Page 14 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 14

ְמָנָיה ַאַחת ְיכוָֹלה ִפְּתאוֹם ְלִהְשַׁתֵּגַּע, ֶזה קוֶֹרה ַל ְמּ ָניוֹת ֲה ִכי טוֹבוֹת.
ַהְנָהָלה ֶשַׁדְּעָתּהּ ִהְשַׁתְּבָּשׁה, ַבֲּעֵלי ְמָניוֹת ֶשַׁדְּעָתּם ִנְטְרָפה, עוְֹבִדים ֶשִׁבְּמקוֹם ַלֲע ֹבד, ִמְתַפְּלִּליםוְּמַצִפּים ְלִנִסּים.
ָאז ַאל ִתְּתַאֵהב ַבְּמָּנָיה, ִהיא לֹא ַהְיּ ָלִדים ֶשׁ ְלּךָ, ַגּם לֹא ָה ִא ָשּׁה. וּ ָמה ִי ְקֶרה ְבּ ֵעת ָצָרה?
ָתּ ִמיד טוֹב עוֹד ַדְּרכּוֹן,
ְו ָת ִמיד טוֹב עוֹד ָשׂ ָפה. ָתּ ִמיד טוֹב ֶשֵׁיּשׁ ָמקוֹם ִלישׁוֹן, ַגּם ְבּעוֹד ֵאיזוֹ ְמִדיָנה.
ַאךְ ַאל ִתּ ְמ ֹכּר ֹפּה ֶאת ַה ֹכּל, ְבּ ָכל זֹאת ֹפּה ִה ְשׁ ַק ְע ָתּ. ָאנוּ ַחִיּים ְבּעוָֹלם ָגּדוֹל, ֶשֶׁאְפָשׁרבּוֹ ַגּם, ַגּם-ְוַגם.
ֵח ֶלק ֹפּה, ְו ֵח ֶלק ָשׁם, וְּלֵהנוֹת ִמָכּל ָהעוָֹלמוֹת, וּ ְל ַמצּוֹת ִמ ָכּל ָמקוֹם, ַרק ֶאת ַהִיְּתרוֹנוֹת.
14

   12   13   14   15   16