Page 5 - WEB
P. 5

18                                         Antilliaans Dagblad Donderdag 13 juli 2017
 Aruba

 Microgrid
 voor stabiele
 energie Van onze correspondent
 Oranjestad - Het op elkaar afstemmen van de ongelijk-
 matige aanvoer van duurzaam opgewekte elektriciteit is De leden van kamerkoor Ars Nova zongen zondag de sterren van de hemel tijdens het concert aan het
 een van de grootste uitdagingen bij het bereiken van vol- einde van het schooljaar.          FOTO CLYDE HARMS
 ledig duurzame energievoorziening in 2020. Het bedrijf Van onze correspondent Concert    Wereldoorlog. Het koor liet zich
 ABB gaat met een zogenaamd microgrid daarbij helpen. Oranjestad - Asociacion Coral      na het concert niet lang smeken
                         Ars Nova heeft afscheid geno-         om het nog een keer uit te voe-
  ABB levert aan Water- en duurzame energie, terwijl de be- men van pianist Suzanne Dings. ‘Canto y ren.
 Energiebedrijf WEB een geavan- trouwbaarheid en de efficiëntie Zondag werd voor de laatste   Tussen twee nummers door
 ceerd microgrid dat in staat is bij van de elektriciteitsvoorziening keer gezamenlijk muziek ge- Harmonia’ werd pianiste Dings in het zon-
 te dragen aan het optimaliseren worden gehandhaafd”, aldus maakt.              netje gezet: ,,Suzanne, bij welk
 van de complexe energiesituatie. Massimo Danieli, hoofd van AB- Onder leiding van dirigent jaar oude koor klonk weer beter verzoek dan ook, heb jij nooit
 Met behulp van software, auto- B’s Grid Automation business. Mayra Kock-Garrido traden drie dan bij het vorige concert. De da- ‘nee’ gezegd. Je was altijd bereid
 matisering en controlemecha- ,,De software en andere automa- koren voor het voetlicht. Het mes brachten een gemengd pro- om jouw onvoorwaardelijke
 nismen, kan WEB zonne- en tisering kunnen voorspellingen koor van Istituto Pedagogico gramma van jazz, theatermu- ondersteuning te geven aan on-
 windenergie beter integreren in verwerken tot 24 uur vooruit en Arubano beet het spits af. De ziek, kerkmuziek en traditionele ze beide koren. Je was altijd opti-
 de energiemix en betere voor- zo bijdragen aan een sterker, groep vrouwen, met een man in liederen uit Cuba, Curaçao en mistisch, je was altijd verant-
 spellingen doen.    slimmer en groener elektranet.” hun midden, bestaat uit aanko- Aruba.  woordelijk en hoe druk je het
  Dit gebeurt real time, ,,Wij kijken uit naar verdere mende leerkrachten die een paar Hoogtepunt van het concert ook had, je kwam altijd jouw af-
 waardoor WEB onmiddellijk samenwerking met ABB. Zij maanden in koorverband heb- was het optreden van Coro Ars spraken na. Dat we iemand heb-
 kan reageren op fluctuaties in stellen ons in staat onze doelen ben getraind, als onderdeel van Nova. Het door omstandighe- ben leren kennen zoals jij en
 vraag en aanbod. Het systeem te bereiken ten aanzien van het hun opleiding. Zingend en klap- den uitgedunde koor, had een ervaringen hebben kunnen de-
 berekent razendsnel hoe de gebruik van meer duurzame pend kwamen ze met het num- lastig programma, maar bracht len, maakt deze wereld zoveel
 stroomvoorziening optimaal energie en nieuwe technologie. mer ‘Clap your hands’ de kleine dit indrukwekkend ten gehore. meer waardevol en wonder-
 kan reageren op grote verande- Zo dragen ze meerwaarde aan zaal van Cas di Cultura binnen. Verschillende muziekstijlen schoon, zoals de titel van ons
 ringen en wat er moet gebeuren voor de economie van ons ei- Niet onverdienstelijk zongen ze wisselden elkaar in rap tempo volgende lied luidt: What a won-
 om tot die oplossing te komen.  land”, aldus Francis Ras, Divi- daarna nog enkele nummers.  af. Publieksfavoriet was het derful world.”
  ,,Met het systeem kan meer sion Manager Technical Affairs Daarna was het de beurt aan nummer ‘Si mach’n kier’, een Dings vertrekt binnenkort
 gebruikgemaakt worden van van WEB Aruba.    vrouwenkoor Cantare. Dit zeven lied uit de tijd van de Tweede naar Nederland.

