Page 6 - MIN,TTC FEB 23,2015
P. 6

AMIGOE                                                                                                3ZATERDAG

                                                                                                 21 FEBRUARI 2015

Toerisme-minister:                        Resultaten jaarverslag 2013-2014 Avondonderwijs                                         IN HET KORT

‘Bahia Hotel spin-off voor                    Relatief veel zittenblijvers 1e                                                 Dure sigaretten
revitalisatie San Nicolas’                    klas avondhavo San Nicolas                                                   Een man parkeerde zijn auto
                                                                                                 bij Circle K met de bedoeling
ORANJESTAD — Toeris-       niet ‘omarmt’. Dit terwijl het SAN NICOLAS/ORANJESTAD — Slechts 25 procent          combinatie met een gezin    geen oppas voor kunnen vin-   om daar even een pakje si-
me-minister Otmar Odu-      volgens hem voor de leden    van de leerlingen uit het eerste leerjaar van de avond-    of baan.            den. Zo zijn er nog een aantal  garetten te kopen. Hij werd
ber (AVP) ziet de bouw      van de KvK allerlei kansen   havo in San Nicolas is naar het tweede jaar bevorderd.     Minder inschrijvingen      oorzaken, waardoor het per-   buiten aangesproken door
van het Bahia Hotel ‘spin-    creëert. Hij vindt dat de KvK  Normaal ligt dat percentage op ongeveer 35 procent.      In het rapport is een lichte  centage van drop-outs hoger   drie mannen. Die zeiden
off’ leveren voor de revi-    haar leden moet ‘aanmoedi-   Tweederde van het aantal leerlingen hier is vrouw,       daling te zien van het aan-   ligt dan bij het dagonderwijs.  nog geld van hem tegoed te
talisatie van San Nicolas.    gen’ om winkels te openen in  het meest gekozen profiel is Mens & Maatschappij.       tal inschrijvingen, dat lag   Verder werd er in het jaarver-  hebben. Hij kende ze echter
“Het project zal een rip-    San Nicolas. Hij benadrukt                                   het voorgaande schooljaar    slag aangegeven dat er twee   niet en liet hun ook weten
ple-effect creëren voor de    daarbij dat ook al hanteert   Dat blijkt uit het jaarver-  overige 52 procent haakte    nog op 693. In het school-   nieuwe vakken aan het vak-    niets schuldig te zijn. Op dat
economie.”            het Bahia Hotel een all-in-   slag 2013-2014 van Stich-   af. In totaal, voor alle leer- jaar 2013-2014 was dat 623.   kenpakket zijn toegevoegd.    moment pakte een van zijn
Oduber geeft aan dat er er-   clusive formule, gasten ook   ting Avondonderwijs Aruba   gangen, lag het percentage   Deze daling is vermoedelijk   Dit zijn wiskunde-B en Na-    belagers een steen en gooide
gens begonnen moet wor-     hun dagen buiten het hotel   (AHA) dat deze week open-   bevorderde leerlingen in    te wijten aan de introductie  tuurkunde. Uit het jaarver-   die tegen zijn auto. De gedu-
den als het gaat om het     zullen doorbrengen. Maar    baar werd. In het verslag   2013-2014 op 40 procent.    van een havo-lang traject op  slag is echter gebleken dat er  peerde deed aangifte en kon
aantrekkelijker maken van    dan moet het daarbuiten dus   resultaten van de vesti-    Slagingspercentage       Colegio San Nicolas, geeft   voor deze twee vakken niet    ook een goed signalement
San Nicolas. Wachten tot     wel aantrekkelijk zijn voor   gingen Oranjestad en San    Doordat avondonderwijs     de AHA in het rapport aan.   veel animo is.          verstrekken van de vanda-
bijvoorbeeld het terrein van   toeristen. Hij gaf al eerder  Nicolas van het schooljaar   als tweede kans onderwijs    Drop-outs            Enkele positieve punten uit   len.
