Page 6 - Lotto
P. 6

8                                                      Antilliaans Dagblad Maandag 28 december 2015

Opinie/Service

BIOSCOPEN              Visies ziekenhuis (7)        LEZERS AAN HET WOORD        fundamenten van het concept          HET WEER OP
                                                       van zijn ‘Coalition of the Wil-        DE ANTILLEN
www.thecinemas.an          Vandaag het 7de gedeelte uit de   gebruiken. Dus kan ervan uitge-   ling’ toegelicht. Mijn kennis put
                   nota ‘Kaminda tin Boluntat nos   gaan worden dat het gehele     ik uit verslagen van zijn speech       Verwachting voor             N
  24 - 30 DECEMBER         ta Logra’ (Waar een wil is, is een Colon-complex afgebroken      in december van dit jaar. Zijn
                   Weg), die ik in verband met de   dient te worden. Men kan dan    betoog is glashelder: om 1 mil-        vanmiddag 12 uur
 CONCUSSION             bouw van een nieuw zieken-     liever kiezen voor het bouwen    jard gulden aan investeringen
 Nieuw deze week           huis, in opdracht van de vak-    van een nieuw ziekenhuis op     in zeer belangrijke economi-                             W   O
 Dagelijks: 19.00 21.45       bond CBV heb geproduceerd en    het terrein waar het St.Thomas-   sche activiteiten in 2020 gerea-
                   uitgegeven in mei 2003.       gebouw staat na het (gedeelte-   liseerd te hebben, moeten wij         windkracht 4 - 5 bft
 THE BIG SHORT            7.2. Scenario’s. Enkele moge-    lijk) slopen ervan. Dit terrein is nu de krachten bundelen. On-
 Nieuw deze week           lijke alternatieven voor een    overheidsterrein, waardoor niet   der ‘wij’ verstaat Martina de         golfhoogte 1.5 - 2.5 m          Z
 Dagelijks: 16.15 19.15 22.00    nieuwbouw beddenhuis kan      de nodige miljoenen nodig zijn   overheid, het bedrijfsleven,
                   gezocht worden in verschillende   om het Colon-gebouw en -      belangenverenigingen, financië-        BOVENWINDSE EILANDEN
 ALVIN AND THE CHIPMUNKS:      scenario’s.             terrein te kopen. De aanliggen-   le instituten, burgerorganisaties            Sint Maarten
 THE ROAD CHIP            Scenario A: Verbouwing op rond   de terreinen en gebouwen van    en onderwijsinstituten. Ik vind,
 Dagelijks: 14.00 16.15 18.30    van het herstructureringsplan ten  het Sehos moeten dan ook      dat Martina moet doorpakken          Saba       29Philipsburg
                   tijde van directeur dr.I. Asjes.  meegenomen worden in dit      en een team moet gaan vormen,
 ALVIN AND THE CHIPMUNKS:      Dit plan houdt in het van start   plan (zie scenario D).       bestaande uit een zevental per-        The Bottom 28     Oranjestad
 THE ROAD CHIP MX4D         gaan met het herbouwen van de    Scenario C: Nieuwbouw op het    sonen afkomstig uit de belang-
 Dagelijks: 12.45 14.45 17.00 19.30 oostvleugel (begane grond). Van   parkeerterrein aan de Hamelberg-  rijke economische en maat-          St. Eustatius 28
                   start gaan met nieuwbouw op     weg.                schappelijke sectoren, om be-
 KEET & KOEN EN DE SPEURTOCHT    het lege plek tussen de afdeling  Dit terrein behoorde toe aan het  staande plannen te monitoren,         BENEDENWINDSE EILANDEN
 NAAR BASSIE & ADRIAAN        chirurgische vrouwen en Afde-    Sehos en is later ondergebracht   nieuwe te (doen) ontwikkelen,
 Dagelijks: 12.45 14.45       ling PAAZ. Hierna de afdeling    bij een nieuw opgerichte stich-   ondersteuning te mobiliseren                30 29
                   interne vrouwen naar het nieu-   ting. Er kan een bod gedaan     en acties te ontketenen. Op de
 STAR WARS: EPISODE VII -      we gedeelte verplaatsen om tot   worden op de aan de Pater      komende nieuwjaarsbijeenkom-         Oranjestad   Willemstad
 THE FORCE AWAKENS 3D        verbouwing van deze afdeling    Euwensweg grenzende percelen    sten zal de ‘Coalition of the
 Dagelijks: 15.30 18.15 21.15    over te gaan. Zo zullen er ver-   met opstal. Het bedrag dat     Willing’, in ieder geval in de            Aruba      Curaçao
                   schuivingen blijven plaatsvin-   hiermee gemoeid zal zijn, zal    wandelgangen, het onderwerp
 SISTERS               den totdat het gehele gebou-    zeker veel minder zijn dan de    moeten zijn om elkaar uit het           28            29
 Dagelijks: 16.45 21.45       wencomplex vernieuwd is. Dit    meer dan 10 miljoen voor het    zompige moeras van pessi-
                   plan behelst ook het vervangen   kopen van het Colon-gebouw.     misme te trekken. Kom met           Venezuela     Kralendijk
 IN THE HEART OF THE SEA 3D     van alle houten vloeren door    Nadeel hierbij is dat de polikli-  ideeën die stof doen opwaaien,
 Dagelijks: 12.45 18.45 21.30    betonnen vloeren. Het is van-    niek geen directe aansluiting    deuren ontsluiten, motoren                      Bonaire
                   zelfsprekend dat deze werkwij-   heeft met het ziekenhuis. Te-    starten en zet ze op schrift en
 STAR WARS: EPISODE VII -      ze veel last zal veroorzaken voor  vens dient waarschijnlijk ge-    stuur ze als ingezonden brief             VANDAAG
 THE FORCE AWAKENS 4MX        de patiënten en de voortgang    dacht te worden aan een drie-    naar een krant. Curaçao heeft
 Dagelijks: 20.45          van de dagelijkse werkzaamhe-    tot vierverdiepingengebouw. De   veel potentie, iedereen kan, als       Gedeeltelijk bewolkt met af
                   den en derhalve niet aan te     vraag hierbij is wat er gaat ge-  hij/zij maar wil. Yes, we can!        en toe een bui. De wind waait
 THE GOOD DINOSAUR 3D        raden is.              beuren met het oude Sehos-     Yes we will!                 uit oostelijke richting en is
 Laatste week            Scenario B: Nieuwbouw.       gebouwencomplex.                                 matig tot vrij krachtig, wind-
 Dagelijks: 13.30          Hierbij wordt gedacht aan een    Scenario D volgt.                     Jan Gulmans,      kracht 4 tot 5; af en toe
                   geheel nieuw te bouwen zieken-                                            krachtig tot hard in uitschie-
 SPECTRE               huis. Zowel het Sehos als de         Felix D. Pinedo, Curaçao   Ingezonden brieven geven uitsluitend de  ters, windkracht 6 tot 7. De
 Laatste week            gedeputeerde hebben gespecu-                        opvatting van de auteur weer. Alleen het zee is gemiddeld tot vrij ruw
 Dagelijks: 13.00          leerd over het kopen van het    Doorpakken             commentaar vertolkt de mening van de krant.  met golfhoogtes tussen de 1,5
                   Colon-gebouw om op die plek                         De redactie behoudt zich het recht voor  en 2,5 meter.
 CREED                het nieuwe ziekenhuis te bouw.   op Martina              ingezonden brieven te weigeren, dan wel te
 Laatste week            Indien overwogen wordt om                                                   MORGEN
 Dagelijks: 15.45          een geheel nieuw ziekenhuis te   Als tijdelijk minister van Econo-        redigeren of in te korten.
                   bouwen zal er logischerwijs niet  mische Zaken heeft Steven                             Gedeeltelijk bewolkt met
www.themoviescuracao.com       voor gekozen worden om een al    Martina duidelijk laten blijken,   Antilliaans Dagblad             kans op buien.
                   bestaand gebouw hiervoor te     dat hij een man van visie is. In
  24 - 30 DECEMBER                           een toespraak bij de eindejaars-   Brieven (maximaal 250 woorden) voorzien
                                     lunch van de Vereniging Be-     van naam, adres en telefoonnummer sturen
 DILWALE                                 drijfsleven Curaçao (VBC), waar
 Nieuw deze week                             ik niet bij was, heeft Martina de     aan: Redactie Antilliaans Dagblad,
 Dagelijks: 14.30 17.45                                              Postbus 725, Willemstad, Curaçao,

