Page 7 - OTA2M2Y4NzYxZmFlNDRkMWQ2ZWYyMTg0MjJhN2NmZDIyNDJkZTYzMg==_Neat
P. 7

Contoh

               َ
               ْ
              ﻕُﻛ   Kaifa
              ِ
             َ ْ َ
              ﻠﻮﺣ   Ḥaula

           Maddah
           Alih aksara maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan
           tanda, yaitu:            Vokal panjang      Nama      Alih aksara     Nama


               َ
               اَ     Fatḥah dan alif

                                  ā    a dan garis di atas
                َ
               ىَ     Fatḥah dan alif
                    maqṣūrah

                َ
               يَ     Kasrah dan ya        ī    I dan garis di atas


                َ
               وَ     Ḍammah dan wau       ū    u dan garis di atas           Contoh

              َ َ
              ثاﻣ   Māta

              َ َ
             ىﻣﺮ    Ramā

              َ ْ
              ﻞُﻗ   Qīla
               ِ

             ُ ْ ُ َ
              ثﻮﻤً   Yamūtu


         vii                               QUR’AN HADIS KELAS VII MTs
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12