Page 82 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 82

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
  อายุกว่า 850 ปี ใช้เวลาสร้างตั้งแต่ ค.ศ.1163 แล้วเสร็จใน ค.ศ.1346 รวมระยะเวลาสร้าง 182 ปี
รายงานจากผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่า ไฟน่า จะปะทุจากด้านใน เจ้าหน้าที่พยายามควบคุม เพลิงแต่ไม่สามารถทําาได้ เช่นเดียวกับความ เสียหายท่ีประเมินค่ามิได้ ส่วนสาเหตุยังไม่ ทราบแน่ชัด
เพลิงไหม้น้ันโหมรุนแรงอย่างไม่มีทีท่าจะ สงบ ควันที่พวยพุ่งล่องลอยเหนือมหาวิหารที่ อายุมากกว่า 850 ปีแห่งน้ี มองเห็นได้จากใน ระยะไกล ยอดแหลมบริเวณหลังคาถูกเพลิง ไหม้จนหมด โครงสร้างบางส่วนพังถล่มลงมา ท่ามกลางความเศร้าสลดของชาวปารีสและคน ท่ัวโลก
นอเทรอดาม เปน็ อาสนวหิ ารประจาํา อคั รมขุ มณฑลปารีส คําาว่า Notre Dame แปลว่า พระแม่เจ้า ซ่ึงเป็นคําาท่ีชาวคาทอลิกใช้เรียก พระนางมารยี ์ มหาวหิ ารนอเทรอดามถอื วา่ เปน็ โบสถ์ศิลปะกอทิกที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึง
ในปี ค.ศ. 1793 ระหวา่ งการปฏวิ ตั ฝิ รง่ั เศส โบสถ์ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ประติมา กรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทําาลายไปมาก อาสนวิหารได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนมีสภาพเหมือน ก่อนหน้าท่ีถูกทําาลาย
5. ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 06:11 น. เกิดเหตุไฟไหม้โรงกลั่นน้ําามันและเคมีภัณฑ์ ของบริษัทน้ําามันยักษ์ใหญ่ ที่รัฐเท็กซัสของ สหรัฐฯ มีคนงานได้รับบาดเจ็บกว่า 30 คน
สําานักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เหตุไฟ
ไหม้โรงกลั่นนํา้ามันและเคมีภัณฑ์ของบริษัท เอ็กซอน โมบิล ในเมืองเบย์ทาวน์ รัฐเท็กซัส ซ่ึงผลิตนํา้ามันได้ถึง 560,000 บาร์เรลต่อวัน หลังเกิดเหตุคนงานต้องพากันอพยพออกมาอยู่ ท่ีถนนหน้าโรงงาน ขณะที่บริษัทเอ็กซอนต้อง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานอพยพ ไปอยู่ท่ีปลอดภัย ท่ามกลางควันไฟสีดําาพวยพุ่ง ขึ้นจากโรงกล่ันในจุดท่ีเพลิงไหม้
เจ้าหน้าที่โรงกลั่นและหน่วยดับเพลิงต้อง ชว่ ยกนั ดบั ไฟ มรี ายงานวา่ คนงานไดร้ บั บาดเจบ็ อย่างน้อย 37 คน ส่วนใหญ่มีบาดแผลไฟไหม้ เล็กน้อยและไม่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ส่วนสาเหตุที่ทําาให้เกิดไฟไหม้อยู่ระหว่างการ สอบสวน โดยจุดท่ีเกิดไฟไหม้เป็นส่วนพ้ืนท่ี การผลิตโอเลฟินส์ ซ่ึงเป็นสารตั้งต้นในการ ผลิตพลาสติกชนิดต่างๆ
6. ประเทศออสเตรเลีย
สุดน่ากลัว เกิดไฟป่าทั่วนิวเซาท์เวลส์ คนติดในบ้านอ้ือ หนีไม่ทัน
ออสเตรเลียสุดตระหนก เกิดไฟป่าท่ัวรัฐ นิวเซาท์เวลส์ กว่า 90 จุดแล้ว ลมร้อนบวก ความแห้งแล้ง ยิ่งทําาให้สถานการณ์เลวร้าย หนักข้ึน มีผู้คนจําานวนมากติดอยู่ในบ้าน หนี ไม่ทันจนท.เข้าไปช่วยไม่ได้
เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 สําานักข่าว ต่างประเทศ และบีบีซี รายงานเกิดเหตุไฟป่า คร้ังใหญ่รุนแรงกว่า 90 จุดทั่วรัฐนิวเซาท์เวลส์ ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรเลีย โดยเจ้า หน้าท่ีออสเตรเลียถึงกับกล่าวว่า จําานวนการ เกิดไฟป่าระดับฉุกเฉินซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กําาลังคุกคามรัฐนิวเซาท์เวลส์ ขณะที่กระแส ลมร้อนระดับ 35 องศาเซลเซียส ย่ิงทําาให้ สถานการณ์ไฟป่าเลวร้ายมากขึ้น เพราะพ้ืนท่ี
จําานวนมากได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง บีบีซี รายงานว่า มีรายงานว่ามีประชาชน ติดอยู่ในบ้านในหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงทีมกู้ภัยและเจ้า หน้าที่ไม่สามารถเข้าไปถึงได้เนื่องจากไฟไหม้ ป่ารุนแรง ทางการออสเตรเลียได้ระดมกําาลัง พนักงานดับเพลิงกว่า 1,000 นาย และเคร่ือง บินเฮลิคอปเตอร์นับ 70 ลําาในการช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุไฟป่าเท่าที่จะทําาได้ ด้านหน่วยงานดับเพลิงในเขตชนบท ได้
ทวีตแจ้งข่าวว่า ขนาดของพื้นที่ท่ีประสบเหตุ ไฟป่าและความเร็วในการลุกลามของไฟทําาให้ พวกเราไม่สามารถเข้าไปช่วยทุกคนได้ แม้แต่ ทางถนนหรือเฮลิคอปเตอร์ เนื่องจากเกิดไฟป่า ในท่ัวพื้นท่ีชายฝ่ังของออสเตรเลีย เป็นระยะ ทางราว 1,000 กิโลเมตร ขณะที่ประชาชนบาง คนยังได้รับการแจ้งเตือนว่าให้พยายามหาที่ หลบภัยมากกว่าจะหนีออกมา เพราะสายเกิน ไปที่จะหนี
ทั้งนี้ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นรัฐในออสเตรเลีย ที่ประสบภัยไฟป่ารุนแรงที่สุด โดยพนักงาน ดับเพลิงได้พยายามต่อสู้ควบคุมเหตุไฟป่ามา หลายร้อยจุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน ก่อนหน้า น้ี อีกท้ังยังเกิดเหตุสลด เมื่อเจ้าของบ้าน 2 รายได้เสียชีวิตขณะพยายามจะรักษาป้องกัน ไม่ให้บ้านของตนถูกไฟไหม้
7. ประเทศสเปน
เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบนเกาะแกรนคานา เรีย ในแคว้นปกครองตนเองของสเปน ทางการได้ส่ังอพยพประชาชนกว่า 9,000 คน
วันท่ี 20 สิงหาคม 2562 สําานักข่าวต่าง ประเทศรายงานว่า สถานการณ์ไฟไหม้ป่าสน บนเกาะแกรนคานาเรีย เกาะท่องเที่ยวยอด นิยม ซ่ึงเป็นหนึ่งในหมู่เกาะคาแนรี ใน
           19
 ISSUE3.VOLUME26.NOVEMBER2019-JANUARY2020   80   81   82   83   84