Page 28 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 28

21.01.2023 ְכֶּשָׁאנוַּמְפִגּיִנים
ְכָּבר ִהְפַגּנּוּ ֶשְׁבּכוֵֹחנוּ ִלְבנוֹת ְמִדיָנה. ְכָּבר ִהְפַגּנּוּ ֶשְׁבּכוֵֹחנוּ ְלָהֵגן ַעל ְשׁלוָֹמהּ. ְוַעָתּה ַמְפִגּיִנים ֶאת כּוֹ ֵחנוּ ִל ְבלֹם ִנ ָסּיוֹן ַל ֲהרֹס ָלנוּ ֶאת ַה ֲחלוֹם.
ְכֶּשָׁאנוּ ַמְפִגּיִנים, ָאנוּ ַמְפִגּיִנים ֶאת ַעְצֵמנוּ. ְללֹא ַמ ְח ָלצוֹת ַו ֲעָדִיים, לֹא ִבְּשִׁריִריםוְּתָאִרים. ָאנוּ ַמְפִגּיִנים ַרק ֲעָרִכים.
ָאנוּ ַמ ְפִגּיִנים ַא ֲה ַבת מוֹ ֶלֶדת. ָאנוּ ַמְפִגּיִנים ַאְחָריוּת. ָאנוּ ַמ ְפִגּיִנים אוֹ ֵמץ. ָאנוּ ַמְפִגּיִנים ְמ ֹעָרבוּת.
ָאנוּ ַמְפִגּיִנים ַא ְחדוּת ְל ֻא ִמּית, ֶשׁל ִמְגָזִרים ַרִבּים שׁוֹ ִנים ְבּ ַת ְכ ִלית.
28

   26   27   28   29   30