Page 17 - דוח גיוון תשפ״ג
P. 17

1
הפקולטה למדעי ההנדסה
הפקולטה למדעי הטבע
2
פילוח מסכם של חברי סגל אקדמי ערבי - סיכום דרגות
2
פרופ׳ חבר
פרופ׳ מן המנין
מרצה בכיר
מרצה
1
2
1
613 5 21
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
4
17
1 1216
3
2
המכונים לחקר המדבר
הפקולטה למדעי הבריאות
פילוח מסכם של חברי סגל אקדמי ערבי - פילוח מגדרי סטודנטים.יות
נשים גברים
הפקולטה למדעי הרוח והחברה הפקולטה למדעי הבריאות
הפקולטה למדעי הטבע הפקולטה למדעי ההנדסה המכונים לחקר המדבר

   15   16   17   18   19