       Deportivo Nacional landskampioen              Verhuizing patiënten 1 augustus

 Voetbalclub Deportivo
 Nacional heeft de eer-                         Van onze correspondent gustus staat de renovatie van het
 ste plaats behaald in de                        Oranjestad - De patiënten van oude ziekenhuis gepland. Op de
 eredivisie van dit sei-                        het Horacio Oduber Hospitaal vraag of het nieuwe gebouw de
 zoen. Dinsdagavond                           gaan per 1 augustus over naar vijfsterrenkwaliteit biedt waar
 versloeg het elftal dat                        het nieuwe gebouw. Vier van de minister-president Mike Eman
 van SV RCA met 3-1. In                         vijf verdiepingen daarvan zijn te- zo graag mee schermt, antwoord
 de elfde minuut werd                          gen die tijd helemaal klaar. Cilie met een volmondig ‘ja’.
 de score geopend door                          ,,Volgens onze planning zijn ,,Het gebouw ziet er prachtig uit,
 Davis Oliveros van                           we op 1 augustus klaar om de pa- modern, met de nieuwste appa-
 Deportivo Nacional. In                         tiënten te verhuizen”, vertelde ratuur. Mooie ruimtes om pati-
 de 87ste minuut van de                         directeur Ezzard Cilie eerder de- ënten te onderzoeken en te be-
 wedstrijd scoorde                           ze week. ,,We moeten nog het handelen. Het personeel heeft
 Albert Roy ‘Killer’                          een en ander doen op IT-gebied, cursussen en trainingen gedaan.
 Frances de derde en                          maar dat zou op tijd geregeld Ik denk dat we vijf sterren waard
 laatste goal, waarmee                         moeten zijn.” De verhuizing zijn, maar de patiënten moeten
 de club zich na tien jaar                       luistert nauw, want per 1 au- zelf maar oordelen.”
 verzekerde van het
 landskampioenschap.
                                     Controle op lading barkjes
      FOTO AVB

 Van onze correspondent     Veel       rants en take-outs van Aruba be- Van onze correspondent nauwlettend. Het komt inder-
 Oranjestad - Directie Volksge-         zocht. Alleen in Noord moet dat Oranjestad - Directie Volksge- daad voor dat er spullen tussen
 zondheid heeft 21 restaurants in        nog gebeuren. Die wijk komt zondheid controleert alle voe- zitten die we afkeuren voor
 San Nicolas gesloten, omdat die onhygiënische  nog voor het einde van het jaar dingswaren die binnenkomen menselijke consumptie.” Alles
 zich niet hielden aan de regels.        aan de beurt.     in de haven van Barcadera. ,,Het wat wordt afgekeurd gaat on-
 Daarbij ging het niet alleen om toestanden   Geerman is enigszins teleur- is geen ‘free fot all’ hier”, zegt middellijk richting Parkieten-
 papieren, maar vooral om hygië-         gesteld over de grote hoeveel- Yvette Geerman van deze direc- bos, waar het wordt vernietigd.
 ne.             in horeca      heid bedrijven die op een onver- tie.      Geerman raadt mensen die
  Het team bezocht 105 bedrij-         antwoordelijke manier met Veel mensen denken dat de groente en fruit kopen, die met
 ven die klaargemaakt voedsel          voedsel werken. ,,We zien wel mensen die met bootjes vol vis, barkjes zijn aangevoerd, om de
 aan consumenten verkochten. maar kreeg de kans om orde op een lichte verbetering ten op- groente en fruit aan land komen producten bij thuiskomst zorg-
 Volgens coördinator Yvette zaken te stellen. Bij 21 procent zichte van een paar jaar geleden, in de haven van Barcadera, daar- vuldig te wassen en gekoeld te
 Geerman was bij zestig procent was de situatie onverantwoord maar er is nog veel mis in de sec- mee zo Aruba binnenwandelen. bewaren, voor het geval bepaal-
 van de etablissementen alles in en gingen de deuren op slot.  tor. We blijven bezig met infor- ,,Niets is minder waar”, aldus de bacteriën of insecten aan de
 orde. Negentien procent van de Directie Volksgezondheid meren, geven voorlichting en Geerman. ,,We controleren de aandacht van de controleurs zijn
 zaken vertoonde mankementen, heeft dit jaar bijna alle restau- uitleg.” kwaliteit van alle producten ontsnapt.
   1   2   3   4   5   6   7