Page 84 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 84

 คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
จากหน่วยงานระดับโลก NFPA สู่ประเทศไทยในโครงการ “เด็กดับไฟ”
    สอนได้ต้ังแต่เด็ก
    Young Firefighters
ขอเริ่มต้นท่ี คนทั่วโลกเค้าคิด และทําาอย่างไรในเรื่องน้ี จาก “อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” ขององค์การสหประชาชาติ (ฉบับภาษาไทย) ในมาตรา 24 ข้อ 2 ย่อหน้า 5 ความว่า... “รัฐภาคีจะให้มีการดําาเนินการ ตามสิทธิอย่างเต็มที่ และโดย เฉพาะอย่างยิ่ง จะให้มีมาตรการ ท่ีเหมาะสม...เพ่ือให้แน่ใจว่า... ทุกๆ ส่วนของสังคม โดยเฉพาะ บิดา มารดา และเด็ก... จะได้รับข้อมูล มีโอกาสได้รับ การศึกษา และได้รับการสนับสนุน ให้ใช้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ.... การป้องกันอุบัติเหตุ”
  16
         ISSUE4.VOLUME26.FEBRUARY-APRIL2020   82   83   84   85   86