raffinaderij Valero leeg is,   aan dat San Nicolas in tien   2013-2014. De oorzaak voor   wordt gezien, is het niet ver- Wat bij beide vestigingen    het verslag zijn de schen-    Marihuanawalmen
stagneert volgens hem het    jaar tijd moet uitgroeien tot  de daling van het aantal    wonderlijk dat de slagings-   een groot probleem is, is het  king van een container door   Rondom een zwarte auto bij
proces van de revitalisatie.   een cultuur-historisch cen-   leerlingen dat naar het    percentages laag liggen. Bij  aantal drop-outs. Dit ligt in  Valero. Die is omgebouwd tot   Sportcentrum Simeon Anto-
De bouw van het Bahia Ho-    trum van Aruba met onder    tweede jaar overgaat, is    de vesting Oranjestad lag    Oranjestad in het eerste leer- kantoor en extra studieruim-   nia hing een geur van mari-
tel levert volgens hem de    andere musea en monumen-    nog niet bekend bij AHA.    het slagingspercentage van   jaar zelfs op 52 procent. Deze te voor de studenten. Deze    huana. Voor een patrouille
spin-off die daarvoor nodig   tenroutes.           De daling is volgens de    het aantal havo-leerlingen   percentages blijven elk jaar  is sinds het schooljaar 2013-  was dat aanleiding om na-
is. Hij voorziet neveneffecten  Later              stichting opvallend, omdat   dat meedeed aan het Cen-    ongeveer hetzelfde, de AHA   2014 in gebruik genomen en    der onderzoek te doen. Dat
als daar nu al op ingehaakt   De bouw van het Bahia Ho-    de vestiging in San Nicolas  traal Schriftelijk Eindexa-   geeft verschillende oorza-   wordt veelvuldig gebruikt.    leverde een waterpijp op en
wordt door bijvoorbeeld het   tel zou deze maand begin-    kleinere klassen en meer    men op 40 procent.       ken waaraan dit kan liggen.   Ook wordt melding gemaakt    een zakje met op marihuana
openen van nieuwe winkels.    nen, maar staat nu twee     begeleiding heeft dan in    Het slagingspercentage in    Oorzaken kunnen zijn dat de   van een nieuwe website waar   lijkende kruiden. De attri-
Omarmen             maanden later gepland. In    Oranjestad. Overigens lag   San Nicolas lag op 42 pro-   studenten de opleiding on-   meer informatie ten behoeve   buten werden in beslag ge-
Hiermee reageert hij op     de eerste fase worden er 350  het percentage leerlingen   cent. De AHA geeft wel aan   derschatten, de meerderheid   van zittende en aspirant-    nomen en overgedragen aan
de Kamer van Koophandel     kamers gebouwd en een win-   dat in Oranjestad van het   meer onderzoek te willen    van de studenten een baan    leerlingen te vinden is. Door  het team narcotica.
