Page 14 - UTILITIES
P. 14

Antilliaans Dagblad Zaterdag 26 mei 2018                                      9
                                                    Economie

 Avila weer
 een Travelife
 Gold Award
 Van een onzer verslaggeefsters
 Willemstad - Het Avila Beach Hotel heeft wederom de
 internationale certificering Travelife Gold ontvangen
 voor duurzaamheid in de toeristenindustrie. Dat is giste-
 ren bekendgemaakt.
  Travelife is een internationaal dit plaats waar verbeterpunten
 label dat duurzaamheid pro- naar voren komen die binnen
 moot in de toeristische sector. zes maanden dienen te worden
 Een Travelife Gold-certificering uitgevoerd om het Gold-label te
 houdt in dat accommodaties de verkrijgen. Het oudste operatio-
 impact op het milieu verbeteren nele hotel van Curaçao heeft de-
 en een degelijk sociaal beleid ze duurzaamheidscertificering Robbin Vogels (General Manager bij Avila Beach Hotel) nam met trots de Trafelife Gold Award in
 voeren.         ontvangen omdat zij een goed ontvangst.                       FOTO AVILA
  In 2013 heeft het Avila Beach sociaal beleid voert - bijvoor-
 Hotel de Travelife Gold Award beeld door het aannemen van Het Avila Beach Hotel let  ,,Duurzaamheid is de trend zelf ook mee helpen aan een be-
 voor het eerst ontvangen. On- voornamelijk lokaal personeel ook op het milieu op Curaçao. geworden”, zo stelt Avila. ter Curaçao door deel te nemen
 langs is deze certificering ver- en het inkopen van zoveel moge- Voorbeelden hiervan zijn het or- ,,Steeds meer Europese bedrij- aan het Pack for a Purpose-pro-
 lengd onder de voorwaarde dat lijk lokale producten - en goed ganiseren van Clean Ups, het re- ven en particulieren houden re- ject, waarbij zij schoolbenodigd-
 het hotel kon voldoen aan een zorgen voor de omgeving en ge- duceren van energieverbruik kening met duurzaamheid bij heden voor de nabijgelegen
 checklist met in totaal 163 ele- meenschap, bijvoorbeeld door door het plaatsen van ledverlich- de selectie van het boeken van Oranjeschool kunnen meene-
 menten. ,,Het Avila Beach Hotel meubels en andere artikelen aan ting, het reduceren van waterge- hotelaccommodaties. Een aantal men. Wegens succes is aan dit
 is dan ook enorm trots met deze goede doelen te schenken. Ook bruik en plastic, het recyclen van touroperators, bijvoorbeeld TUI project sinds april ook de Schot-
 mooie onderscheiding”, zo staat geeft het personeel maandelijks aluminiumblikjes en plastic Nederland, schenken bijzondere borghschool in Koraal Specht
 in een persverklaring. ,,De een kleine bijdrage aan de nabij- (PET 1) en het apart inzamelen aandacht aan bestemmingen toegevoegd.”
 duurzaamheidseisen van Trave- gelegen Oranjeschool die door van etensafval in de keuken met een duurzaamheidscertifi-
 life worden steeds hoger. Om de het management wordt verdub- voor varkens op een lokale boer- cering. En gasten die het Avila i www.avilabeachhotel.com/
 twee jaar vindt er een nieuwe au- beld.”    derij.         Beach Hotel bezoeken kunnen about-avila/green-travel

