Page 16 - דוח גיוון תשפ״ג
P. 16

סגל אקדמי ערבי
פילוח מסכם של חברי סגל אקדמי ערבי
סגל ערבי
סה״כ סגל אקדמי
13
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
260
הפקולטה לניהול
44
26
המכונים לחקר המדבר
58
הפקולטה למדעי הבריאות
99
52
הפקולטה למדעי הטבע
הפקולטה למדעי ההנדסה
184
169
גיוסים של חברי סגל ערבי
מדעי הרוח והחברה
מדעי הטבע
מדעי ההנדסה
מדעי הבריאות
מכונים לחקר המדבר
2021
2020
2019
2018
2017
16
   14   15   16   17   18