Page 17 - matan tes1
P. 17

:  Contohnya   سرﻔَْ  ﻟا  تبِ ﻛرو  ,اد�ز   ت�رﻀ
                َ
                     ًَْ
                       ُ َْ َ
               َ َ
                  ُ ْ ََ

         .  Maf’ul  bih  itu  ada  dua  bagian,  yaitu  maf’ul  bih  dzhahir  dan  maf’ul  bih  dhamir
        Maf’ul  bih  dzhahir  telah  dijelaskan  sebelumnya  (pada  bab - bab  yang  menjelaskan  tentang
         .(  dzhahir
         :  Sedangkan  maf’ul  bih  dhamir  itu  terbagi  menjadi  dua

         (  Muttashil  (bersambung 1  .
          :  Maf’ul  bih  dhamir  muttashil  ada  dua  belas,  yaitu

                                                 ِ
                                    ِ
           ,ﺎمﻬ�رﻀو  ,ﺎﻬ�رﻀو  ,ﻪ�رﻀو  , ﱠ نك�رﻀو  ,مك�رﻀو  ,ﺎمك�رﻀو  ,ك�رﻀو  ,ك�رﻀو  ,ﺎن�رﻀو  ,ﻲن�رﻀ
                       ُ
                            ُ
                                ُ
          َ ََُ َ َ َََ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َََ َ َ ََ َ
                            ﱠ نﻬ�رﻀو  ,مﻬ�رﻀو
                               ْ ََُ َ َ
                           ََُ َ َ

         (  Munfashil  (terpis ah 2  .
         :  Maf’ul  bih  dhamir  munfashil  ada  dua  belas,  yaitu
                                         ِ
                . ﱠ نﻫﺎﱠ �ِ  �و ,مﻫﺎﱠ �ِ  �و ,ﺎمﻫﺎﱠ �ِ  �و ,ﺎﻫﺎﱠ �ِ  �و ,ﻩﺎﱠ �ِ  �و , ﱠ نﻛﺎﱠ �ِ َ  �و ,مﻛﺎﱠ �ِ َ  �و ,ﺎمﻛﺎﱠ �ِ َ  �و ,كﺎﱠ �ِ َ  �و ,كﺎﱠ �ِ َ  �و ,ﺎﻨﺎﱠ �ِ َ  �و ,يﺎﱠ �ِ إ
                                  ُ
                                      ُ
                               ُ
                                               َ
                                            َ
                            ُ َ
                         َ َ
                     َ ُ َ
                                  ْ
                  ُْ َ
                                                  َ
               ُ َ
                                     َ

                           Bab  Mashdar
        Mashdar  adalah  isim  yang  dinashabkan  yang  datang  menempati  tempat  ketiga  dalam
              : tashrif  fi’il.  Contohnya
                           ﺎ�رﻀ   بِ رض�   برﻀ
                                 َ َ َ
                           ًْ َ
                             ُ ْ َ
          :  Mashdar  terbagi  dua
         Lafdzhy 1  .
         Ma’nawy 2  .
        Jika  lafazdh  mashdarnya  bersesuaian  dengan  lafadzh  fi’ilnya  maka  itu  trmasuk  m ashdar
          :  lafdzhy  contohnya
                              ﻼتﻗ   ﻪتْ ﻠتﻗ
                               ُ ُ ََ
                             ًَْ
        Dan  jika  mashdarnya  bersesuaian  dengan  makna  fi’ilnya  bukan  lafadhznya  maka  itu  adalah
          :  mashdar  ma’nawy.  Contohnya
                          ﺎﻓوﻗو ُ  تمﻗو  ،  ,ادوﻌﻗ ُ   تسَ ﻠﺠ
                         ً ُ
                                  ُ ْ َ
                                ً ُ


           Bab  Dzharaf  Zaman  (keterangan   waktu)  dan  Dzaharaf  Makan
                        (  (keterangan  tempat

        Dzharaf  zaman  itu  adalah  isim  zaman  yang  dinashabkan  dengan  taqdir  maknanya  fi  (pada).
          :  Contoh  dzharaf  zaman

             ِ
                                            ِ ﱠ
             ﺎنیﺤو َ  ,ادﻤَأو  ,ادﺒَأو  ,ءﺎسﻤو  ,ﺎﺤﺎ�ﺼو  ,ﺔمتﻋو  ,ادﻏو َ  ,ارحﺴو  ,ةرك�و  ,ةودﻏو  ,ﺔَ ﻠیﻠﻟاو  ,ِمویْ ﻟا َ
                                      ْ
                                         ً َْ
             ً
                                ًَ
                ً
                                                َْ
                            ً َ َ َ
                                             ْ َ
                  ًَ َ
                             َ
                        ً َ َ َ
                                      ًَ ُ َ
                                   ًَ َ َ
                     ً َ َ َ
                َ َ
                                         َ َ
        Dzharaf  m akan  adalah  isim  makan  yang  dinashabkan  dengan  taqdir  maknanya  fi  (pada).
        :  Contohnya
   12   13   14   15   16   17   18   19   20