Page 29 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 29

ְכָּבר ִהְפַגּנּוּ ֶשְׁבּכוֵֹחנוּ ִלְבנוֹת ְמִדיָנה. ְכָּבר ִהְפַגּנּוּ ֶשְׁבּכוֵֹחנוּ ְלָהֵגן ַעל ְשׁלוָֹמהּ. ְוַעָתּה ַמְפִגּיִנים ֶאת כּוֹ ֵחנוּ ִל ְבלוֹם ִנ ָסּיוֹן ַל ֲהרוֹס ָלנוּ ֶאת ַה ֲחלוֹם.
29
הפגנות הענק בקפלן תל-אביב, ובכל רחבי ישראל, הוכיחו חד-משמעית שאזרחי ישראל ברובם המכריע, מתנגדים ל"הפיכה המשטרית" ומוכנים לפעול לביטולה. מאות אלפים יצאו לרחובות ולכיכרות מידי שבוע, ופעלו ללא לאות וביצירתיות, כדי להבהיר לנתניהו ויריב לוין, כי "אין מצב" שהחקיקה תעבור. טייסים, חיילי יחידות מודיעין, סיירות מובחרות וחיילים קרביים מכל יחידות הצבא, הודיעו כי לא יתייצבו לשירות מילואים בצבאו של דיקטטור, ואליהם הצטרפו קבוצות אזרחיות רבות, עד להשבתת המשק כולו, ערב ההצבעה
הסופית והמכרעת. החקיקה הוקפאה, ותחושת היאוש של נובמבר-דצמבר 2022, התחלפה בתחושת ניצחון וכח, כשהרוב הדמוקרטי-ליברלי של אזרחי המדינה, התגלה במלוא הדרו, בשעותיה היפות של החברה הישראלית.   27   28   29   30   31