Page 13 - MAKSİMUM BİZ | EKİM 2018
P. 13

 GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ
POLİÇESİ YENİLENDİ
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin elektrik üretimin- deki payı gün geçtikçe artıyor, ülkemizde
de güneş enerji sistemleri sektöründe büyük yatırımlar yapılıyor. Günümüzde, fosil yakıtlardan sağlanan enerji yerine gerek çevresel olumsuz etkileri en aza indirgeyen gerekse küresel ısınmayla baş edebilmeyi destekleyen ‘Yeşil Enerji’ dünyanın en temel ihtiyacı haline geldi. Kullanımının son derece kolay, çevre dostu ve temiz bir enerji olması sebebi ile güneş enerjisi, geleceğin enerji kaynağı konumunda. Anadolu Sigorta da uzun yıllardır yenilenebilir enerji sektörünü destekleyerek, enerji santrallerini tüm riskle- re karşı teminat altına alıyor.
Anadolu Sigorta Güvencesinde...
Enerji alanındaki gelişmeleri yakından izleyen Anadolu Sigorta, 2016 yılından bu yana fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi yapan güneş enerji santralleri maddi hasarları ile buna bağlı kâr kaybını da teminat altına alıyor. Bu kapsamda, PV modüller, güç eviriciler (invertör), trafolar, iletim ve dağıtım hatları, veri izleme sistemleri (SCADA), kapalı devre izleme sistemleri ve diğer elektronik cihazlar,
idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/ yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan tüm kıymetler sigortalanabilmekte. Yangın, doğal afetler, kötü niyetli hareketler, hırsızlık, makine kırılması, elektronik cihaz teminatları yanı sıra operasyo- nel kâr kaybı da poliçe kapsamında karşılanıyor.
‘‘Anadolu Sigorta’da maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı da teminat altında!” Klasik performans kaybı teminatından
farklı olarak müşteri ihtiyaçlarına ve riskin gerekliliğine uygun olarak özelleştirilmiş
ve müşterilerin kullanımına sunulmuş olan
Anadolu Sigorta,
sayıları her geçen gün artan güneş
enerjisi santrallerine özel, geniş kapsamlı teminatlar
sunuyor.
maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı ile, tesisin bulunduğu adreste poliçe süresi boyunca ölçülen yıllık global solar radyasyo- nun, tesise ait enerji üretim raporunda yer alan verilere kıyasla daha düşük ölçülmesin- den ve fotovoltaik panellerin ve eviricilerin (invertör) tasarım, üretim veya montajından kaynaklanacak içsel/bünyevi kusurlara bağlı üretim kayıpları da artık Anadolu Sigorta’da teminat altına alınabiliyor.
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez: Enerji Sektörünü Desteklemeyi Hedefliyoruz
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Le- vent Sönmez konuyla ilgili yaptığı açıklama- da; “Yenilenebilir enerji kaynaklarının oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde, güneş enerji sistemleri sektöründe azımsa- namayacak yatırımlar yapılmakta. Bu ne- denle, yatırımcılar için önlem alamayacakları güneş ışınımındaki azalmanın yanı sıra yine yatırımcının elinde olmayan tasarım, üretim ve montaj hatalarından kaynaklanacak üre- tim kaybına karşı teminat veren bu ürün ile yenilenebilir enerji sektörünü desteklemeyi hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.
  MAKSİMUMBİZ 11

   11   12   13   14   15