Page 67 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 67

20.05.2023 ֲעָגלוֹת ֲעמוּסוֹת (אוֹ: ֶכֶּסף, ֶכֶּסף, ִתְּרדֹּף...)
ֵהם ָבּאוּ ֵאֵלינוּ, וְּבֶמֶתק ְשָׂפַתִים, ִה ְב ִטיחוּ ָלנוּ ֲעָגלוֹת ֲעמוּסוֹת. ֲעָר ִכים, תּוֹ ָבנוֹת, ָמסוֶֹרת ָאבוֹת, ַא ֲה ַבת ִי ְשָׂר ֵאל, ִנ ִסּים, ִנ ְפ ָלאוֹת.
67
ְו ָאנוּ, טוֹ ֵבי ֵלב, וְּתִמיִמיםֶשְׁכּמוֵֹתנוּ, ֶהְחַמְצנוּ ִמְראוֹת ְבָּזִויּוֹת ֵעיֵניֶהם, ַבֲּעִקיַמת ַהְשָּׂפַתִים, ִבְּמִשׁיַכת ַהְכֵּתַפִים, ְבּ ֶח ְל ַקת ַה ָלּשׁוֹן, ֶאת ַכָּוַּנת ַהָזּדוֹן.
ְו ַע ָתּה ְכּ ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ִליֵדיֶהם ַהחוְֹמדוֹת. ֶאת ַמְפֵתַּח ַהֶקֶּסם ְלאוַֹצר ַהְמִּדיָנה, ֵהם ַמִגּיִעים, ְבֶּעְגלוֵֹתיֶהם ָהֵריקוֹת, וַּמֲעִמיִסים ֶאת ַכְּסֵפּנוּ,

   65   66   67   68   69