Page 83 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 83

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
  มหาสมุทรแอตแลนติก แคว้นปกครองตนเอง ของสเปน เกิดลุกไหม้ขึ้นต้ังแต่วันเสาร์ท่ีผ่าน มา ทําาให้ไฟลุกลามกินพื้นท่ีกว่า 37,500 ไร่ เข้าใกล้เขตที่อยู่อาศัยของประชาชนมากข้ึน จนสามารถมองเห็นเป็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่
เจา้ หนา้ ทด่ี บั เพลงิ และหนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ ง กว่า 700 นาย พร้อมเฮลิคอปเตอร์ และเครื่อง บินดับเพลิงจําานวน 15 ลําา ออกปฎิบัติการดับ ไฟป่าท่ีลุกไหม้อย่างรุนแรง พร้อมกับเข้าช่วย เหลืออพยพประชาชนกว่า 9000 คน ไปอยู่ใน ท่ีปลอดภัย
ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะท่ีไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่อง และ ไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจําากัดได้ เนื่อง จากสภาพอากาศท่ีร้อนแห้ง และมีกระแสลม พัดปกคลุมในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง
ด้านผู้ว่าการเกาะแกรนคานาเรีย ออก แถลงการณ์ระบุว่า หลังจากการตรวจสอบใน เบื้องต้นแล้ว สันนิษฐานว่าไฟไหม้ดังกล่าว อาจจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์ แต่ยังไม่ สามารถสรุปสาเหตุท่ีแท้จริงได้
8. ประเทศจีน
เกิดเหตุไหม้กลางดึก ตึกสูงในเมืองเฉิง ตู เบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ อีกกว่า 24 คน
สําานักข่าวประเทศจีนรายงานว่า เกิดเหตุ เพลิงไหม้อาคารสูงแห่งหน่ึงในเขตอู่โหว เมือง เฉิงตู มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ จีน เมื่อเวลาประมาณ 23.51 น. ของวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทําาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่าง น้อย 26 คน ในจําานวนนี้มี 6 คน อาการสาหัส
หน่วยงานท้องถ่ินแถลงผ่านเว็บไซต์ว่า พบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 28 คน ถูกส่งตัวเข้ารับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลฮวาซี มหาวิทยาลัย เสฉวน ขณะที่ทางโรงพยาบาลรีบจัดต้ังทีมผู้ เชี่ยวชาญเร่งช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ
โดยมีผู้บาดเจ็บ 4 คน ทนพิษบาดแผลไม่ ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา ภายหลังมีรายงาน ว่าแพทย์ได้ประเมินอาการล่าสุดพบว่า ใน จําานวนผู้บาดเจ็บมี 6 คน อาการยังสาหัส อีก 18 คน บาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนสาเหตุของการ เกิดเพลิงไหม้ครั้งน้ีกําาลังอยู่ระหว่างเจ้าหน้าท่ี ตรวจสอบ
9. ประเทศบังคลาเทศ
เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่บนอาคารสูง แห่งหนึ่งในกรุงธากา เมืองหลวงของ บังกลาเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ทําาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 78 คน
จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยหลาย หลังในเขตเก่าแก่ของกรุงธากา
10. ประเทศรัสเซีย
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 64 คน ในเหตุ เพลิงไหม้ศูนย์การค้าท่ีเมืองเคเมโรโวใน ภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซีย ซึ่งในจําานวนนี้ คาดว่ามีเด็กและเยาวชนอายุ 2-17 ปี รวม อยู่ด้วยถึง 41 ราย
 รถดบั เพลงิ มากกวา่ สบิ คนั และเฮลคิ อปเตอร์ หลายลําา เข้าร่วมในปฏิบัติการดับไฟและช่วย เหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารดังกล่าว ซึ่งต้ังอยู่ใน ย่านการค้า บานานี ในกรุงธากา โดยสามารถ ช่วยเหลือออกมาได้กว่า 100 คน และมีผู้บาด เจ็บกว่า 50 คน
เจ้าหน้าท่ีระบุว่า ผู้ที่อาศัยอยู่บนอาคาร อพาร์ตเมนต์ความสูง 19 ช้ันนี้ หลายคน กระโดดลงมาจากระเบียงและหน้าต่างเพื่อหนี จากเปลวเพลิง
สําาหรับสาเหตุของเพลิงไหม้คร้ังนี้ยังคงอยู่ ระหว่างการสอบสวน โดยในช่วงหนึ่งปีท่ีผ่าน มา เกิดเหตุไฟไหม้หลายคร้ังในบังกลาเทศ เน่ืองจากขาดมาตรการควบคุมและตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะจากเหตุเพลิง ไหม้
เมื่อเดือนท่ีผ่านมา มีผู้เสียชีวิตกว่า 70 ราย
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าวินเทอร์ เชอรี เม่ือราว 17.00 น. ตามเวลาท้องถ่ิน ของ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม โดยคาดว่าต้นเพลิง มาจากบริเวณโรงภาพยนตร์ช้ันบนซ่ึงมีผู้คนอยู่ เป็นจําานวนมาก
เพลิงที่โหมกระหน่ําารุนแรง ทําาให้ส่วนหลัง คาของโรงภาพยนตร์สองแห่งพังถล่มลงมา ภาพวิดีโอท่ีมีผู้เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ แสดงให้เห็นว่ามีคนกระโดดหน้าต่างหนีเปลว เพลิงที่ลุกลามเข้ามาใกล้
ทางการระดมกําาลังเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยฉุกเฉิน 288 คน รถดับเพลิง 62 คัน รวมท้ังหน่วยดับ เพลิงทางอากาศเข้าระงับเหตุและอพยพผู้คน ออกมาจากศูนย์การค้า
รายงานมาให้ทราบ 10 ประเทศน้ีก่อน ท้ังๆ ท่ีมีเหตุเกิดเป็นร้อย
...ทําาไมรึครับ ?
...หมดหน้ากระดาษแล้วละครับ...สวัสดี
 ส่วนตัวผู้เขียน
  นายคณาทัต จันทร์ศิริ
ประธาน APFA & FARA Group of ASIA E-Mail : fara.kanathat@gmail.com
 20
         ISSUE3.VOLUME26.NOVEMBER2019-JANUARY2020
   81   82   83   84   85