Page 4 - WEDDING INVITATION
P. 4

With Best Compliments


             Dr. Satchitanand Virnave

            Varsha & Sristiraj Ambastha
            Namrata & Rakesh R Sahay

              Sarika & Rajesh Prasad
              Alpana & Rishi Prasad

                Shivam Ambastha

              Ritika Abhishek Shivani
              Anika Rishit Aryaveer


                     &

                   the entire

               Virnave Family
   1   2   3   4