Page 3 - Ennia - April 13,2015
P. 3

4 ZATERDAG                                                                                         AMIGOE
    11 APRIL 2015

Kijk mij eens

Eén doel voor ogen:
alleen de Ronde van Aruba lopen

Talenten op Aruba. Ze
zijn overal te vinden. Zij
storten zich in het leven,
of het nu sport, kunst,
uitgaan, lezen, muziek of
juist de donkere kant van
de samenleving is. Het is
aan hen. Voor diegene die
haar of zijn talent benut,
maakt Amigoe een plekje
vrij. Beklim het podium
en vertel over je passie.

door Nynke Wiersma

Deze week sprak Amigoe                                                   Foto: Nynke Wiersma
met een deelnemer die af-                                                                                                                                                              Foto: Nynke Wiersma
gelopen nacht heeft deel-
genomen aan de Ronde van
Aruba. Hij liep de afstand
van 73,5 kilometer niet in
estafettevorm, maar in zijn
eentje. Hier lees je zijn ver-
haal en voorbereiding voor
de Ronde van Aruba en een
korte reactie vanmorgen bij
de eindstreep.

Wie ben je en hoe oud      Souverein van der Gaag behaalt vol trots de eindstreep
ben je?
“Ik ben Souverein van der    de sporter afstanden tus-    tijd ben ik van nul tot hier per week. Naast deze trai-   Al ruim 54 kilometer achter de rug
Gaag en ik ben 32 jaar oud.   sen de 10 en 22 kilometer.   gekomen.” De ultra runner   ningen is er het werk waar
Ik werk voor het Korps Ma-   “Een kennis van de familie   schreeuwde zijn doel niet   we ook veel bezig zijn met   gaan er nog steeds erg goed  Marathon. Of als het goed   om zes uur naar mijn werk
riniers in Savaneta en ben   vond het mooi dat ik altijd   van de daken. “Ik heb het   trainen. Ik heb het geluk    in”, vertelt de sporter la-  bevalt ,bijvoorbeeld een ul-  rij, zie ik al mensen hardlo-
korporaal bij de Troops. Ik   aan het rennen was en heeft   lang voor mijzelf gehouden.  gehad dat ze me op het     chend. Op het menu van de   trarun in het buitenland,   pen, daar kan ik echt van
ben nu acht maanden op het   toen gevraagd of ik de ma-   Toen het eenmaal bekend    werk de ruimte gaven om te   sporter gedurende de bijna   Amerika is nu om de hoek.   genieten. Het allerbelang-
eiland en heb het goed naar   rathon van New York wilde    was verklaarden mensen    lopen, dat ik geen last heb   75 kilometer staan onder    Maar mijn doel is nu om de   rijkste is gewoon dat je de
mijn zin hier in het para-   lopen. Ik wilde het graag,   me voor gek, en raadden    gehad van blessures en dat   andere liters waters, ba-   eindstreep te halen tijdens  sport leuk vindt en dat je er
dijsje.”            maar op dat moment kwam     ze me aan om het eerst een  mijn vriendin Wendy het     nanen, vezels, suikers en   de ronde. Als ik hem in 7,5  je drive uithaalt.” Van der
Wat is je talent precies?    het er niet van. Toen ik hoor- keer met zijn tweeën te pro- ook leuk vindt en achter    dus ook pannenkoeken met    uur loop dan zou het mooi   Gaag kwam na ongeveer ze-
“Het aantal kilometers dat   de van de Ronde van Aruba    beren. Maar ik had mijn    me staat. Ik ben al veel weg  stroop.            zijn, al ben ik ook trots als ven uur en tien minuten on-
ik nu loop wordt ook wel ul-  heb ik besloten die in mijn   drive en dat is ook de reden vanwege het werk en door    Heb je na de ronde een     ik die afstand gewoon bin-   der luid gejuich over de fi-
tra running genoemd. Het    eentje te lopen, voor hem.”   dat ik nu niet wil falen. Ik het lopen was ik ook veel    bepaalde droom voor de     nen de maximale negen uur   nish als snelste singleloper.
is de eerste keer dat ik zo’n  Van der Gaag was al een     ga er alles aan doen om hem  op pad. Ik had het ook be-   toekomst?           loop.”             “Het laatste stuk was echt
afstand loop tijdens een    tijd aan het trainen, maar   uit te lopen.”        grepen als ze het niet had   “Eerst hoop ik die 73,5 kilo- Wat heb je nodig om je-    afzien, maar daardoor voelt
wedstrijd. Ik ben eigenlijk   bleef op een bepaald punt    Wat zien we op de foto?    zien zitten.” Naast het lopen  meter uit te lopen, maar ik  zelf nog verder te ont-    het behalen van dit succes
pas vijf jaar geleden begon-  hangen. “Ik had moeite om    Op de foto’s is de loper te  houdt Van der Gaag ook re-   ben nu al benieuwd wat ik   wikkelen?           super goed. Ik kan het nog
nen met hardlopen, nadat    me aan te passen aan het    zien tijdens zijn uitdaging, kening met zijn voeding en   hierna kan doen. Misschien   “Op Aruba heb je alle moge-  niet helemaal bevatten,
ik was hersteld van een     klimaat en besloot Remy     de 23ste Ronde van Aruba.   slaap. “In het begin ben ik   wil ik me dan concentreren   lijkheden om beter te wor-   maar het was heel mooi om
flinke knieblessure. In het   Vasseur, een vriend van me   Voorafgaand aan zijn doel   op mijn eten gaan letten,    op snelheid. Een iets kor-   den. Je kan overal lopen    dit gedaan te hebben en ik
begin wilde ik vooral snel   in Nederland die loopcoach   gingen er flink wat uren op  maar toen viel ik mega veel   tere afstand kan natuurlijk  zolang je maar goed zicht-   ben trots op m’n neergezet-
worden en deed ik met een    is, om hulp te vragen. Vanaf  aan zijn sport. “Sinds de-  af. Momenteel heb ik zoveel   ook, bijvoorbeeld alsnog een  baar bent. Als ik ’s morgens  te tijd,” aldus de sporter na
buddy van me mee aan een    december ben ik gaan lopen   cember loop ik elke week   honger dat ik alles eet wat                                  zijn topprestatie.
aantal wedstrijden. Vanaf    met zijn schema’s en ben    zeker vier of vijf keer en  ik tegenkom. Ik eet veel
dat moment werd het echt    toen opnieuw bij de basis    een enkele keer drie keer   pasta’s, lekker vlees, eieren,
mijn ding.” Sindsdien liep   begonnen. In vier maanden                   broodjes, maar ook pizza’s

Mary Pascall Willems      05-04-2015
Theodore Toussaint       06-04-2015
Andre E. Solagnier       06-04-2015
Rodolfo V. Croes        07-04-2015
Rowald de Mey          07-04-2015
Rhoda Jerome          07-04-2015
Wilhelmina J.E. Lemen      08-04-2015
Maria Ras Vrolijk        09-04-2015
Catalina V. Croes        09-04-2015
Brigida Croes-Krozendijk    10-04-2015
Consolacion Facun
Carol Peralta-Jaravata
   1   2   3   4   5   6   7