(KvK) die afgelopen week     kelcentrum met plek voor 20   eerste leerjaar naar het    doen naar de reële relatie   of zelfs meerdere banen heeft  een inschrijvingsformulier    Betrapte inbreker
aangaf dat de huidige ‘struc-  winkels. Oduber zei al eerder  tweede leerjaar bevorder-   tussen geslaagden en de     of kinderen hebben waar ze   op de site is ook het inschrij- Samen met haar nichtje
tuurloze’werkwijze van de    dat de bouw van het vijfster-  de, nog lager, op 19 procent.                                 vingsproces veel efficiënter   kwam een bewoner van
overheid als het gaat om de   ren Bahia Principe Hotel en   29 procent bleef zitten, de                                  geworden.            Tanki Leendert thuis. Toen
bouw van hotels en winkel-    het bijbehorende winkelcen-                                                                   ze in huis kwamen zagen ze
centra, leidt tot ongelijke   trum ‘de ontwikkeling in die  Forse groei                                                           een jongen van tussen de 15
economische concurrentie.    stad moet complementeren’.   aantal Colombiaanse toeristen                                                  en 18 jaar oud in hun berg-
De KvK pleit voor een inte-   En doordat het hotel, als het                                                                  kast. Die hadden ze niet uit-
graal masterplan voor het    in 2016 opent, werkgelegen-                                                                   genodigd en hij maakte zich
revitaliseren van San Nico-   heid moet bieden aan zo’n                                                                    daarom uit de voeten. De
las. Oduber geeft aan het on-  500 lokale werknemers, gaat                                                                   vrouwen meenden nog meer-
begrijpelijk te vinden dat de  het volgens Oduber ook voor                                                                   dere mensen te horen op het
KvK het project Bahia Hotel   een daling van het werke-                                                                    erf, maar ook die verdwenen
                 loosheidscijfer zorgen.                                                                     weer snel. De politie nam de
                                                                                                 aangifte op en noteerde het
Eerste editie Sail                        ORANJESTAD — Aruba                                                       signalement van de indrin-
Aruba op stapel                         kreeg in 2014 een totaal                                                    ger. Buurtonderzoek leverde
                                 van 23.836 Colombiaan-                                                     niets op.
                                 se toeristen op bezoek.                                                     Schoten
                                 Dat is een stijging van 22                                                    Opnieuw een melding van
                                 procent vergeleken met                                                     pistoolschoten in de buurt
                                 2013. Dat heeft de Aruba                                                    van Pos Chiquito. Agenten
                                 Tourism Authority (ATA)                                                     troffen een groepje van 20
                                 eind deze week bekend                                                      jongens aan. Ze riepen ver-
                                 gemaakt. Ook de Ameri-                                                     sterking op en de jongens
                                 kaanse en Venezolaanse                                                     werden ondervraagd. Dat
                                 markt is in 2014 gestegen.                                                   leverde niets op. Het leek
                                                                                                 erop dat ze de verjaardag
                                 In recente vergaderingen    ATA een ‘succesformule’ ont-  pijen en de toerismemarkten   bia heeft een economische    van één van de jongens vier-
                                 in Colombia heeft ATA-di-   wikkelen om de groei dit jaar  uit Venezuela, Brazilië, Chili stabiele markt en is ook op   den. Nadat ze de groep erop
                                 recteur Ronella Tjin Asjoe-  niet alleen voort te zetten   en Argentinië.         politiek gebied stabiel, aldus  gewezen had dat de muziek
                                 Croes met haar medewer-    maar te vergroten. Tijdens   Tjin Asjoe-Croes herbeves-   Tjin Asjoe-Croes. “Wij heb-   wat zachter moest, vertrok
                                 kers, onder meer van de    het bezoek aan Colombia     tigt nog eens de verbintenis  ben veel gemeen, wij delen    de politie weer.
                                 Latijns-Amerikaanse afde-   werd door ATA ook gespro-    met de Colombiaanse markt    vriendschappelijkheid en
                                 ling, gesproken over de toe-  ken met vertegenwoordigers   die steeds maar belangrijker  het begrip dat het mensen    Verdachte
                                 rismegroei van vorig jaar. In van luchtvaartmaatschap-    wordt voor Aruba. Colom-    zijn die ons doen opbloeien.”  miljoenenfraude
                                 2014 passeerde Aruba voor                                                    smeekt rechter
                                 het eerst in de geschiede-                                                   om vrijheid
                                 nis de grens van 1 miljoen
                                 verblijfstoeristen. Hiermee                                                   Vervolg van pagina 1
                                 kende Aruba de op een na                                                    Valse handtekening
                                 hoogste toerismegroei van                                                    De grootschalige fraude
                                 de Cariben, aldus ATA.                                                     rondom het pensioengeld
                                 Doel van vergaderingen in                                                    zou zijn begonnen omstreeks
                                 Colombia waren om de stra-                                                   oktober 2009. Met grote re-
                                 tegie, actiepunten en doelen                                                  gelmaat zou B. cheques met
                                 voor 2015 te bepalen. Elk                                                    bedragen die oplopen tot
                                 jaar, aan het begin van het                                                   10.000 florin hebben uitge-
                                 jaar, worden dit soort ver-                                                   schreven voor zichzelf. De
                                 gaderingen gehouden. Door                                                    benodigde handtekening
                                 te evalueren waar het vorig                                                   van de directeur vervalste ze
                                 jaar goed is gegaan en waar                                                   eigenhandig. “Dit is typisch
                                 het minder is gegaan, wil                                                    een geval van te weinig con-
                                                                                                 trole en teveel vertrouwen”,
ORANJESTAD — Met een       Picton Castle. Bezoekers kun-  31 ambulance-patiënten                                                     legt de officier van justitie
geheel nieuw en boven-      nen films zien in de Sail-in  tijdens carnaval                                                        uit in reactie aan Amigoe.
