Page 13 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 13

ִפּזּוּר ִסכּוִּנים
ֵישׁ ִלי ְמָנָיה ַבְּמִּדיָנה ַהֹזּאת, ֲאִפלּוּ ְמָנַית ְיסוֹד. נוֹ ַל ְד ִתּי ֹפּה ִבּ ְשׁ ַנת תש"ח. ֵמִראשׁוֵֹני ַבֲּעֵלי ְמָנַית ֶאְזָרח.
ֵמַהְנִּשׁיָמה ָהִראשׁוָֹנה, ֶשׁ ִלּי, ְו ֶשׁל ַה ְמִּדיָנה, ָא ַה ְב ִתּי אוֹ ָתהּ. ָעִשׂיִתי ַה ֹכּל ְלַמֲעָנהּ.
ִהְשַׁקְעִתּי ָבּהּ ֶאת ָכּל ֻכִּלּי. ִשׁ ַלּ ְמ ִתּי ִמ ִסּים, הוֹ ָלָד ִתי ְי ָלִדים, ֵהַקְמִתּי ַבִּית, ֵעֶסק, ִמְשָׁפָּחה. זוֹ ָהְי ָתה ְמִדיָנ ִתי וּ ְמָנָי ִתי ַהְיּ ִחיָדה.
ֲא ִפלּוּ ֶאת ַנ ְפ ִשׁי ִסַכְּנִתּי ְלַמֲעָנהּ, וְּב"ֵשֶׁשׁת ַהָיִּמים" ָיָצאִתי ְלִמְלָחָמה, ְלֲהַגָנָּתהּ.
ְו ָאז ִה ְס ִבּיר ִלי יוֹ ֵעץ ַה ְשׁ ָקעוֹת ְמ ֻפ ָכּח: ְמ ָנ ָיה ַא ַחת, זוֹ ַס ָכּ ָנה ְגּדוֹ ָלה.
ָתִּמיד ָעִדיף ְלַפֵזּר ְבּ"ִתּיק ַהְשָׁקעוֹת",ְבַּכָמּה ְמָניוֹת.
19.11.2022
13
   11   12   13   14   15