Page 8 - Aruba Bank
P. 8

Antilliaans Dagblad Woensdag 2 december 2015                                                                            9

Romero gelooft in                                                                                Economie

begrotingskamer

Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Alberto ‘Chos’ Romero, lid van het College financieel toezicht (Cft), heeft
tijdens het economendebat op de University of Curaçao (UoC) aangegeven dat een
eigen begrotingskamer zeker een goede ontwikkeling is en kan bijdragen aan het vei-
ligstellen van wat het Cft heeft bereikt.

  Romero: ,,Vooral in het begin   geen ‘tandeloze tijger’ wordt               nomen op basis van objectieve        Romero tijdens het Economendebat op de UoC.   EIGEN FOTO
zal de begrotingskamer met het    want daar hebben wij niets aan.”             criteria en voldoende documen-
Cft moeten samenwerken om      Belangrijk van het functioneren              tatie met goed onderbouwde          er een vorm van controle door    pant hoeveel artikelen in de
ervaringen met elkaar te delen    van het Cft nu, is dat dit geen po-            analyses”, aldus Romero. Overi-       het parlement en de regeringen   Rijkswet financieel toezicht (Rft)
en belangrijke dossiers door te   litiek orgaan is. ,,Ik heb dat ook            gens geeft hij daarbij aan dat het      voor het naleven van de wetten.   ook terug te vinden zijn
nemen maar op termijn moet      nooit zo ervaren. Er wordt in het             toezicht van het Cft in de huidi-      In het rapport van de evaluatie-  in de Comptabiliteitsverorde-
dit orgaan zijn rol vinden      proces tot het komen van beslui-             ge vorm niet nieuw is.            commissie is een overzicht     ning. Waarom is er dan zo veel
binnen het financieel bestel van   ten voldoende overleg gepleegd                                     gemaakt van allerlei wettelijke   weerstand tegen de Rijkswet?”
Curaçao. We moeten ervoor wa-    tussen Cft-leden en het secreta-               ,,Toezicht is niet iets nieuws      regelingen die er zijn rond de   zo vraag hij zich dan ook hardop
ken dat een begrotingskamer     riaat. Alle besluiten worden ge-             of iets van deze tijd. Er is overal     begrotingscyclus. En het is frap-  af.
                                                toezicht, en in alle landen is

                                                                      Hotelbezetting iets hoger

                                                                      Van een onzer verslaggevers     naar 93,94 dollar. Uit gegevens
                                                                      Willemstad - De hotelbezetting   van de Chata blijkt dat de ge-
                                                                      is in oktober licht gestegen. Dat  middeld bezetting van de hotel
                                                                      blijkt uit cijfers van de branche- in de eerste tien maanden van
                                                                      organisatie Chata. De bezetting,  2015 iets hoger lag dan vorig
                                                                      gebaseerd op gegevens van der-   jaar: 71 procent tegenover 70
                                                                      tien hotels, was 68,5 procent,   procent. De ADR ligt 6 dollar
                                                                      tegenover 66,9 procent in de-    hoger dan in 2014 en steeg van
                                                                      zelfde maand vorig jaar. Het ge-  143 naar 149 dollar. De RevPar is
                                                                      middelde kamertarief (ADR) en    tot nu toe 106 dollar, vorig jaar
                                                                      de opbrengst per kamer (Rev-    lag het gemiddelde na tien
                                                                      Par) stegen relatief flink. Voor  maanden op 100 dollar. Verdere
                                                                      een kamer werd in oktober ge-    gegevens over het toerisme over
                                                                      middeld 137,22 dollar betaald, in  oktober, zoals het aantal bezoe-
                                                                      2014 was dat 129,56 dollar. De   kers en overnachtingen, zijn
                                                                      RevPar steeg van 86,64 dollar    nog niet bekendgemaakt.

De groep reisagenten uit Nederland.                                                FOTO CTB