 ALVIN AND THE CHIPMUNKS:                                                    fax (9)7472257
 THE ROAD CHIP                                                 E-mail: redactie@antilliaansdagblad.com
 Nieuw deze week
 Dagelijks: 13.15 15.30 17.45 20.00                   Advertentie

 STAR WARS: EPISODE VII -      9DFDWXUHSHUGLUHFW                                                 7        9             5
 THE FORCE AWAKENS                                                                            8
 Dagelijks: 12.45 15.45 18.45 21.45         :LM]RHNHQRSNRUWHWHUPLMQ
                                            ,QYDO/HHUNUDFKWHQ                         Wega di
 KEET & KOEN EN DE SPEURTOCHT
 NAAR BASSIE & ADRIAAN                         9RRUKHW)XQGHUHQG6SHFLDDO2QGHUZLMV                       number
 Dagelijks: 12.45 14.45 16.45                 9RRUYHUYDQJLQJYDQ]LHNWHHQ]ZDQJHUVFKDSVYHUORI
                           6ROOLFLWHUHQYLDKU#YSFRRUJ                                   Kòrsou
 CRIMINAL ACTIVITIES
 Dagelijks: 21.00                                                                     Zondag 27 december
 Late show vr.- en zaterdag: 23.30
                                                                              6 7185                  4
 JA, IK WIL                                                                          8079                  2
 Dagelijks: 15.15                                                                     0 2045

 STAR WARS: EPISODE VII -
 THE FORCE AWAKENS
 Dagelijks: 14.15 17.15 20.15 21.30

 THE NIGHT BEFORE
 Dagelijks: 19.45 22.15

 KRAMPUS
 Laatste week
 Dagelijks: 17.30 22.15
 Late show vr.- en zaterdag: 23.15

 THE GOOD DINOSAUR
 Laatste week
 Dagelijks: 13.00

 THE HUNGER GAMES:
 MOCKINGJAY - PART 2
 Laatste week
 Dagelijks: 18.45
   1   2   3   4   5   6   7   8