dien gratis publiekseve-     Cinema op de Schoenerhaven                                                                   “Aruba is een klein eiland.
nement wilt Aruba het      en bijvoorbeeld kijken naar                                                  lig. De kinderparades zorg-   Veel mensen kennen elkaar
200-jarig bestaan van het    de verfilming van het boek                                                   den samen voor twee pa-     en gaan ervan uit dat de an-
Koninkrijk der Nederlan-     Soldaat van Oranje.                                                      tiënten en de lichtjesparade   der te vertrouwen is. Dan
den meevieren. Op 1, 2 en 3   Franse overheersing                                                      in San Nicolas voor vijf. Tij-  kom je wel eens van de kou-
mei staat Oranjestad in te-   Al op 30 november 2013 trap-                                                  dens de grote parade in San   de kermis thuis.”
ken van Sail Aruba. Op de    te koning Willem Alexander                                                   Nicolas vonden er tevens     Nieuwe
eerste dag bezoeken ook     de viering van 200 jaar Ko-                                                  vijf incidenten plaats. En    bankmedewerker
koning Willem Alexander     ninkrijk af. De basis voor het                                                 tijdens de Jouvert Morning    In oktober 2014 ruikt een
en koningin Maxima het      Koninkrijk in zijn huidige                                                   hadden vier mensen hulp     nieuwe bankmedewerker
maritieme evenement.       vorm is gelegd in de periode                                                  nodig.              onraad. Hij vindt het opval-
door Jackeliene Geeve      1813 tot en met 1815. In 1813                                                                  lend dat B. wekelijks grote
Amigoe spreekt met Tamara    kwam de Franse overheersing                                                  De drukste dag voor het     bedragen komt innen dat zo-
Waldron, van Aruba Ports     ten einde en in 1815 keerde                                                  ambulancepersoneel was de    genaamd wordt uitgekeerd
Authority, één van de organi-  de Prins van Oranje terug                                                   grote parade in Oranjestad.   door het pensioenfonds. De-
satoren van Sail Aruba. “Dit   aan het hoofd van Nederland.                                                  Daar moesten tien mensen     ze bankmedewerker trekt
evenement belooft de grootste  Daarom wordt het jubileum                                                   behandeld worden door het    aan de bel. Het balletje gaat
te worden in het Caribisch    van 2013 tot 2015 gevierd.                                                   medische team. Rozanne      rollen en niet veel later
gebied”, vertelt ze niet zon-  Traditiegetrouw wordt het                                                   Maduro van het Imsan       wordt B. aangehouden.