Van een onzer verslaggevers     Marathon                         uit Nederland, negen van Aruba,       Malaise industrie
Willemstad - Ook reisagenten,      trekt                         drie uit Suriname en een uit Tri-      raakt Wall Street niet
37 in totaal, en leden van de                                 nidad. In de halve marathon is
internationale pers (16) hebben   reisagenten                        de journalist uit Trinidad zelfs       Van onze redactie          wordt deze week vooral uitgeke-
deelgenomen aan de KLM Cura-      en pers                         als tweede geëindigd. ,,Niet alle-      New York - De aandelenbeurzen    ken naar het maandelijkse rap-
çao Marathon. Dat wordt be-                                  maal deden ze mee aan de wed-        in New York zijn gisteren met    port over de Amerikaanse ar-
kendgemaakt door de Curaçao     op het evenement dat een goede              strijd, enkelen waren speciaal        winst gesloten. Tegenvallende    beidsmarkt, dat vrijdag wordt
Tourist Board (CTB). Zij maak-    promotie was voor het eiland.               overgekomen om verslag te          cijfers over de Amerikaanse in-   gepubliceerd. Verder spreekt
ten deel uit van de in totaal 2.100 Van de pers waren er drie leden              doen van de marathon”, aldus         dustrie bedierven het sentiment   Fed-president Janet Yellen don-
deelnemers uit 33 landen die on-                                de CTB.                   niet, maar werden aangegrepen    derdag in het Amerikaanse Con-
der andere over de pontjesbrug                                                       als aanwijzing dat de Federal Re-  gres. In Europa komt de ECB die
moesten rennen. Ook waren er                                   De reisagenten waren win-         serve de economie nog aanzien-   dag naar verwachting met nieu-
veel lokale deelnemers bij, aldus                               naars van de KLM Curaçao Sales        lijke tijd zal blijven ondersteu-  we maatregelen om de lage in-
de CTB, die met trots terugkijkt                                Run die in samenwerking met         nen met een lage rente. De Dow-   flatie in de eurozone aan te ja-
                                                het toeristenbureau en de Stich-       Jonesindex eindigde 1 procent    gen. De Dow Jones werd aange-
                 Advertentie                         ting Run in The Sun georgani-        hoger op 17.888,35 punten. De    voerd door zorgbedrijf United
                                                seerd werd. De KLM Curaçao          brede S&P 500 steeg 1,1 procent   Health, dat 3,2 procent won. Pil-
    WISSELKOERSEN                                     Sales Run had als doel om de tic-      naar 2.102,637 punten. Techno-   lenfabrikanten Pfizer en Merck
                                                ketverkoop naar Curaçao en          logiegraadmeter Nasdaq won     volgden met plussen van bijna 3
     Officiële koersen geldig op: 01 december 2015 nr. 233                deelname aan de marathon te         0,9 procent tot 5.156,31 punten.  procent.
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Simon Bolivar Plein 1, Willemstad,         stimuleren. De reisagenten die        Vlak na de opening van de beur-
                                                de meeste tickets verkochten in       zen bleek dat de productie in de
          Curaçao. Tel. (599 9) 434-5500 Website: http://centralbank.cw        de maand november kregen de         Amerikaanse industrie deze
                                                kans om een trip te maken naar        maand is gekrompen, terwijl op
                           Aankoop van                Curaçao. Er zijn zodoende 37         een lichte groei werd gerekend.
                                                reisagenten naar Curaçao geko-        Die tegenvaller zal Amerikaanse
Valuta              Bankpapier     Wissels, Cheques       Verkoop aan men die, door activiteiten geor-       centrale bankiers wellicht niet
                           Reischeques en        Publiek   ganiseerd door de CTB, kennis        direct afbrengen van het voorne-
USD-Amerikaanse Dollar                Overboekingen               hebben kunnen maken met het         men om de rente in de VS deze
JPY-Japanse Yen per JPY.10.000                                 toeristische product Curaçao.        maand te verhogen. Maar eco-
GBP-Engelse Pound Sterling           1,77          1,78 1,82                              nomen wezen erop dat de Fede-
CHF-Zwitserse Franc per CHF.100                                  De pers vertegenwoordigde         ral Reserve vervolgens geen
CAD-Canadese Dollar         144,06     144,92            147,17    verschillende televisiestations,       haast zal maken met verdere     $411 december
EUR-EURO per EUR.100                                      social media, kranten en radio,       rentestappen. In het kader van
AWG-Arubaanse Florin per AWG.100        2,61          2,67 2,75        zoals de krant Diario, Telearuba,      de verwachte renteverhoging           ,83
                                                zoomaruba.com, radio Solo
                   172,83     173,55            176,09    di Pueblo, ITV, de krant Awe-
                                                mainta, Girlslove2Run, ABC
                        1,31          1,33 1,37        TV/Radio en ATV.                                       per vat

                   187,08     188,79            192,60

                   98,00      100,00 1=101.20*

                                         2=101.00*

 Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten                                              30 november
   stelt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het
                       deviezenverkeer.                                                         $41,62
          Beleningsrente: 1.00% Reserve requirement: 18.000%
          Reserve period: 16-november-2015 - 15-december-2015

Op basis van het Landsbesluit wettelijke rente (PB. 2000, nr. 162) is de wettelijke rente
     als volgt: 1 januari - 30 juni 2015 3.00% 1 juli - 31 december 2015 3.00%

             *1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13