Page 54 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 54

ֵאין ָכּל קוֹ ִשׁי, ָעִניִתי, ֶזה ַעל ְק ֵצה ַה ָלּשׁוֹן: ְנַתְנָיהוּ, ִהְסַתַּבְּכָתּ ִעם ָה ָעם ַהלֹּא ָנכוֹן.
54
ttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid031NgbdpyxDqpitVz6REKRQzYfXe1yifyXDh2fobNX1j
HrUWUD2FHwEXDqBzbSKE56l&id=100000098193282&sfnsn=scwspmo&mibextid=RUbZ1f
ההשפעות השליליות של נסיון "ההפיכה המשטרית"החלו להתגלות: אובדן האמון של המשקיעים הזרים במשק הישראלי גרם להחלשת המטבע הישראלי, וכתוצאה מכך לעליית מחרי המוצרים. דירוג האשראי של ישראל נחלש. היקף ההשקעות מחו"ל ירד בחדות, ובעיקר בתחום ההיי-טק. מיזמים ישראלים החלו להעביר פעילויות מהארץ לחו"ל, וכולם איימו: לא ניתן לפתח כלכלה משגשגת תחת משטר דיקטטורי.צעירים נוספים החלו לתכנן הגירה מישראל, והמתח הפנימי הגיע לשיא. אך בתוך כל השחור, ניצנץ לו האור: האזרחים הישראלים הוכיחו לשלטון, שלא יוותרו. בישראל לא תהיה דיקטטורה. נתניהו
"התחיל" עם העם הלא נכון...
h
   52   53   54   55   56