der trots. “We zijn nu in volle ontstaan van het Koninkrijk                                                  vertelt dat er twee oudere    “Het is onvoorstelbaar dat
voorbereiding. Het festival   iedere 50 jaar gevierd. Aruba                                                 mensen tijdens de Oranje-    er in die vijf jaar niemand is
zal een breed scala aan acti-  wil hier graag aan meedoen,                                                  stad-parade niet goed wa-    geweest die iets heeft opge-
viteiten bieden voor zowel de  zegt Waldron. En het blijft                                                  ren geworden wegens de      merkt”, zegt de officier van
lokale bevolking als toeristen. niet alleen bij Sail Aruba.                                                  aanhoudende warmte, wei-     justitie. “Er is hier meer aan
Denk hierbij aan culinaire    “Het is de bedoeling om tot en                                                 nig drinken en slechte be-    de hand dan een simpele
hapjes, opzienbarende sche-   met oktober van dit jaar eve-                                                 scherming tegen de zon.     oplichting, het gaat hier om
pen, cultuur en muziek.” De   nementen te organiseren die                                                                   een zeer ernstige zaak”
marinierskazerne speelt tij-   illustreren wat er allemaal in Ambulancepersoneel te fiets tijdens het carnaval.                       Alcohol en vechten        Complot
dens Aruba Sail een belang-   het Koninkrijk der Nederlan-                                                  In totaal werden er 31 hulp-   De officier van justitie
rijke rol. De mariniers geven  den is gebeurd in de afgelopen ORANJESTAD — Tijdens carnaval 2015 hebben zich         niet per se toeschrijven aan  behoevenden geregistreerd.    vraagt de rechter om meer
demonstraties en de traditi-   twee eeuwen.”          31 incidenten voorgedaan waarbij een ambulance         de routewijziging, maar wel   Dertien patiënten moesten    tijd om de zaak te onder-
onele open dag, die normaal   Prijskaartje          hulp moest bieden. Volgens Instituto Medical San Ni-      aan de veranderde datum.    daarvan overgebracht wor-    zoeken en na te gaan wie er
gesproken op 1 mei op de ka-   Dit groots opgezette evene-   colaas (Imsan), zijn dat beduidend minder incidenten      Deelnemers waren relaxter    den naar het ziekenhuis.     allemaal in het complot zit-
zerne in Savaneta wordt ge-   ment komt precies in een    dan de jaren daarvoor.                     dan de jaren daarvoor.”     Het grootste gedeelte van    ten. Dit verzoek wordt toe-
houden, vindt dit jaar plaats  tijd waarin de financiële si-                                 Aantallen            de incidenten had te maken    gezegd. Op 10 april zal de
in de haven.           tuatie van Aruba kritiek is.  Imsan maakte gisteren     slachtoffers gevallen dan    Tijdens de Fakkelparade     met overmatig alcoholge-     inhoudelijke behandeling
Soldaat van Oranje        Op vragen van Amigoe naar    haar cijfers omtrent het    de andere jaren. Liberto    vonden er zeven inciden-    bruik en verwondingen die    plaatsvinden. Of B. de tijd
Bezoekers van Sail Aruba     het prijskaartje van dit eve-  aantal patiënten tijdens    Hoek, chef ambulanceteam    ten plaats. Tijdens de licht-  waren opgelopen tijdens ge-   tot 10 april in vrijheid mag
hoeven het op 1, 2 en 3 mei   nement geeft de organisatie   de carnavalsperiode be-    Imsan, zegt daar het vol-    jesparade in Oranjestad     vechten.             uitzitten, zal na het bezoek
niet te doen met cruisesche-   geen commentaar. Wel laat ze  kend. Volgens het medische   gende over: “Ik wil het ver-  verliep alles rustig en vei-  Mensen die niet naar het     van de rechter aan de ge-
pen of vrachtboten. “Nee,    weten dat Sail Aruba wordt   instituut zijn er minder    minderde aantal incidenten                   ziekenhuis wilden, werden    vangenis blijken.
mensen kunnen zich ver-     georganiseerd in samenwer-                                                   overgedragen aan de poli-
gapen aan schepen zoals de    king met meerdere partners                                                   tie.
                 en sponsoren.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11