Page 77 - รวมคัมภีร์อัคคีภัย
P. 77

  คั ม ภี ร์ อั ค คี ภั ย
คุณคณาทัต จันทร์ศิริ
ไฟไหม้ มีให้เลือก 2 ทาง
 สู้ กับ หนี !
       ISSUE2.VOLUME26.AUGUST-OCTOBER2019
เรื่องจริงครับ...เจอไฟไหม้ ต่อหน้าต่อตา ไม่มีเวลาคิดมากหรอกครับ! สู้ก็สู้เลย...ลุยเลย...!
หนีก็รีบเผ่น! ไม่ต้องลีลา....!
อาชีพผมคือ สอนเรื่องการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ ให้กับหน่วยงาน หลากหลาย อาทิ โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบกิจการ อาคารสูง และชุมชน ส่วนใหญ่ที่ไปสอนนี้ ต้องมีการรับรองคุณภาพ โดยหน่วยงานมาตรฐานแทบทั้งสิ้น...
17
          

   75   76   77   78   79