Page 78 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 78

ִנָצּחוֹן ַבַּמֲּעָרָכה ָהִראשׁוָֹנה
ֶאְקָדּח ַהָתּלוּי ַעל ַהִקּיר ַבַּמֲּעָרָכה ָהִראשׁוָֹנה, יוֹ ֶרה ַבּ ַמּ ֲעָר ָכה ַה ְשּׁ ִלי ִשׁית.
ֶדֶּגל ִבּיֵדי ַמְפִגּין ַבַּמֲּעָרָכה ָהִראשׁוָֹנה, עוֹ ֶלה ְלרֹאשׁ ַהתּוָֹרן, ַבּ ַמּ ֲעָר ָכה ַה ְשּׁ ִלי ִשׁית.
ִנַצְּחנוּ ַבַּמֲּעָרָכה ָהִראשׁוָֹנה ַבְּקָּרב ַעל ֵבּית ַהִמְּשָׁפּט.
ַהֲחֵרִדים ִנְצּחוּ ִבְּקָרב ַעל ַהֶכֶּסף.
החרד"לים ְו ַה ִלּכּוּד ָי ְצאוּ ֵתּיקוֹ, ְבַּאִלּיפוּת ַהְרָשׁעוֹת.
ָאז ֻכָּלּם ְמֻרִצּים. ֵישָׁלנוּ ֹחֶדשִׁלְמנוָּחה. ָנשׁוּב ְבּכוֹחוֹת ְמֻחָדִּשׁים, ַלַמֲּעָרָכה ַהְשִּׁנָיּה.
17.6.2023
78   76   77   78   79   80