Page 2 - KPA
P. 2

Antilliaans Dagblad Zaterdag 25 november 2017                                   27
                                             Aruba/Bonaire/BES

 Weg verdwijnt
 onder regenwater
 ‘Bescherm saliña’s tegen nog meer beton voor hotels’
 Van een onzer verslaggevers
 Oranjestad - Op het eerste gezicht misschien een grappig of in elk geval opvallend
 plaatje: een weg op Aruba bij Saliña Malmok vlak tegenover de grote Marriott Hotels
 bij Palm Beach die gewoon stopt na de hevige regenval van afgelopen weekend.

  In werkelijkheid is de foto ongewenste overstromingen el- waar de economie op drijft: het
 symbolisch voor te veel druk op ders voorkomen. En het zijn wa- toerisme. Gewezen wordt op de De foto is symbolisch voor te veel druk op de natuur door overbe-
 de natuur door overbevolking en tergebieden (‘wetlands’) belang- overstromingen waar The Mill volking en vooral massaontwikkeling, zegt Aruba Birdlife
 vooral massaontwikkeling, zegt rijk voor de natuur. Resort regelmatig mee te kam- Conservation.      FOTO ABC
 Aruba Birdlife Conservation Deze natuur staat onder zwa- pen heeft gehad.
 (ABC).         re druk, ondanks de formele be- Hoe meer er wordt gebouwd De genoemde saliña’s, water- dat 80 procent van de burgers
  De foto is genomen op 19 no- scherming van het Ruimtelijk op deze spaarzame vierkante ki- gebieden, behoren overigens tot geen nieuwe hotels of condomi-
 vember nadat het op 17 en 18 no- Ontwikkelingsplan. Volgens lometers, hoe minder het regen- de zestien natuurgebieden waar niumcomplexen meer wil - ook
 vember flink had geregend. Het ABC zijn bijna alle al dan niet water kan wegstromen zoals het de Statenleden van Aruba met geen ‘boutique hotels’, wat ge-
 hemelwater is welkom op het aangrenzende terreinen op dit zou moeten stromen en hoe 21 voor en 0 tegen - unaniem woon een ander woord is voor
 doorgaans droge eiland en valt zeer toeristische deel van het ei- meer, groter en vaker de negatie- dus - hebben gestemd om als be- hotels. En de meerderheid is
 elk jaar weer samen met de trek- land ‘weggegeven’ en is het een ve impact op het toeristisch pro- schermd gebied onder het be- voorstander van een volledig
 vogels die dan een tussenstop gebied dat ‘barst van het beton’. duct. heer van Parke Nacional Arikok moratorium op de bouw van
 maken. De saliña’s aan het zuid- Toch weten opeenvolgende mi- ABC wijt het allemaal aan te brengen, zoals ook is gebeurd nieuwe resorts.
 westelijke deel van Aruba - Sali- nisters telkens weer kavels en ‘hebzucht’, die het wint van het met Spaans Lagoen. Voor Aruba Birdlife Conser-
 ña Tierra del Sol, Saliña Malmok vergunningen uit te geven. algemeen belang. (Project)ont- Het draagvlak op het eiland vation is de strijd voor de be-
 en Saliña Palm Beach met aan- Het ‘knoeien’ met deze gebie- wikkelaars hebben te veel de voor meer behoud is groot, weet scherming van de saliña’s en
 sluitend de Bubali Plas - lopen den is niet alleen schadelijk voor vrije hand gehad en gekregen en ABC. Vorig jaar tekenden ruim watergebieden symbolisch voor
 dan vol.        de natuur. Het is ook slecht voor hebben een groot deel van de 11.000 personen de petitie om de strijd van de Arubaanse be-
  Ze hebben een natuurlijke de bevolking van Aruba - een Arubaanse charme verspild. de ‘wetlands’ tegen verdere ont- volking tegen nog méér toeristi-
 functie als bassins waar het over- weg die onder het water ver- ,,Hebzucht heeft ook geleid tot wikkeling te beschermen en on- sche projecten in de zin van als-
 tollige regenwater tijdelijk wordt dwijnt is een voorbeeld daarvan - meer kwantiteit in plaats van der toezicht van het park te bren- maar meer beton en nog meer
 vastgehouden (soort buffers) en en het is slecht voor de kurk kwaliteit.” gen. De organisatie zelf meent kamers.


