท่ีเตียงคนไข้ เคล่ือนท่ี แต่ญาติผู้ป่วยเผยว่าได้ยินเสียง ระเบิดซ่ึงอาจมาจากถังออกซิเจน ส่ือของ รัฐบาลยังเผยว่าอาคารที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ติดต้ัง ระบบกําาจัดควันไฟ
ทั้งน้ี เหตุไฟไหม้เกิดข้ึนบ่อยคร้ังในไต้หวัน ซง่ึ มาตรการปอ้ งกนั ไมค่ อ่ ยไดร้ บั การปฏบิ ตั ติ าม ในปี 2555 เหตุไฟไหม้โรงพยาบาลก็ทําาให้ คนไข้เสียชีวิต 12 คน บาดเจ็บกว่า 60 คน
2. ประเทศแอลจีเรีย
เกิดเหตุไฟไหม้ภายในสูตินรีเวชที่โรง พยาบาลแห่งหน่ึงในประเทศแอลจีเรียเม่ือ เวลา03:50น.ของวันที่24กันยายน2562 เป็นเหตุทําาให้เด็กแรกเกิดสังเวยชีวิตไปถึง 8 ศพ โดยท่ียังไม่ทราบสาเหตุของไฟไหม้
  18
         ISSUE3.VOLUME26.NOVEMBER2019-JANUARY2020
   79   80   81   82   83