Page 3 - เนอหาม.3_Neat
P. 3

คํานํา
                   เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาวิทยาการคํานวณ เรือง ความน่าเชือถือของข้อมูล                            ึ
                                        ั
             สําหรับนักศกษาระดบชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจใน

              ความน่าเชือถือของข้อมูล ซึงเนือหามาจากแหล่งข้อมูลทีได้ศึกษามาเป็ นอย่างดีเพือนักเรียน

            เนือหาของเอกสารประกอบการเรียน แบ่งเป็ น 4 บท ได้แก่ การ ืบค้นเพอหาแหล่งข้อมูล การ
                                                                                                           ื                     ประเมนความน่าเชือถือของข้อมูล การรู้เท่าทัน ือ กฎหมายเกียวกับคอมพิวเตอร์
                             ิ                                                   ี
                                  ื
                                        ้
                              เพอใหผู้เรียนมความรู้ความเข้าใจในเรืองความน่าเชือถือของข้อมูล

                              ็
                                    ่
                                         ิ
            ผู้เขียนหวังเปนอยางยงว่าเอกสารเล่มนีจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้นําไปใช้งานประกอบ
                                                               ิ
                                                   ่
                        การเรียนการสอนอยาง หากผดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี

                                                                                                          วรรณวิษา เพชร ังกฤษ
   1   2   3   4   5   6   7   8