 Sportminister                             ‘BC maakt eerste slachtoffer’
                                     Van onze correspondent teerde Burney El Hage te benoe-
 focust op
                                     Kralendijk - Het eerste slachtof- men.
                                     fer van de bijl van het Bestuurs- Ondanks pogingen van de ge-
                                     college is gevallen. Dat zegt zaghebber om het tij te keren en
 schoolsport
 Van een onzer verslaggevers                      MPB-leider Elvis Tjin Asjoe naar felle protesten uit de gemeen-
 Oranjestad - Jacqueline van Put-                    aanleiding van het ontslag van schap is het de ‘masterminds’
 ten (POR) geeft aan dat sport en                    BIA-directeur Michael Nicolaas. van de UPB gelukt Michael Ni-
 vooral schoolsport een van de                     Hij was toen nog niet op de colaas te verjagen, vervolgt de
 prioriteiten is van de nieuwe mi-                   hoogte van het feit dat president- MPB-partijleider, zodat de mari-
 nister van Toerisme, Gezond-                      commissaris Etienne Ys vorige onetten van de UPB bij BIA
 heid en Sport op Aruba, Dangui                     week al ontslag had genomen. kunnen worden neergezet om
 Oduber. De focus daarop staat                      ,,Nicolaas is een Bonairiaan ‘hun zaakjes’ te doen op kosten
 volgens haar ook opgeschreven                     (op Aruba geboren uit Bonairi- van de gemeenschap.
 in het regeringsprogramma met                     aanse ouders, red.) met een ,,Hun verborgen agenda zal
 aandacht voor de opknap voor                      warm hart voor Bonaire en een snel duidelijk worden”, zegt Tjin
 sportfaciliteiten bij scholen. ,,Re-                  in onze gemeenschap en inter- Asjoe. Hij voorspelt dat deze ‘in-
 cent heeft een stichting sportat-                   nationaal zeer gewaardeerd per- timidatie en psychologische ter-
 tributen gedoneerd aan scholen                     soon.”         reur’ voor spanningen gaat zor-
 die dat niet hadden. Het initia-                     De directeur houdt de eer aan gen bij andere overheids-nv’s,
 tief is heel goed. Het illustreert                   zichzelf, zoals deze krant giste- zoals WEB, Telbo, Selibon en
 wel de nalatigheid van de vorige                    ren al berichtte. ,,Het door UPB FCB.
 overheid op dit gebied. Sport                     en DP gesteunde Bestuurscolle- ,,Want iedereen die behoorlijk
 moet gecentraliseerd worden zo-                    ge heeft bewust Nicolaas publie- bestuur nastreeft moet schijn-
 dat alle partners goed zicht heb-                   kelijk belasterd en psychisch ge- baar weg, zodat de overheids-
 ben op waar de noden het Jacqueline van Putten.       FOTO POR terroriseerd, gesteund door een nv’s op afstand door de master-
 hoogst zijn en hoe hiermee om                     boycot van de aandeelhouders- minds achter het bestuur aange-
 te gaan. Er moet een coördinatie van Onderwijs en Sport en dat is ma 2017-2021 aan gaan wer- vergadering en een raadsbesluit stuurd kunnen worden.”
 komen tussen het ministerie waar we in het regeerprogram- ken”, aldus Van Putten.  om de handen van de gezagheb- De MPB waarschuwt voor de
                                     ber te binden”, aldus Tjin Asjoe. gevolgen van dit beleid van on-
                                      De MPB-leider noemt dit een behoorlijk bestuur en partijpoli-
 Van onze correspondent             offer had ook een vordering ge- typische UPB-methode om tiek, dat onrust gaat veroorza-
 Kralendijk/Oranjestad - De 60- Verkrachter   ëist van de dader voor het maxi- mensen weg te krijgen: ,,Hier- ken.
 jarige Z.P. heeft zes jaar gevan-        mumbedrag van 27.933 dollar mee verliezen Bonaire en BIA Het zal het vertrouwen in Bo-
 genisstraf gekregen voor het ver- krijgt zes  en kreeg die toegewezen. een grote professional.” Nico- naire ook internationaal onder-
 krachten van een 40-jarige            De man werd veroordeeld tot laas werd in 2015 door een UPB- mijnen. Tjin Asjoe wijst er nog
 vrouw op Sint Eustatius.            een gevangenisstraf van zes jaar, Bestuurscollege binnengehaald eens op dat Nederland als voor-
  Het Gerecht in Eerste Aanleg jaar cel    waarvan twee jaar voorwaarde- nadat het in 2014 niet was ge- waarde goed bestuur heeft ge-
 wees het vonnis op Bonaire di- van mishandeling, maar veroor- lijk met een proeftijd van drie lukt een andere directeur te be- steld voor extra investeringen in
 rect na de behandeling van de deeld voor verkrachting, ontucht jaar.  noemen, zegt de oppositiepartij. onder andere de sociale uitkerin-
 zaak.          en wederrechtelijke vrijheidsbe- De eis van het Openbaar Mi- Daarmee doelt Tjin Asjoe op de gen, pensioenen en de infra-
  De man werd vrijgesproken roving van de vrouw. Het slacht- nisterie BES was 7 jaar cel. pogingen om oud-UPB-gedepu- structuur.
   1   2   3   4   5   6   7