Page 65 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 65

ַא ַחת וּ ְל ָת ִמיד
ֵהם ָהְרגוּ ָלנוּ ְשׁ ַ נ ִ י י ם , ָאז ָהַרְגנוּ ָלֶהם ְשׁלוֹ ָשׁה, ְכֵּדי ֶשַׁאַחתוְּלָתִמיד, ִתְּהֶיה ֹפּה ַהְרָתָּעה.
ָאז ֵהם ָהְרגוּ ָלנוּ ַא ְ ר ָבּ ָע ה , ָאז ִח ַסּ ְלנוּ ָל ֶהם
13.05.2023
65
ֲח ִמ ָשּׁה, ְכֵּדי ֶשַׁאַחתוְּלָתִמיד, ִתְּהֶיה ֹפּה ַהְרָתָּעה.
ְוֵהם ָקְראוּ ִל ְנ ָק ָמ ה , ְוָהְרגוּ ָלנוּ ִשׁ ָשּׁ ה ,
ְו ֶא ְצ ֵלנוּ ָדְּרשׁוּ ְתּגוּ ָבה, ָאז ָהַרְגנוּ ָלֶהם ִשׁ ְב ָעה, ְכֵּדי ֶשַׁאַחתוְּלָתִמיד
ִתְּהֶיה ֹפּה ַהְרָתָּעה.
   63   64   65   66   67