 Wall Street wisselend de dag uit


 Van onze redactie    procent, tot 2.721,33 punten. ec praat met
 New York - De effectenbeurzen Technologiebeurs Nasdaq won Rusland over
 in New York zijn gisteren wisse- 0,1 procent tot 7.433,86 punten. een eventuele productieverho-
 lend gesloten, na een vrij rustige Beleggers hielden met een ging in de tweede helft van dit
 sessie. De Dow-Jonesindex en schuin oog ook de ontwikkelin- jaar. Naar verluidt gaat het om
 de S&P 500 leverden iets in, de gen rond Noord-Korea in de ga- een productieverhoging met 1
 Nasdaq ging juist omhoog. Han- ten. Daar lijken de signalen weer miljoen vaten per dag. Sport-
 delaren maakten zich op voor wat positiever, na het abrupte af- schoenenverkoper Foot Locker
 een lang weekeinde, maandag is blazen van de ontmoeting met kwam met beter dan verwachte
 Wall Street gesloten vanwege Kim Jong-un in Singapore door cijfers en steeg ruim 20 procent.
 Memorial Day.      Donald Trump.      Sportartikelenketen Hibbett’s
  De toonaangevende Dow-Jo- Oliefondsen ExxonMobil en Sports boekte juist tegenvallen-
 nesindex sloot 0,2 procent lager Chevron gingen 1,9 procent en de resultaten en kelderde ruim In werkgroepen is gediscussieerd over de toekomst van de Cura-
 op 24.753,09 punten. De brede 3,5 procent omlaag, door de da- 15 procent. Fiat Chrysler riep 4,8 çaose arbeidsmarkt.  FOTO SER
 S&P 500 zakte eveneens 0,2 lende olieprijzen. Oliekartel Op- miljoen auto’s terug. Door een
                         fout bij de cruise control van de SER en SOAW over toekomst
           Advertentie         wagens van de merken Chrysler,
                         Dodge, Jeep en Ram kan het zijn
             W I S S E L K O E R S E N dat dat systeem niet meer uit- Van een onzer verslaggevers De inbreng van de deelnemers
               Officiële koersen geldig op: 25 mei 2018
                         schakelt. De automaker leverde Willemstad - De Sociaal Econo- wordt gecompileerd en dient als
             NIBanc, J.B. Gorsiraweg 4, Curaçao. Tel. (5999) 4621116  2 procent in. PepsiCo (plus 0,1 mische Raad (SER) en het mi- startnotitie bij een vervolgsessie
                     www.nibanc.com
                         procent) kocht de maker van nisterie van Sociale Ontwikke- die op 12 juni 2018 zal worden
                         fruit- en groentesnacks Bare ling, Arbeid en Welzijn (SOAW) gehouden.
               Aankoop van
                         Foods. Naar verluidt kost dat de hebben zich in een werksessie
  Valuta       Bankpapier Wissels, Cheques  Verkoop aan
                         frisdrank- en snackgigant min- gebogen over de vraag hoe de
               Reischeques en  Publiek
                         der dan 200 miljoen dollar. Ap- Curaçaose arbeidsmarkt er in de
               Overboekingen
  USD-Amerikaanse Dollar 1,77   1,78  1,82
                         ple (plus 0,2 procent) had succes toekomst uit gaat zien. Hier na- 25 mei
  JPY-Japanse Yen per JPY.10.000 162,37 163,23 165,67                         $67,57
                         in de rechtszaal. Het Zuid-Kore- men meer dan dertig personen
  GBP-Engelse Pound Sterling 2,30 2,36  2,44
                         aanse Samsung moet in totaal aan deel uit diverse geledingen per vat
  CHF-Zwitserse Franc per CHF.100 179,15 179,87 182,47 539 miljoen dollar betalen aan van de samenleving, waaronder
  CAD-Canadese Dollar   1,35   1,37  1,41 de iPhonemaker in een lang- de publieke sector, het onder-
  EUR-EURO per EUR.100  206,06  207,94 212,13 lopend patentconflict rond wijs, de vakcentrales, de acade-
  AWG-Arubaanse Florin per AWG.100 98,00 100,00 1=101.20* smartphones. Chipmaker Qual- mische wereld en het maat-
                     2=101.00* comm (plus 1,5 procent) verleng- schappelijk middenveld. De 24 mei
                         de de aanmeldtermijn voor zijn werksessie vond plaats in de
  Ingevolge Artikel 9 lid 8 van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten stelt de  bod op zijn Nederlandse bran- aanloop naar het 100-jarig be- $70,65
  Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de koersen vast voor het deviezenverkeer.
     *1 = voor bankpapier *2 = voor overboekingen en bankcheques  chegenoot NXP (plus 4,7 pro- staan van de Internationale Ar-
                         cent) opnieuw.     beidsorganisatie (ILO) in 2019.
   9   10   11   12   13   14   15   16